Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2013.

Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2006

Uitgebreide informatie
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 oktober 2005, houdende regels ter zake van het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden (Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2006)
De Sociaal-Economische Raad,
Gelet op artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden;
Gehoord de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;
Besluit:
Artikel 1
Voor 2006 wordt het percentage van de heffing als bedoeld in artikel 46a, derde lid van de Wet op de ondernemingsraden vastgesteld op 0,01.
1.
De Rijksbelastingdienst ontvangt van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad een nominatieve opgave van de naar het oordeel van de Bestuurskamer heffingsplichtige ondernemers. De Rijksbelastingdienst doet zo spoedig mogelijk na het verstrijken van elke maand van het jaar 2006 aan de Sociaal-Economische Raad een opgave van het totaal van de in die maand verzonden heffingsaanslagen, alsmede van het totaal van de in die maand ontvangen heffingsbedragen. Tevens doet de Rijksbelastingdienst opgave van de in die maand wegens oninbaarheid afgeboekte heffingsbedragen.
2.
Tegelijk met de in het vorige lid bedoelde maandelijkse opgave draagt de Rijksbelastingdienst het gesaldeerde bedrag aan de Sociaal-Economische Raad af.
3.
Na het verstrijken van het jaar 2006 legt de Rijksbelastingdienst aan de Sociaal-Economische Raad een door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gewaarmerkte rekening en verantwoording over. Deze gewaarmerkte rekening en verantwoording bevat ten minste een opgave van de ingevolge deze verordening in dat jaar verzonden heffingen, de ontvangen heffingen, gesplitst naar dat jaar en de vorige jaren, de door de Rijksbelastingdienst gemaakte uitvoeringskosten en de aan de Sociaal-Economische Raad afgedragen heffingsbedragen.
Artikel 3
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2005, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2006.
Den Haag, 21 oktober 2005
De
Voorzitter
De
Algemeen Secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Heffingspercentage
+ § 2. Inning, afdracht en verantwoording
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht