Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 november 2003 houdende regelen terzake van de bezoldiging van de voorzitter, de leden en de secretaris van een tuchtgerecht op grond van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 (Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 36 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op artikel 13, derde lid, van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002;
Gehoord de Bestuurskamer;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. tuchtgerecht: een tuchtgerecht als bedoeld in artikel 7 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002;
b. Raad: Sociaal-Economische Raad;
c. Bestuurskamer: commissie van de Raad, ingesteld op grond van artikel 19 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
d. zitting: terechtzitting ter mondelinge behandeling van zaken.
1.
De bezoldiging van de voorzitter van een tuchtgerecht houdt in:
a. per jaar een bedrag ter hoogte van twee-, drie-, dan wel viermaal de voor leden van de Raad vastgestelde forfaitaire vergoeding voor representatiekosten, afhankelijk van het aantal zaken dat door het tuchtgerecht is behandeld in het kalenderjaar dat aan het desbetreffende jaar is voorafgegaan, overeenkomstig de tabel die als bijlage bij deze verordening is gevoegd;
b. per zitting een bedrag ter hoogte van driemaal de voor leden van de Raad vastgestelde vacatievergoeding;
c. per zaak die zonder zitting wordt afgedaan een bedrag ter hoogte van de helft van de voor leden van de Raad vastgestelde vacatievergoeding; en
d. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten, overeenkomstig de voor leden van de Raad geldende regeling.
2.
Het eerste lid is, met uitzondering van onderdeel a, van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter die als voorzitter optreedt.
3.
Het eerste lid, onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangend voorzitter die tevens fungeert als voorzitter van een kamer van het tuchtgerecht.
4.
De Bestuurskamer kan bij besluit een bedrijfslichaam toestaan af te wijken van de grenswaarden in de tabel, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.
Artikel 3
De bezoldiging van de leden van een tuchtgerecht en hun plaatsvervangers houdt in:
a. per zitting een bedrag ter hoogte van tweemaal de voor leden van de Raad vastgestelde vacatievergoeding; en
b. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten, overeenkomstig de voor leden van de Raad geldende regeling.
Artikel 4
Indien een zitting niet langer duurt dan vier uren, worden de in artikel 2, eerste lid, onder b, en artikel 3, onder a, bedoelde bedragen gehalveerd.
Artikel 5
De bezoldiging van de secretaris van een tuchtgerecht en van zijn plaatsvervanger is gebaseerd op de beloningsparagraaf van de geldende collectieve arbeidsovereenkomst voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, met dien verstande dat de hoogte van de beloning ten minste overeenkomt met het minimum van salarisschaal 11 en ten hoogste met het maximum van salarisschaal 14.
Artikel 6
Voor de periode die aanvangt met de inwerkingtreding van dit besluit en die eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar, stelt de Bestuurskamer het aantal zaken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, bij besluit vast.
Artikel 7
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 in werking treedt.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO.
Den Haag, 21 november 2003
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Bezoldiging
+ § 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht