Verordening heffingen vleeskuikenbedrijven 2003
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I op 14 november 2002 vastgesteld de navolgende VERORDENING
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
In deze verordening wordt verstaan onder:
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
onderneming : een onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;
vleeskuiken : kuiken direct bestemd voor de productie van pluimveevlees;
KIP : koppel informatiesysteem pluimvee.
1.
De ondernemer die bedrijfsmatig vleeskuikens houdt of pleegt te houden is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2003 opgezette vleeskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00211 per opgezet vleeskuiken,
waarvan
€ 0,0005 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,
€ 0,00097 voor het gezondheidszorgfonds,
€ 0,0006 voor het o. en o.-fonds, en
€ 0,00004 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds
bestemd is.
1.
Op voet van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer tevens een heffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00474 per vleeskuiken.
1.
Op voet van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer tevens een heffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE rekening a.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt per vleeskuiken € 0,00045 ten behoeve van rekening a.
1.
De door een ondernemer ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zullen door het productschap worden vastgesteld aan de hand wan aan het productschap, door middel van het Koppel Informatiesysteem Pluimvee van het productschap, ten dienste staande gegevens.
2.
In het geval de gegevens van het Koppel Informatiesysteem Pluimvee, als bedoeld in het vorige lid, onjuist of onvolledig zijn, is de in artikel 2 bedoelde ondernemer verplicht om uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van elke kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
3.
De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan worden aangemerkt als voorschotbetaling. Na afloop van het kalenderjaar vindt dan een definitieve heffingsoplegging plaats en zo nodig verrekening tussen feitelijk verschuldigd bedrag en betaalde voorschotten.
4.
Iedere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te alle tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.
5.
Het bestuur van het productschap is bevoegd bij uitvoeringsbesluit minimumeisen te stellen waaraan de door de ondernemer te voeren administratie dient te voldoen.
6.
In het geval aan een ondernemer de verplichting uit het tweede lid is opgelegd en niet heeft voldaan aan deze op hem rustende verplichting, waaronder begrepen het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in het tweede lid omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht, aan het productschap te worden voldaan.
1.
Een schuldenaar, die enig door hem uit hoofde van het bij of krachtens een heffingsverordening bepaalde verschuldigde heffing niet tijdig volledig heeft betaald is, na bij aangetekend schrijven aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, aan het productschap deze heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.
2.
De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Het niet nakomen van een verplichting gesteld in artikel 3, waaronder mede wordt verstaan het verstrekken van geheel of gedeeltelijk onjuiste gegevens is een strafbaar feit.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, niet bekend gemaakt.
2.
De voorzitter van het productschap kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
De voorzitter van het productschap is bevoegd, onder door het bestuur te stellen regelen, van het bepaalde in of krachtens deze verordening ontheffing te verlenen en daaraan voorwaarden te verbinden.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
De voorzitter kan artikel 3, 4, 5 en 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie werkt terug tot 1 januari 2003, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening heffingen vleeskuikenbedrijven 2003.'
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ Titel I. Definities
+ Titel II. Heffingen
+ Titel III. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht