Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 12 april 2006, nr. PVV 33, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2006)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,
Gelet op de artikelen 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
1.
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:
a. omzet: omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdvak waarover wordt geheven.
2.
In afwijking van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 , wordt verstaan onder:
ondernemer: de ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend.
1.
De ondernemer is over het kalenderjaar 2006 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het o & o fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:
2.
De ondernemer die na 1 januari 2006 aangevangen heeft een onderneming te drijven is een heffing verschuldigd ter hoogte van € 88,–.
1.
De ondernemer is over het kalenderjaar 2006 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:
2.
De ondernemer die na 1 januari 2006 aangevangen heeft een onderneming te drijven is een heffing verschuldigd ter hoogte van € 58,–.
1.
Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat hij in totaal aan heffing verschuldigd is op grond van deze verordening en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006 .
2.
De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het jaar 2006 heeft betaald, tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal over het jaar 2006 aan heffingen is verschuldigd, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen.
3.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2006.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 12 april 2006
De
voorzitter
De
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht