Let op. Deze wet is vervallen op 2 april 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 april 2012.

Verordening classificatie slachtvarkens 2003

Uitgebreide informatie
Verordening classificatie slachtvarkens 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op de artikelen 93, eerste lid, 95, 102 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, de artikelen 10, 12, 13 en 14 van de lnstellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I, Verordening (EEG) nr. 3220/84 en Verordening (EEG) nr. 2967/85,
op 14 mei 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde:
1. wordt verstaan onder: Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 bijlage II bijlage I bijlage II artikel 8 artikel 4 Besluit nationaal uitbetalingssysteern naar kwaliteit 2003 artikel 16 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003 artikel 5, vijfde lid, van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003 artikelen 5 12 13 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003
a. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
b. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
c. classificatie-organisatie : de organisatie die door het productschap belast is met de classificatie;
d. slachtvarkens : voor onmiddellijke slachting hier te lande bestemde varkens;
e. slachtrisico : het risico van schade, dat na de slachting wordt geleden in verband met de gehele of gedeeltelijke afkeuring van het slachtdier, voor zover de afkeuring betrekking heeft op andere delen dan de lever van het slachtdier, dan wel in verband met de voorwaardelijke goedkeuring of de uitbening door of in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit;
f. slachtrisicoverzekeraar : een rechtspersoon, die het slachtrisicoverzekeringsbedrijf in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de uitoefent;
g. mester : degene die varkens gedurende tenminste 60 dagen vóór de dag waarop deze door hem als slachtvarkens zijn of worden afgeleverd op zijn bedrijf heeft verzorgd, tenzij hij blijkens de desbetreffende loonadministratie ter zake van de verzorging der varkens in loondienst werkzaam is, in welk geval de werkgever als mester wordt aangemerkt;
h. be- of verwerker : de be- of verwerker van vlees die varkens slacht of doet slachten;
i. leverancier : degene die voor eigen rekening en risico slachtvarkens aan een be- of verwerker verkoopt, waarbij de winst dan wel het verlies niet ten bate dan wel ten laste van de be- of verwerker is of wordt gebracht;
j. fokvarkens : varkens die voor het fokken gebruikt zijn;
k. SEUROP-klasse : een klasse als bedoeld in het indelingsschema van de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende bijlage I, aangevende het geraamde aandeel mager vlees in procenten van het gewicht van het geslachte varken;
l. type : een type als bedoeld in het indelingsschema van de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende , aangevende de mate van bespierdheid van het geslachte varken;
m. classificatie : het met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening bepaalde indelen van het geslachte varken: - in de in behorende bij deze verordening bedoelde SEUROP-klassen met behulp van het onder n) bedoelde classificatie- apparaat; - in de in behorende bij deze verordening bedoelde typeindeling op grond van een visuele beoordeling;
n. classificatiemerk : een merk als bedoeld in , bestaande uit een label of een stempel, waaruit het type of de SEUROP-klasse, dan wel het percentage mager vlees blijkt;
o. Central Computing Unit (C.C.U.), claccificatie- apparaat, type- terminal, printer, classificatie- display, : apparatuur als bedoeld in , en nader omschreven in het Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 2003;
p. weegwerktuig : weegwerktuig met inbegrip van de daaraan gekoppelde apparatuur, welke functies van het weegwerktuig uitvoert. Een nadere omschrijving is weergegeven in het Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 2003;
q. aandeel/percentage mager vlees van een geslachte varken : de verhouding tussen: - het gewicht van alle door volledige geslacht versnijding van het geslachte varken verkregen dwarsgestreepte spieren, voor zover deze spieren met behulp van een mes kunnen worden afgescheiden, enerzijds, en - het gewicht van het geslachte dier, bepaald overeenkomstig artikel 2, Verordening (EEG) nr. 2967185 van de Commissie van 24 oktober 1985 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens (Pb EEG L 285) anderzijds;
r. classificateur : medewerker van de classificatie organisatie die slachtvarkens classificeert;
s. uitbetalen naar kwaliteit : uitbetalen van slachtvarkens op basis van classificatiegegevens als bedoeld in deze verordening (type, percentage mager vlees);
t. [vervallen;]
u. basisprijs : prijs per kilogram geslacht gewicht welke als uitgangspunt dient voor de toepassing van prijskortingen en prijstoeslagen, gebaseerd op het ;
v. weegbriefje/weeglijst, bonnen en afrekeningen : bescheiden als bedoeld in ;
w. volgnummers : nummers die per dag de volgorde aangeven waarin slachtvarkens na de slachting gewogen zijn;
x. weeggegevens : het door het weegwerktuig vastgestelde gewicht, alsmede de toegepaste tarrering en de gewichtscorrecties als bedoeld in ;
y. warm geslacht gewicht : het overeenkomstig het gestelde in de , en bepaalde gewicht;
z. classificatiegegevens : gegevens omtrent het type, het mager vleespercentage en de SEUROP-klasse;
aa. identificatiegegevens : nummer van het individueel oormerk, bedrijfsoormerk, dan wel het volgnummer, ter identificatie van een slachtvarken of van een koppel slachtvarkens.
2. wordt geacht te zijn begrepen onder:
a. het kopen : het ontvangen,
b. het kopen en het slachten : het doen verrichten van deze handelingen.
1.
Iedere be- of verwerker die:
a. op jaarbasis berekend ten minste 10.000 varkens slacht of doet slachten, of
b. op ten minste 2 dagen per kalenderweek telkens 100 varkens slacht of doet slachten, of
c. op jaarbasis berekend ten minste 1.500 varkens slacht of doet slachten op een slachtplaats waar een clacsificateur aanwezig is,
is verplicht er voor zorg te dragen dat ten aanzien van deze varkens classificatie plaatsvindt.
2.
De be- of verwerker is niet verplicht zorg te dragen voor de classificatie van fokvarkens.
3.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift geldt de in het eerste lid gestelde verplichting niet met betrekking tot:
a. slachtvarkens die aan een slachtrisicoverzekeraar ter verzekering tegen slachtrisico zijn aangeboden, maar door hem niet zijn verzekerd, en
b. in nood gedode varkens.
1.
De classificatie naar SEUROP-klasse en de classificatie naar type wordt namens het bestuur uitgevoerd door de classificatieorganisatie. De classificatieorganisatie wordt door het bestuur bij besluit aangewezen.
2.
Het bestuur kan bij besluit een advies geven met betrekking tot het uitbetalen van slachtvarkens die naar kwaliteit zijn ingedeeld op basis van SEUROP-klasse en type zoals vermeld in bijlage I en II bij deze verordening.
3.
De besluiten bedoeld in het eerste en het tweede lid worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
De be- of verwerker dient ervoor zorg te dragen dat het weegwerktuig op een zodanige wijze met de C.C.U. verbonden is, dat het de weeg- en identificatiegegevens direct, volledig en ongecorrigeerd aan de C.C.U. doorgeeft.
2.
De be- of verwerker is verplicht de classificatie-organisatie de benodigde ruimte ter beschikking te stellen voor het plaatsen van de volgende voor classificatie bestemde apparatuur:
a. een C.C.U.;
b. een classificatie-apparaat;
c. een type-terminal;
d. een classificatie-display;
e. een printer.
3.
De voorzitter kan namens het bestuur ten aanzien van de in het eerste en tweede lid bedoelde apparatuur bij besluit nadere voorschriften vaststellen.
4.
De be- of verwerker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de in het eerste lid bedoelde gegevens in ieder geval, per slachtvarken, de weeggegevens en het nummer van het slagmerk, bedrijfsoormerk, individueel oormerk dan wel het volgordenummer bevatten.
Indien ter identificatie het volgordenummer aan de C.C.U. wordt doorgegeven, dan dient dit nummer tevens, per slachtvarken, naast het nummer van de genoemde merken, op de weegbriefjes, bonnen, afrekeningen vermeld te worden.
5.
De be- of verwerker is verplicht de classificatie-, weeg en identificatiegegevens van alle slachtvarkens ter beschikking te stellen aan het productschap. Het bestuur kan hieromtrent nadere regelen vaststellen.
6.
Het besluit als bedoeld in het derde lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Ter bepaling van het percentage mager vlees dient gebruik gemaakt te worden van het in artikel 4, tweede lid, onder b, bedoelde claccificatie-apparaat.
2.
Het in het eerste lid bedoelde classificatie-apparaat mag uitsluitend gebruikt worden door de classificatie-organisatie.
3.
Het bestuur stelt nadere voorschriften vast omtrent de te hanteren formule ter bepaling van het percentage mager vlees.
Artikel 6
Het is de be- of verwerker verboden enige handeling te verrichten of te doen verrichten waardoor de registratie van de classificatiegegevens onmogelijk wordt dan wel onjuist wordt beïnvloed.
Artikel 7
De be- of verwerker dient er zorg voor te dragen, dat bij het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de in artikel 4, tweede lid, genoemde apparatuur, het bedrijfsproces normaal doorgang kan blijven vinden.
1.
Het bestuur stelt de classificatiemerken vast welke op de slachtvarkens moeten worden aangebracht ten bewijze van ten aanzien van het slachtvarken geregistreerde classificatieresultaten. Tevens stelt het bestuur voorschriften vast betreffende de aanbrenging van de classificatiemerken.
2.
De be- of verwerker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de classificatiemerken op de geclassificeerde slachtvarkens worden aangebracht, waarbij de vastgestelde SEUROP-klasse of het vastgestelde mager vleespercentage, afgerond op de wijze als omschreven in artikel 12, weergegeven dient te worden.
3.
De be- of verwerker is niet verplicht het vastgestelde type op de geclassificeerde varkens aan te brengen. Indien de be- of verwerker het vastgestelde type op de geclassificeerde varkens wenst aan te brengen, is hij verplicht dit voor alle geclassificeerde varkens te doen.
4.
Het is verboden in strijd met de waarheid aanduidingen betreffende het type, de SEUROP-klasse of het percentage mager vlees op het slachtvarken aan te geven.
1.
Het is verboden classificatiemerken op slachtvarkens of de delen daarvan aan te brengen of te doen aanbrengen.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift geldt de in het eerste lid, gestelde verbodsbepaling niet:
a. voor de be- of verwerker die het classificatiemerk doet aanbrengen overeenkomstig de instructies van de classificatie-organisatie en wel op beide helften van ieder geclassificeerd slachtvarken op het zwoerd van de achterschenkel of de ham;
b. voor de classificateur die het classificatiemerk aanbrengt op beide helften van ieder geclassificeerd slachtvarken op het zwoerd van de achterschenkel of de ham.
1.
Het is verboden aangebrachte classificatiemerken geheel of gedeeltelijk te verwijderen, te veranderen of onleesbaar te maken, dan wel anderszins enigerlei handeling te verrichten waardoor zij niet meer in voldoende mate als zodanig kunnen worden onderkend.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift gelden de in het eerste lid gestelde verbodsbepalingen niet voor:
a. de be- of verwerker indien en voor zover hij handelingen als in het eerste lid omschreven ten behoeve van verkoop in het klein of van de vleeswarenbereiding verricht;
b. de classificateur, dan wel de be- of verwerker en diens ondergeschikten, handelend overeenkomstig de instructies van de classificatie-organisatie, ten aanzien van een aangebracht classificatiemerk, dat niet de juiste indeling volgens de in de bijlagen I en II genoemde indelingsschema's weergeeft, indien en voor zover tegelijkertijd ter correctie een classificatiemerk wordt aangebracht dat de juiste indeling weergeeft.
3.
Het is verboden handelingen, bedoeld in het eerste lid, te doen verrichten.
4.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, geldt de in het derde lid gestelde verbodsbepaling niet voor de be- of verwerker, indien en voor zover hij handelingen, bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van de verkoop in het klein of van de vleeswarenbereiding doet verrichten.
1.
Met uitzondering van de classificatie-organisatie is het eenieder verboden het classificatie-apparaat, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder b, en de voor de aanbrenging van classificatiemerken bestemde of geschikte labels of stempels, voorhanden of in voorraad te hebben, dan wel te gebruiken.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift gelden de in het eerste lid gestelde verbodsbepalingen niet voor wat betreft het voorhanden hebben door de be- of verwerker van uitgegeven labels of stempels als bedoeld in het eerste lid, indien en voor zover de be- of verwerker de bedoelde labels en stempels in de in artikel 15 bedoelde ruimte voorhanden heeft, dan wel onder toezicht van de classificatie-organisatie gebruikt.
Artikel 12
De be- of verwerker is, indien slachtvarkens naar kwaliteit uitbetaald worden, verplicht op het desbetreffende weegbriefjes/weeglijst, bon of afrekening, per slachtvarken de navolgende gegevens te vermelden:
a. met betrekking tot slachtvarkens waarvan het warm geslacht gewicht meer dan 50 kilogram doch minder dan 120 kilogram bedraagt het percentage mager vlees, bedoeld in bijlage I , afgerond op hele procenten en wel naar boven indien het cijfer van het gemeten percentage achter de komma 5 of meer bedraagt en naar beneden indien dat cijfer achter de komma minder dan 5 bedraagt;
b. het type.
Artikel 13
Onverminderd het in artikel 12 bepaalde is degene die slachtvarkens, welke na slachting zijn geclassificeerd, van een mester onder conditie van uitbetaling naar kwaliteit heeft gekocht, verplicht desgevraagd binnen drie weken na de slachting aan die mester per slachtvarken het percentage mager vlees, bedoeld in bijlage I , alsmede de type-indeling van het slachtvarken volledig en naar waarheid schriftelijk mede te delen.
Artikel 14
De be- of verwerker op wiens bedrijf varkens geclassificeerd worden is verplicht een door de classificatie-organisatie gedagtekende en voor akkoord getekende of geparafeerde classificatielijst gedurende tenminste één jaar op overzichtelijke wijze te bewaren. Deze classificatielijst moet naast de naam en het adres van de be- of verwerker per slachtvarken de volgende gegevens bevatten:
a. het nummer van het individueel oormerk, dan wel het bedrijfsoormerk;
b. het percentage mager vlees, als bedoeld in bijlage I , afgerond overeenkomstig het bepaalde in artikel 12;
c. het type.
1.
De be- of verwerker is verplicht:
a. de classificatie-organisatie alle medewerking te verlenen met betrekking tot de classificatie;
b. wijzigingen in de bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de classificatiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk aan het productschap door te geven.
2.
De be- of verwerker is verplicht aan de classificatie-organisatie een door de classificatie-organisatie af te sluiten en alleen voor deze toegankelijke vochtvrije ruimte ter beschikking te stellen. Deze ruimte moet voldoende groot zijn om zowel te kunnen dienen als opslagruimte voor de in artikel 4 bedoelde apparatuur en de in artikel 11 bedoelde labels en stempels, als voor het kunnen uitoefenen van de benodigde administratieve werkzaamheden.
3.
De be- of verwerker is verplicht de door de classificatie-organisatie benodigd geachte electriciteit en water, om niet ter beschikking te stellen.
1.
Het is verboden de aanduiding "kwaliteitsuitbetaling volgens PVV-advies" of enige aanduiding van gelijke strekking op weegbriefjes of weeglijsten, bonnen, afrekeningen of anderszins te vermelden of te doen vermelden.
2.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift geldt de in het eerste lid gestelde verbodsbepaling niet voor de be- of verwerker die alle door hem op basis van uitbetaling naar kwaliteit gekochte slachtvarkens geheel conform het nationaal uitbetalingssysteem naar kwaliteit uitbetaalt, op de desbetreffende weegbriefjes of weeglijsten, bonnen en afrekeningen de basisprijs vermeldt en daarbij tevens inzicht geeft in het door hem gehanteerde systeem van prijskortingen op basis van het gewicht van het slachtvarken.
3.
De be- of verwerker die, in geval van uitbetalingen naar kwaliteit, niet uitbetaalt overeenkomstig het in het tweede lid bedoelde systeem, is verplicht:
a. op de desbetreffende weegbriefjes of weeglijsten, bonnen, afrekeningen, het door hem gehanteerde uitbetalingssysteem aan te geven;
b. het door hem gehanteerde uitbetalingssysteem en eventuele wijzigingen daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het productschap mede te delen.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.
2.
Ondernemers zijn verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en vervoermiddelen, waar dan wel waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen dan wel worden vervoerd;
d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het bestuur aangewezen personen, monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden. De ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die controleurs of aangewezen personen.
3.
De in het eerste lid, bedoelde personen zijn bevoegd berechtingrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
4.
De be- of verwerker is verplicht tot betaling van de kosten van het toezicht, Deze kosten worden door de toezichthoudende instantie in rekening gebracht.
5.
Op de krachtens het tweede lid verstrekte gegevens is het bepaalde in artikel 2, leden 6, 7 en 8 van de Verordening algemene bepalingen PVV 2003 van toepassing.
Artikel 18
De bij of krachtens deze verordening gestelde regelen zijn bindend voor:
a. de natuurlijke- of rechtspersonen die ondernemingen drijven waarvoor het productschap is ingesteld en de bij deze ondernemingen werkzame personen;
b. andere dan de onder 1, bedoelde natuurlijke- of rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de aldaar bedoelde ondernemingen plegen te worden verricht.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen bedoeld in lid 1 zijn
a. een berisping;
b. een geldboete van ten hoogste € 4.500,--, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
Het bestuur is bevoegd omtrent de in deze verordening geregelde onderwerpen nadere voorschriften te geven.
2.
Het bestuur is bevoegd vrijstelling en, op aanvraag, een ontheffing te verlenen en aan zodanige vrijstelling of ontheffing voorschriften te verbinden, alsmede deze onder beperkingen te verlenen. Bij niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke naleving van de voorschriften of beperkingen, wordt de desbetreffende ontheffing geacht niet te zijn verleend.
Artikel 21
De Verordening classificatie slachtvarkens 1987 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening classificatie slachtvarkens 2003".
2.
Na inwerkingtreding van deze verordening berusten de uitvoeringsregelingen van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 op deze verordening.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van artikel 19.
Voor het bestuur,
,
voorzitter
.
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht