Verordening van het Productschap Vis van 2 oktober 2008, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van promotie voor schol voor het jaar 2009 (Verordening financiering scholpromotie 2009)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis ( Stb. 2003, 253);
Gehoord de Commissie aanvoeraangelegenheden;
Besluit:
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
2.
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.
Artikel 1a [Materieel uitgewerkt per 11-09-2010]
Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.
1.
Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:
a. het aanvoeren van schol met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig;
b. het kopen van schol die is aangevoerd met een in Nederland of in het buitenland geregistreerd vissersvaartuig.
2.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt € 0,40 per 100 kg aangevoerde schol.
3.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bedraagt € 0,40 per 100 kg aangekochte schol.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 11-09-2010]
De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet meer verschuldigd indien twee weken verstreken zijn nadat bij het productschap bekend is geworden dat de opbrengst van de heffing een bedrag van € 200.000,- overschrijdt.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2009.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering scholpromotie 2009.
Rijswijk, 2 oktober 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht