Verordening van het Productschap Vis van 2 oktober 2008, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van onderwijs voor de detailhandel voor het jaar 2009 (Verordening financiering onderwijsprojecten kleinhandel 2009)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Commissie detailhandel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : (Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. bestuur : het bestuur van het productschap
d. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
e. secretaris   de secretaris van het productschap;
f. fonds voor de detailhandel : het fonds ingesteld krachtens ;
g. Commissie detailhandel : de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de detailhandel;
h. ondernemer : degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;
i. vis : vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren;
j. visproducten : uit vis verkregen producten, welke al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen;
k. kleinhandelaar : een ondernemer die als onderdeel van zijn bedrijf heeft of zijn bedrijf maakt van het verkopen van vis en/ofvisproducten aan particulieren, instellingen en/ofbedrijven als eindverbruiker.
Artikel 1a
Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.
1.
Een kleinhandelaar is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd per verkooppunt ten behoeve van het fonds voor de detailhandel ter financiering van onderwijsprojecten.
2.
De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 10,- per verkooppunt.
3.
Onder verkooppunt als bedoeld in het eerste lid, wordt onder meer verstaan een viswinkel, een webwinkeI, een viskraam of een visverkoopwagen.
Artikel 3
De secretaris kan, namens het bestuur, beslissen op een verzoek van een kleinhandelaar om alleen de huishoudelijke heffing op grond van artikel 6 van de Heffingsverordening 2009 ad € 82,00 opgelegd te krijgen met vrijstelling van de door hem verschuldigde bestemmingsheffingen, indien hij kan aantonen dat de totaal verschuldigde heffing(en) op grond van alle heffingsverordeningen tezamen meer is dan 1 % van de omzet.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2009.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering onderwijsprojecten kleinhandel 2009.
Rijswijk, 2 oktober 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht