Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PVV) 2012

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 5 juli 2012 houdende instelling van een financieringsfonds ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling in de vee- en vleessector (Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PVV) 2012)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. fonds : het fonds bedoeld in , te noemen O en O-fonds PVV.
1.
Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die ten goede komen of kunnen komen aan bedrijfsgenoten.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 1.250.000,- niet overschrijden.
3.
De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
4.
Eventuele renteopbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.
5.
Eventuele gelden die door de Europese Unie en de Rijksoverheid beschikbaar gesteld worden ter verwezenlijking van het in het eerste lid bepaalde doel worden aan het fonds toegevoegd.
1.
Het bestuur beheert het fonds.
2.
De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
3.
Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
Artikel 4
Het bestuur van het productschap kan subsidie verstrekken ten behoeve van projecten verband houdende met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Artikel 5
Het fonds kan door het bestuur bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
Artikel 6
De Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PVV 2003 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PVV) 2012.
2.
De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 5 juli 2012
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht