Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 10 november 2004, houdende regels ter zake van de aan de groothandelaar, de commissionair, de tussenpersoon en de handelskweker in groenten en fruit op te leggen heffing voor het jaar 2005 (Verordening heffing groenten en fruit 2005)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
gelet op artikel 126 en artikel 100 lid 3 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), heeft na advies van de Commissie groenten en fruit de volgende verordening vastgesteld:
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt voorts verstaan onder:
1. voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
2. HBAG Commissie groenten en fruit: de op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandelingestelde commissie groenten en fruit.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemer die een onderneming drijft waarin de groothandel, het bedrijf van commissionair, het bedrijf van tussenpersoon of het bedrijf van handelskweker in groenten en fruit, wordt uitgeoefend en waarvoor de HBAG Commissie groenten en fruit is ingesteld.
Artikel 3
€ 65 bij een omzet van minder dan   € 50.000
€ 100 bij een omzet van € 50.000 tot € 125.000
€ 150 bij een omzet van € 125.000 tot € 250.000
€ 200 bij een omzet van € 250.000 tot € 375.000
€ 250 bij een omzet van € 375.000 tot € 500.000
€ 300 bij een omzet van € 500.000 tot € 750.000
€ 350 bij een omzet van € 750.000 tot € 1.000.000
€ 400 bij een omzet van € 1.000.000 tot € 1.500.000
€ 450 bij een omzet van € 1.500.000 tot € 2.000.000
€ 500 bij een omzet van € 2.000.000 tot € 2.500.000
€ 600 bij een omzet van € 2.500.000 tot € 3.250.000
€ 700 bij een omzet van € 3.250.000 tot € 4.000.000
€ 750 bij een omzet van € 4.000.000 tot € 5.000.000
€ 850 bij een omzet van € 5.000.000 tot € 6.250.000
€ 950 bij een omzet van € 6.250.000 tot € 7.500.000
€ 950 bij een omzet van € 6.250.000 tot € 7.500.000
€ 1.000 bij een omzet van € 7.500.000 tot € 8.750.000
€ 1.100 bij een omzet van € 8.750.000 tot € 10.000.000
€ 1.250 bij een omzet van € 10.000.000 tot € 15.000.000
€ 1.350 bij een omzet van € 15.000.000 tot € 25.000.000
€ 1.550 bij een omzet van € 25.000.000 tot € 37.500.000
€ 1.800 bij een omzet van € 37.500.000 tot € 50.000.000
€ 2.000 bij een omzet van € 50.000.000 tot € 75.000.000
€ 2.250 bij een omzet van € 75.000.000 en meer    
1.
Aan de ondernemer die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijft waarin de groothandel in groenten en fruit wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2005 ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van de HBAG Commissie groenten en fruit een heffing opgelegd.
2.
De heffing bedraagt:
Artikel 4
€ 65 bij een omzet van minder dan   € 2.500
€ 100 bij een omzet van € 2.500 tot € 6.250
€ 150 bij een omzet van € 6.250 tot € 12.500
€ 200 bij een omzet van € 12.500 tot € 18.750
€ 250 bij een omzet van € 18.750 tot € 25.000
€ 300 bij een omzet van € 25.000 tot € 37.500
€ 350 bij een omzet van € 37.500 tot € 50.000
€ 400 bij een omzet van € 50.000 tot € 75.000
€ 450 bij een omzet van € 75.000 tot € 100.000
€ 500 bij een omzet van € 100.000 tot € 125.000
€ 600 bij een omzet van € 125.000 tot € 162.500
€ 700 bij een omzet van € 162.500 tot € 200.000
€ 750 bij een omzet van € 200.000 tot € 250.000
€ 850 bij een omzet van € 250.000 tot € 312.500
€ 950 bij een omzet van € 312.500 tot € 375.000
€ 1.000 bij een omzet van € 375.000 tot € 437.500
€ 1.100 bij een omzet van € 437.500 tot € 500.000
€ 1.250 bij een omzet van € 500.000 tot € 750.000
€ 1.350 bij een omzet van € 750.000 tot € 1.250.000
€ 1.550 bij een omzet van € 1.250.000 tot € 1.875.000
€ 1.800 bij een omzet van € 1.875.000 tot € 2.500.000
€ 2.000 bij een omzet van € 2.500.000 tot € 3.750.000
€ 2.250 bij een omzet van € 3.750.000 en meer    
1.
Aan de ondernemer die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijft waarin het bedrijf van commissionair, het bedrijf van tussenpersoon of het bedrijf van handelskweker in groenten en fruit wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2005 ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van de HBAG Commissie groenten en fruit een heffing opgelegd.
2.
De heffing bedraagt:
1.
Onder omzet in artikel 3 lid 2wordt verstaan de omzet als bedoeld in artikel 3, lid 4 van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 gemiddeld, hetzij over de kalenderjaren 2002 en 2003, hetzij over de boekjaren afgesloten in kalenderjaren 2002 en 2003.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing voor de ondernemer die in 2002 of 2003 niet onder de werkingssfeer van het hoofdbedrijfschap viel. In dat geval wordt de omzet van het jaar dat de onderneming onder de werkingssfeer van het hoofdbedrijfschap is komen te vallen voor de berekening als uitgangspunt genomen.
1.
Indien een opgave als bedoeld in artikel 3 lid 4 en artikel 6 van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 niet tijdig is gedaan, stelt de voorzitter op basis van een schatting de omzet vast.
2.
De voorzitter geeft de ondernemer kennis van het bedrag van de geschatte omzet en de daarop gebaseerde heffing.
3.
De voorzitter stelt de ondernemer gedurende een termijn van 2 weken na verzending van de kennisgeving zoals bedoeld in het tweede lid, in de gelegenheid alsnog de vereiste opgave te doen.
4.
Indien de ondernemer de in het derde lid bedoelde opgave binnen de termijn doet en de opgegeven omzet geeft aanleiding de heffing te corrigeren, trekt de voorzitter de aanvankelijk opgelegde heffing in en neemt een nieuw besluit omtrent de heffing.
5.
Indien de ondernemer de in het derde lid bedoelde opgave niet binnen de termijn doet, of de binnen de termijn opgegeven omzet niet leidt tot correctie van de opgelegde heffing, wordt de op grond van het tweede lid opgelegde heffing definitief. De opgelegde heffing wordt schriftelijk bevestigd aan de ondernemer.
1.
Indien een ondernemer zowel de in artikel 2 als de in artikel 3 genoemde activiteiten heeft uitgeoefend wordt de omzet zoals bedoeld in artikel 4 als volgt bijeengevoegd:
a. zijn omzet als groothandelaar; en
b. 20-maal zijn omzet als commissionair of tussenpersoon
2.
De op grond van het eerste lid gevonden totaalbedrag wordt gedeeld door de factor 2, voor zover de omzet over twee kalenderjaren dan wel boekjaren is bepaald.
3.
De door de ondernemer verschuldigde heffing wordt vervolgens bepaald door overeenkomstige toepassing van artikel 3.
Artikel 8
Indien de door de ondernemer verstrekte gegevens over zijn omzet naar het oordeel van de voorzitter onjuist zijn, legt de voorzitter een aanslag op basis van de door de voorzitter juist geachte omzet.
1.
Indien naar het oordeel van de voorzitter vast komt te staan dat de door de ondernemer verstrekte gegevens dan wel de schatting van de voorzitter onjuist zijn geweest, herziet de voorzitter de opgelegde heffing.
2.
De in het eerste lid geregelde herziening kan tot uiterlijk binnen drie jaar na afloop van het boekjaar waarop de heffing betrekking heeft worden toegepast.
1.
Aan de ondernemer die, al dan niet rechtstreeks, lid is van een organisatie van ondernemers die een of meer leden in het bestuur van het hoofdbedrijfschap heeft benoemd en over het jaar 2004 aan een van deze of aan beide organisaties contributie heeft betaald, wordt op de heffing (nader aangeven) een aftrek toegestaan van 50% van de totaal betaalde contributie over 2004, met een maximum van 50% van de verschuldigde heffing.
2.
De aftrek wordt slechts toegestaan als aangetoond is dat de ondernemer de in het eerste lid bedoelde contributie heeft voldaan, alsmede dat door hem tenminste het dubbele van de verlangde aftrek aan heffing is voldaan.
3.
Indien in 2004 geen contributie was verschuldigd, wordt voor de berekening van de aftrek de in het kalenderjaar 2005 betaalde contributie als uitgangspunt genomen.
4.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen;
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties;
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekenend is;
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid; en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
5.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
6.
Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel beslist.
1.
De ondernemer is verplicht de vastgestelde heffing binnen een maand na dagtekening van de heffingsbeschikking te betalen.
2.
Indien de ondernemer na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn de heffing niet of niet volledig heeft betaald, zendt de voorzitter de ondernemer een herinnering.
3.
Indien de ondernemer de heffing binnen twee weken na de dagtekening van de herinnering niet of niet volledig heeft betaald, maant de voorzitter de ondernemer schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen te betalen.
4.
Indien het derde lid wordt toegepast, brengt de voorzitter de ondernemer administratiekosten in rekening.
Artikel 12
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten, met uitzondering van het besluit voortvloeiende uit artikel 9, eerste lid.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing groenten en fruit 2005.
Aalsmeer, 10 november 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vermindering
+ § 4. De betaling van de opgelegde heffing
+ § 5. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht