Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2012

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 5 juli 2012 houdende de instelling van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2012)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. commissie : de Commissie Vleesindustrie van het productschap;
4. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen Fonds voedselveiligheid vee- en vleessector.
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft bij te dragen in de financiering van onderzoeksprojecten en initiatieven gericht op de verbetering en verdere ontwikkeling van voedselveiligheidsgaranties in de Nederlandse vee- en vleessector.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 12.000.000 niet overschrijden.
3.
De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
4.
Eventuele renteopbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.
5.
Eventuele gelden die door de Europese Unie en de Rijksoverheid beschikbaar gesteld worden ter verwezenlijking van het in het eerste lid bepaalde doel worden aan het fonds toegevoegd.
1.
Het bestuur beheert, in overeenstemming met de commissie, het fonds.
2.
De middelen van het fonds worden door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
3.
Het bestuur kan, op voorstel van de commissie, bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
1.
Het bestuur van het productschap kan, op voordracht van de commissie, subsidie verstrekken ten behoeve van projecten verband houdende met voedselveiligheid.
2.
Het bestuur van het productschap kan, onder het stellen van voorwaarden, de commissie mandateren om namens het bestuur de in het vorige lid genoemde bevoegdheid uit te oefenen.
Artikel 5
Het fonds kan door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 6
De Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2012.
2.
De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 5 juli 2012
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht