Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2012. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2012.

Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie PVV 2003

Uitgebreide informatie
Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie PVV 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,
op 11 juni 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : bet bestuur van het productschap;
3. fonds : hef fonds bedoeld in , te noemen O & O- fonds vleeswarenindustrie;
4. commissie : de Commissie Vleeswarenindustrie als bedoeld in artikel 5, sub b van de lnstellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I .
1.
Er is een fonds, dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, die ten goede komen of kunnen komen aan de vleeswaren-, vleesconserven-en baconsector.
2.
De middelen van het fonds, die nimmer een bedrag van € 65.000,- mogen overschrijden, worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.
3.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, dat, in overeenstemming met de commissie, het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, die onder de in lid 1 gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.
4.
Het fonds kan door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.
1.
De Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie (PVV) 1998 wordt ingetrokken.
2.
Ten bate onderscheidenlijk ten laste van het O & O fonds vleeswarenindustrie komen de baten onderscheidenlijk de lasten van het in artikel 2 van de in het eerste lid genoemde verordening bedoelde fonds.
3.
Verwijzingen naar de in het eerste lid genoemde verordening dienen mede te worden gelezen als verwijzingen naar deze verordening.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie PVV 2003".
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.
Voor het bestuur,
,
voorzitter
.
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht