Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten 2000

Uitgebreide informatie
Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten 2000
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op Richtlijn 91/493/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (PbEG L 268), en de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 7 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
2.
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.
Artikel 2
Het is verboden visserijproducten in de handel te brengen anders dan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
1.
Elke partij visserijproducten wordt tijdig, doch in ieder geval bij aanvoer of voor het tijdstip van eerste verkoop, door de aanvoerder ter keuring aangeboden aan de VWA ten einde vast te stellen of de producten geschikt zijn voor menselijke consumptie.
2.
De aanbieding ter keuring geschiedt:
a. in geval de partij visserijproducten na lossing in een aanvoerhaven waar een visafslag is gevestigd door tussenkomst van deze visafslag ten verkoop wordt aangeboden, mondeling aan de VWA-er ter plaatse;
b. in de overige niet onder a. bedoelde gevallen, na een schriftelijke vooraanmelding, mondeling aan de VWA-er die op de plaats van lossing aanwezig is dan wel, bij diens afwezigheid, telefonisch of per telefax aan een viskeuringsstation van de VWA, onder vermelding van de plaats waar en het tijdstip waarop de partij visserijproducten wordt gelost.
Artikel 4
Het is verboden visserijproducten vóór het tijdstip waarop de uitslag van de keuring bekend is gemaakt door de VWA, te verwijderen van de plaats van lossing zonder toestemming van de VWA.
1.
De keuring bestaat uit een organoleptische beoordeling door middel van monsters.
2.
Indien op grond van de organoleptische beoordeling enige twijfel bestaat over de versheid van de visserijproducten, kunnen de chemische of microbiologische controles, genoemd in bijlage III van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren en in de overige op basis van de Warenwet ter uitvoering van hoofdstuk V, deel 11, van de bijlage van richtlijn 9 1/493/EEG vastgestelde voorschriften, worden uitgevoerd.
3.
Indien de chemische of microbiologische controles worden uitgevoerd worden de visserijproducten zonodig, ter bepaling van de VWA, in afwachting van de uitslag van deze controles opgeslagen op een door de VWA aangewezen plaats.
4.
Het is verboden visserijproducten die in afwachting van de uitslag van de chemische of microbiologische controles zijn opgeslagen, te verplaatsen zonder toestemming van de VWA.
Artikel 6
Visserijproducten zijn geschikt voor menselijke consumptie indien zij:
a. ten minste voldoen aan de organoleptische eisen van de laagste versheidsklasse van de gemeenschappelijke handelsnormen die zijn vastgesteld op basis van artikel 2 van verordening 3759/92/EG in de verordening 2406/96;
b. en, voor zover er chemische of microbiologische controles zijn uitgevoerd, voldoen aan de analytische eisen die zijn vastgesteld in bijlage III van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren en in de overige op basis van de Warenwet ter uitvoering van hoofdstuk V, deel 11, van de bijlage van richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften.
1.
Indien bij de gezondheidscontrole blijkt dat de visserijproducten niet geschikt zijn voor menselijke consumptie worden deze producten op de door de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit te bepalen wijze gedenatureerd zodat zij niet meer voor menselijke consumptie kunnen worden gebruikt.
2.
Het is verboden visserijproducten die bij de gezondheidscontrole niet geschikt blijken te zijn voor menselijke consumptie, zonder toestemming van de VWA te verplaatsen, voordat de producten zijn gedenatureerd.
3.
Het is verboden visserijproducten die bij de gezondheidscontrole niet geschikt blijken te zijn voor menselijke consumptie, voor menselijke consumptie te verhandelen.
Artikel 8
De bij deze verordening gestelde regelen binden naast degenen die een onderneming drijven waarvoor het productschap is ingesteld mede de bij die ondernemingen werkzame personen, alsmede andere natuurlijke of rechtspersonen, voorzover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
1.
De voorzitter kan, namens het bestuur, na overleg met de VWA nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten aanzien van: -
de organoleptische beoordeling, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van deze verordening;-
het denatureren, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van deze verordening.
2.
De voorzitter kan, namens het bestuur, van deze uitvoeringsregels, met uitzondering van artikel 4, vrijstelling of ontheffing verlenen. Aan de vrijstelling af ontheffing kunnen voorschriften worden verleend. Een vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
Artikel 10
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn strafbare feiten.
Artikel 11
Krachtens de Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten vastgestelde regels en andere besluiten blijven van kracht.
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.
2.
De Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gezondheidscontrole aangevoerde visserijproducten 2000.
Namens het bestuur van het productschap,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht