Verordening heffingen opfokbedrijven 2003
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5 en 9 van de instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998 I, op 14 november 2002 vastgesteld de navolgende VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
onderneming : een onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;
broedeieren : eieren van kippen, onderscheidenlijk kalkoenen, die zich ter verkrijging van kuikens in een broedmachine bevinden, dan wel kennelijk bestemd zijn om tot dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;
samengestelde groep : een groep hoenders opgebouwd uit meer dan één ras;
legrassen : rassen van kippen, dan wel samengestelde groepen van deze rassen, waarvan het eindmateriaal bestemd is voor de productie van consumptie-eieren;
vleesrassen : rassen van kippen, dan wel samengestelde groepen van deze rassen, waarvan het eindmateriaal bestemd is voor de productie van pluimveevlees, alsmede kalkoenen;
eindmateriaal : kuikens direct bestemd voor de productie van consumptie-eieren;
afleveren : het verzenden vanaf de broederij naar een andere plaats binnen of buiten Nederland;
eendagskuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer dan 185 gram weegt;
moederdieren : vrouwelijke ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van eindmateriaal;
grootmoederdieren : vrouwelijke ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van moederdieren;
pluimveevlees : vlees van hoenders en kalkoenen.
KIP : koppel informatiesysteem pluimvee
1.
De ondernemer die bedrijfsmatig eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren en/of eindmateriaal is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2003 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. wat legrassen kippen betreft
aa. Ingeval van opfok eindmateriaal € 0,00363 per eendagskuiken, waarvan
€ 0,00062 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0,0018 voor het gezondheidszorgfonds,
€ 0,00119 voor het o. en o. fonds en
€ 0,00002 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds
bestemd is;
ab. ingeval van opfok (groot)moederdieren € 0,01371 per eendagskuiken, waarvan
€ 0,00414 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0,0059 voor het gezondheidszorgfonds,
€ 0,00326 voor het o. en o. fonds en
€ 0,00041 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds
bestemd is;
b. wat vleesrassen kippen betreft ingeval van opfok (groot)moederdieren € 0,01396 per eendagskuiken, waarvan
€ 0,00439 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0,0059 voor het gezondheidszorgfonds,
€ 0,00326 voor het o. en o. fonds en
€ 0,00041 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds
bestemd is;
c. wat kalkoenen betreft ingeval van opfok (groot)moederdieren € 0,11863 per eendagskuiken, waarvan
€ 0,01928 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0.07045 voor het gezondheidszorgfonds en
€ 0,0289 voor het o. en o.fonds
bestemd is.
1.
Op voet van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer tevens een heffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt per eendagskuiken:
a. € 0,00981 voor eendagskuikens opfok eindmateriaal legrassen kippen;
b. € 0,029 voor eendagskuikens opfok (groot)moederdieren legrassen kippen;
c. € 0,02309 voor eendagskuikens opfok (groot)moederdieren vleesrassen en
d. € 0,06796 voor eendagskuikens opfok(groot)moederdieren kalkoenen.
1.
Op voet van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer tevens een heffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a.
2.
Het tarief van de in eerste lid bedoelde heffing bedraagt per eendagskuiken:
a. € 0,00023 ten behoeve van rekening a, voor eendagskuikens opfok eindmateriaal legrassen kippen;
b. € 0,00925 ten behoeve van rekening a, voor eendagskuikens opfokmoederdieren legrassen kippen;
c. € 0,01341 ten behoeve van rekening a, voor eendagskuikens opfokmoederdieren vleesrassen.
1.
De door een ondernemer ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zullen door het productschap worden vastgesteld op basis van aan het productschap, door middel van het Koppel Informatiesysteem Pluimvee van het productschap, ten dienste staande gegevens.
2.
In het geval de gegevens van het Koppel Informatiesysteem Pluimvee, als bedoeld in het vorige lid, onjuist of onvolledig zijn, is de in artikel 2 bedoelde ondernemer verplicht om uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van elke kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
3.
De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan worden aangemerkt als voorschotbetaling. Na afloop van het kalenderjaar vindt dan een definitieve heffingsoplegging plaats en zo nodig verrekening tussen feitelijk verschuldigd bedrag en betaalde voorschotten.
4.
De in het opgaveformulier te verstrekken gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op de door de ondernemer in de desbetreffende kalendermaand geplaatste eendagskuikens, onderscheiden naar vleesras of legraskip of kalkoen.
5.
Iedere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te alle tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.
6.
Het bestuur van het productschap is bevoegd bij uitvoeringsbesluit minimumeisen te stellen waaraan de door de ondernemer met betrekking tot de opzet van eendagskuikens te voeren administratie dient de voldoen.
7.
In het geval aan een ondernemer de verplichting uit het tweede lid is opgelegd en niet heeft voldaan aan deze op hem rustende verplichting, waaronder begrepen het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in artikel 2 omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.
Artikel 4
Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht, aan het productschap te worden voldaan.
1.
Een schuldenaar, die enig door hem uit hoofde van het bij of krachtens een heffingsverordening bepaalde verschuldigde heffing niet tijdig volledig heeft betaald is, na bij aangetekend schrijven aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de
heffing te voldoen, aan het productschap deze heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.
2.
De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening
Artikel 6
Het niet nakomen van een verplichting, gesteld in artikel 3, waaronder mede verstaan wordt het verstrekken van geheel of gedeeltelijk onjuiste gegevens, is een strafbaar feit.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, niet bekendgemaakt.
2.
De voorzitter van het productschap kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 8
De voorzitter van het productschap is bevoegd, onder door het bestuur te stellen regelen, van het bepaalde in of krachtens deze verordening ontheffing verlenen en daaraan voorwaarden te verbinden.
Artikel 9
De voorzitter kan artikel 3, 4, 5 en 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.
Artikel 11
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening heffingen opfokbedrijven 2003'.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ Titel I. Definities
+ Titel II. Heffingen
+ Titel III. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht