Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening fonds afzetbevordering (PPE) 2011

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 februari 2011, houdende de instelling van een fonds ten behoeve van afzetbevordering (Verordening fonds voor afzetbevordering (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 93, tweede lid, onderdeel g., van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 6 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
a. productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
b. bestuur : het bestuur van het productschap;
c. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen fonds afzetbevordering.
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter financiering van maatregelen ter bevordering van het verbruik van pluimveevlees en eieren en van daaruit verkregen producten, alsmede van het verbruik van uit konijnen en edelpelsdieren verkregen producten.
2.
Het fonds bevat de volgende rekeningen:
a. een rekening I – pluimveevlees;
b. een rekening II – eieren;
c. een rekening III – konijnen en edelpelsdieren.
3.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 3.000.000,- niet overschrijden.
1.
Het bestuur beheert het fonds en beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
2.
Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in het eerste lid van artikel 2 bepaalde omschrijving begrepen kan worden geacht.
1.
De middelen van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van heffingen, verminderd met de inningskosten;
b. middelen die hetzij door het productschap hetzij door derden aan het fonds worden overgemaakt;
c. de door de middelen van het fonds opgebrachte rente.
2.
De bestemming van de in het eerste lid onder a. bedoelde heffingen is uitdrukkelijk vermeld in de verordeningen krachtens welke deze heffingen aan het productschap verschuldigd zijn.
Artikel 5
Het fonds kan bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 6
De Verordening fonds afzetbevordering PPE 2003 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds afzetbevorderlng (PPE) 2011.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 10 februari 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht