Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2013.

Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25 januari 2008 houdende regels voor het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden (Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2008)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden;
Gehoord de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;
Besluit:
Artikel 1
Voor 2008 wordt het percentage van de heffing als bedoeld in artikel 46a, derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden vastgesteld op 0,017.
1.
De Rijksbelastingdienst ontvangt van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad een nominatieve opgave van de naar het oordeel van de Bestuurskamer heffïngsplichtige ondernemers. De Rijksbelastingdienst doet zo spoedig mogelijk na het verstrijken van elke maand van het jaar 2008 aan de Sociaal-Economische Raad een opgave van het totaal van de in die maand verzonden heffingsaanslagen, alsmede van het totaal van de in die maand ontvangen heffingsbedragen. Tevens doet de Rijksbelastingdienst opgave van de in die maand wegens oninbaarheid afgeboekte heffingsbedragen.
2.
Tegelijk met de in het vorige lid bedoelde maandelijkse opgave draagt de Rijksbelastingdienst het gesaldeerde bedrag aan de Sociaal-Economische Raad af.
3.
De Belastingdienst verantwoordt zich in het Beheersverslag over de geleverde prestaties. Het Beheersverslag wordt gecertificeerd door de Auditdienst Financiën. De accountantsverklaring behorende bij het Beheersverslag wordt ter beschikking gesteld aan de Sociaal-Economische Raad. In het Beheersverslag van de Belastingdienst wordt ten minste melding gemaakt van de in dat jaar opgelegde heffingsaanslagen, afgeboekte bedragen en de ontvangen heffingsbedragen, gespecificeerd naar dat jaar en de vorige jaren. Voorts wordt in het Beheersverslag de aan de Sociaal-Economische Raad in rekening gebrachte vergoeding vermeld.
Artikel 3
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2008.
Den Haag, 25 januari 2008
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Heffingspercentage
+ § 2. Inning, afdracht en verantwoording
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht