Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2009.

Verordening HBAG Bloemen en Planten factuur- en betalingsmeldingen 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel, d.d. 19 december 2007, houdende regels ter zake van de melding van uitvoer-, verzendings-, factuur- en betalingsgegevens (Verordening HBAG Bloemen en Planten factuur- en betalingsmeldingen 2007)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
gelet op de artikelen 93, 100, derde lid, en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 3 en 11 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Stb 2002, nr. 155);
gehoord de HBAG Commissie Bloemen en Planten,
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel overgenomen en wordt voorts verstaan onder bloemen en planten: Snijbloemen, snijgroen, potplanten, perkgoed, uitgangsmateriaal (met uitzondering van zaden), kerstbomen zonder wortels, in het wild gegroeide gewassen welke met het oog op de sierwaarde in het economisch verkeer worden gebracht, alsmede afgesneden takken van siergewassen in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand, met uitzondering van:
a) winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen met wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;
b) voor zover in groene toestand de Japanse azalea’s, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;
c) dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen;
d) aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten.
1.
Iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt is verplicht de uitvoer of verzending van bloemen en planten op de dag dat deze plaatsvindt bij de HBAG Commissie Bloemen en Planten te melden, zulks onder overlegging van een kopie van de voor de buitenlandse afnemer bestemde factuur. Tussen de Commissie Bloemen en Planten en de ondernemer kan een afwijkend tijdstip van melding worden overeengekomen.
2.
Iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt is verplicht om, zodra de buitenlandse afnemer een zending bloemen en/of planten heeft betaald, de Commissie Bloemen en Planten direct van deze betaling in kennis te stellen. Tussen de Commissie Bloemen en Planten en de ondernemer kan een afwijkend tijdstip van betalingsmelding worden overeengekomen.
1.
Op overtreding door de ondernemer van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.
2.
Het bevoegde tuchtgerecht is het tuchtgerecht van het Hoofdproductschap Akkerbouw.
1.
Deze verordening vervangt de Verordening factuur- en betalingsmelding bloemen en planten 2004 .
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening HBAG Bloemen en Planten factuur- en betalingsmeldingen 2007.
Aalsmeer, 19 december 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Factuur- en betalingsmeldingen
+ § 3. Tuchtrecht
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht