Verordening van het Productschap Vis van 4 oktober 2007, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van promotie en onderzoek voor de visteelt voor het jaar 2008 (Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2008)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Commissie aanvoeraangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007 artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. bestuur : het bestuur van het productschap;
d. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
e. secretaris : de secretaris van het productschap;
f. ondernemer : degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;
g. fonds voor promotie : het fonds ingesteld krachtens ;
h. fonds voor de aanvoersector : het fonds ingesteld krachtens ;
i. Commissie aanvoer aangelegenheden : de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over gelegenheden betreffende de aanvoer;
j. kweekvis : forel, meerval, tilapia, paling en tarbot die in Nederland wordt gekweekt en gehouden in recirculatiesystemen en vijvers ten behoeve van productiedoeleinden gericht op menselijke consumptie;
k. forel : vissen van de soort Oncorphynchus mykiss ;
l. meerval : vissen van de soort Clarius garipinus ;
m. tilapia : vissen van de soort Oreochromis Spp. ;
n. paling : vissen van de soort Anquilla anquilla ;
o. tarbot : vissen van de soort Psetta maximus .
Artikel 1a
Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.
Artikel 2
Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds voor promotie en ten bate van het fonds voor de aanvoersector een heffing verschuldigd wegens het kweken van kweekvis.
1.
De heffing wegens de handeling als bedoeld in artikel 2 bedraagt:
1°. € 0,00171 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor forel;
2°. € 0,00141 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor meerval;
3°. € 0,00357 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor paling;
4°. € 0,00141 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor tilapia;
5°. € 0,00357 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor tarbot.
2.
75 % van de heffingsopbrengst komt ten bate van het fonds voor promotie en 25 % van de heffingsopbrengst komt ten bate van het fonds voor de aanvoersector.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2008.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2008.
Rijswijk, 4 oktober 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht