Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 december 2003, houdende vaststelling van een financieringsfonds ten behoeve van de ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikelen 93 en 100, derde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 5 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I dan wel artikel 6 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren zodra dit in werking is getreden;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. M.g. : Mycoplasma gallisepticum.
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter financiering van maatregelen ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette (opfok) ouderdieren leg- en vleesrassen kippen.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 1.000.000,- niet overschrijden.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
4.
Eventuele rente-opbrengsten worden aan het fonds toegevoegd, terwijl op de opbrengst van de heffingen door het productschap een aftrek wegens administratie en beheerskosten wordt toegepast.
1.
Het bestuur beheert het fonds.
2.
De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die ander de in artikel 2, eerste lid gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
Artikel 4
Het fonds kan door het bestuur bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003.
2.
De Verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2003.
Zoetermeer, 11 december 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht