Let op. Deze wet is vervallen op 16 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 15 september 2007.

Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 september 2004 houdende regels ter zake van het fokken met TSE-ongevoelige rammen (Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004).
Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees,
Gelet op artikel 8 van de Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten en de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op Beschikking nr. (EG) 2003/100 van de Commissie van 13 februari 2003 tot vaststelling van minimumeisen voor fokprogramma’s ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encephalopathieën bij schapen (PbEU L 041);
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
4. TSE-ongevoelig : erfelijk bepaalde ongevoeligheid bij schapen voor overdraagbare spongiforme encephalopathieën waarbij het erfelijk materiaal op beide DNA strengen codeert voor alanine op codon 136 (A) en arginine op codon 154(R) en codon 171 (R) in codering weergegeven als ARR/ARR;
5 TSE-semi-ongevoelig : erfelijk bepaalde semi-ongevoeligheid voor overdraagbare spongiforme encephalopathieën waarbij het erfelijk materiaal op één afzonderlijke DNA-streng codeert voor alanine op codon 136 (A) en arginine op codon 154 (R) en codon 171 (R) in codering weergegeven als ARR/x; met uitzondering van die genotypes waarbij het erfelijk materiaal op de andere DNA- streng codeert voor valine op codon 136 (V) en arginine op codon 154 (R) en glutamine op codon 171 (Q), in de codering aangegeven als ARR/VRQ;
6 TSE-gevoelig : erfelijk bepaalde gevoeligheid voor overdraagbare spongiforme encephalopathieën waarbij het erfelijk materiaal op beide DNA strengen niet codeert voor ARR of waarbij het erfelijk materiaal codeert voor ARR/VRQ;
7 regeling : (Stcrt.2006,nr.37).
1.
Het is verboden schapen te fokken.
2.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing, indien voor de ram waarmee gefokt wordt een certificaat is afgegeven.
3.
Het certificaat vergezelt de ram te allen tijde.
1.
De houder van een ooi controleert, voorafgaand aan het dekken van een ooi door een ram, of voor de ram een certificaat, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, is afgegeven.
2.
Indien de ram is overgedragen aan een andere houder dient een leesbare fotokopie van het certificaat van de ram, bedoeld in het eerste lid, gedurende drie jaar op de onderneming van de voormalig houder te worden bewaard.
1.
Het in artikel 2, tweede lid, bedoelde certificaat wordt afgegeven, indien:
a. erfelijkheidsonderzoek heeft aangetoond dat de ram TSE-ongevoelig is,
b. naar genoegen van de voorzitter is gebleken dat de ram afstamt van een ram en een ooi, waarvan op grond van een erfelijkheidsonderzoek is vastgesteld dat zij TSE-ongevoelig zijn of
c. erfelijkheidsonderzoek heeft aangetoond dat de ram TSE-semi-ongevoelig of TSE-gevoelig is en de ram behoort tot een ras met een lage frequentie aan ARR-allel mits het betreffende ras als zeldzaam ras is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 445/2002 van de Commissie van de Europese Unie van 26 februari 2002 (PbEU L 074) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), of de ram staat ingeschreven in een op grond van het Fokkerijbesluit erkend stamboek en het fokken geschiedt binnen hetzelfde ras of stamboek.
2.
In het in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde geval wordt het certificaat alleen afgegeven, indien er een door de voorzitter erkend fokprogramma is opgesteld overeenkomstig het nader bij verordening door het bestuur vast te stellen selectieregime.
3.
Het in het eerste lid bedoelde erfelijkheidsonderzoek wordt verricht door een laboratorium dat beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 3 van de regeling, dan wel over een besluit tot gelijkstelling als bedoeld in artikel 4 van de regeling, voor het uitvoeren van de testmethode genoemd in bijlage I, onder 9, van de regeling .
1.
Het certificaat, bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt door de houder bij het productschap aangevraagd.
2.
Het model van het certificaat wordt namens het bestuur door de voorzitter bij besluit vastgesteld.
3.
Het certificaat wordt uitgegeven door de voorzitter.
4.
Het in het tweede lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Voor het certificaat is een vergoeding verschuldigd.
2.
De hoogte van de vergoeding wordt namens het bestuur door de voorzitter bij besluit vastgesteld.
3.
Het in het tweede lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
In geval van verlies of diefstal van het certificaat stelt de houder het productschap hiervan schriftelijk en onverwijld op de hoogte.
2.
De houder dient in het eerste lid bedoeld geval overeenkomstig artikel 5 een certificaataanvraag in onder vermelding van de opdruk “duplicaat certificaat”.
1.
De voorzitter kan op grond van door het bestuur bij besluit vast te stellen voorwaarden op schriftelijk verzoek van belanghebbende van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4, eerste en tweede lid, sub c, ontheffing dan wel vrijstelling verlenen.
2.
Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften of voorwaarden worden verbonden.
3.
Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en kan te allen tijde worden ingetrokken.
4.
Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Het fokken van schapen met een ram waarvoor geen certificaat als bedoeld in artikel 2, tweede lid, is afgegeven, is toegestaan indien de houder van de ram negen of minder ooien houdt van één van de rassen die genoemd staan in de bijlage van de Verordening, mits deze rassen ressorteren onder de Vereniging Het Gotland pelsschaap, de Federatie van Buitenlandse Schapenrassen of de Vereniging van Speciale Schapenrassen.
2.
Het fokken van schapen met een ram waarvoor geen certificaat als bedoeld in artikel 2, tweede lid, is afgegeven, is eveneens toegestaan indien de ram wordt gehouden in de grote eenheden natuur, als bedoeld in de Leidraad Grote Grazers van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
1.
Op overtreding van de bepalingen van artikel 3, tweede lid, worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen bedoeld in het eerste lid zijn:
a. een berisping;
b. een geldboete van ten hoogste het bedrag van de derde categorie bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrechtwelke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. het stellen van de betrokkene onder verscherpte controle op zijn kosten, voor ten hoogste 2 jaren;
d. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
Een door de Gezondheidsdienst voor Dieren op grond van het “Reglement scrapiebestrijding 2003” vóór 1 juli 2005 afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de ram TSE-ongevoelig is, geldt als certificaat als bedoeld in artikel 2, tweede lid.
2.
Rassen en stamboeken die staan vermeld op de bij deze verordening horende bijlage zijn tot 1 april 2005 vrijgesteld van de verplichting tot het erkennen van hun fokprogramma door de voorzitter als bedoeld in artikel 4, tweede lid.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2004.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 8 september 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Verbodsbepalingen
+ 3. Verplichtingen voor de houder
+ 4. Certificering
+ 5. Bijzondere bepalingen
+ 6. Strafbepalingen
+ 7 . Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht