Verordening van het Productschap Vis van 30 september 2010, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van onderzoek voor de detailhandel voor het jaar 2011 (Verordening financiering onderzoeksprojecten kleinhandel 2011)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Commissie detailhandel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. bestuur : het bestuur van het productschap
d. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
e. secretaris : de secretaris van het productschap;
f. fonds voor de detailhandel : het fonds ingesteld krachtens ;
g. Commissie detailhandel : de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de detailhandel;
h. ondernemer : degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;
i. vis : vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren;
j. visproducten : uit vis verkregen producten, welke al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen;
k. kleinhandelaar : een ondernemer die als onderdeel van zijn bedrijf heeft of zijn bedrijf maakt van het verkopen van vis of visproducten aan particulieren, instellingen of bedrijven als eindverbruikers.
Artikel 1a
Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in artikel 2 vermelde heffingsgrondslag met het daarbij behorende tarief. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.
1.
Een kleinhandelaar is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd per verkooppunt ten behoeve van het fonds voor de detailhandel ter financiering van onderzoeksprojecten.
2.
De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 15,50 per verkooppunt.
3.
Onder verkooppunt als bedoeld in het eerste lid, wordt onder meer verstaan een viswinkel, een webwinkel, een viskraam of een visverkoopwagen.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2011.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering onderzoeksprojecten kleinhandel 2011.
Rijswijk, 30 september 2010
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht