Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening HPA aardappelzetmeelcontingent, aardappelzetmeelpremie en steun voor zetmeelaardappelen 2005

Uitgebreide informatie
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 9 juni 2005 tot vaststelling van de Verordening HPA aardappelzetmeelcontingent, aardappelzetmeelpremie en steun voor zetmeelaardappelen 2005
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 1 van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen, artikel 115 van de regeling GLB-inkomenssteun, de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8A, derde lid, van de Verordening HPA bevoegdheden en werkwijze organen, managementteam en sectormanager 2004, en in aanmerking nemende Verordeningen (EG) Nr. 1782/2003 en (EG) Nr. 1868/94 wat aardappelzetmeel betreft;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Verordening (EG) Nr. 1782/2003 Verordening (EG) Nr. 1868/94 Verordening (EG) Nr. 2235/2003 Verordening (EG) Nr. 2236/2003 Verordening (EG) Nr. 1868/94 Verordening (EG) Nr. 795/2004 Verordening (EG) Nr. 1782/2003 Verordening (EG) Nr. 796/2004 Verordening (EG) Nr. 1782/2003 Verordening (EG) Nr. 1973/2004 Verordening (EG) Nr. 1782/2003 Verordening (EG) Nr. 2236/2003 Verordening (EG) Nr. 2236/2003 Verordening (EG) Nr. 1868/94
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. EG-verordeningen : van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEG L 270); van de Raad tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel (PbEG L 197); van de Commissie van 23 december 2003 houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) Nr. 1782/2003 en (EG) Nr. 1868/94 van de Raad wat aardappelzetmeel betreft (PbEG L 339); van de Commissie van 23 december 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van van de Raad tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel (PbEG L 339); van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEG L 141); van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEG L 141); van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van van de raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen (PbEG L 345);
c. zetmeelaardappelen : aardappelen, bestemd voor de productie van zetmeel, waarvan het zetmeelgehalte ten minste 13% bedraagt, behoudens in het geval van toepassing van artikel 5, derde lid, tweede alinea van , zoals genoemd onder b;
d. fabrikant : fabrikant van aardappelzetmeel;
e. teler : elke natuurlijke of rechtspersoon of groepering van dergelijke personen die aan een fabrikant door hemzelf of door haar leden geteelde zet- meelaardappelen levert, uit eigen naam en voor eigen rekening, in het kader van een door of namens hem of haar gesloten teeltcontract;
f. teeltcontract : elk contract tussen een teler of een groepering van telers enerzijds en een fabrikant anderzijds, dat voldoet aan artikel 3 van zoals genoemd onder b;
g. minimumprijs : de prijs die per verkoopseizoen wordt vastgesteld voor de hoeveelheid aardappelen, geleverd franco fabriek, die nodig is voor de productie van één ton aardappelzetmeel;
h. steun voor zetmeelaardappelen : een bedrag ten behoeve van de telers dat per verkoopseizoen wordt vastgesteld voor de hoe- veelheid aardappelen die nodig is voor de productie van één ton aardappelzetmeel;
i. contingent : hoeveelheid aardappelzetmeel die Nederlandse fabrikanten gezamenlijk mogen produceren in één verkoopseizoen overeenkomstig , zoals genoemd onder b, en haar uitvoeringsbepalingen;
j. subcontingent : het gedeelte van het contingent dat door het hoofdproductschap aan een fabrikant wordt toegewezen;
k. A.I.D. : Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 2
Het hoofdproductschap wijst jaarlijks aan de fabrikant zijn subcontingent voor het betreffende verkoopseizoen toe op basis van een hiertoe strekkende aanvraag door de fabrikant.
1.
De fabrikant sluit met de telers voor ieder verkoopseizoen teeltcontracten voor een hoeveelheid zetmeelequivalent die het toegewezen subcontingent voor het komende verkoopseizoen niet overschrijdt.
2.
De fabrikant verstrekt het hoofdproductschap jaarlijks vóór 31 mei vóór de campagne een verzamelstaat van alle teeltcontracten voor het komende verkoopseizoen, waarbij nummer, naam van de teler en de tonnage - uitgedrukt in zetmeelequivalent - worden vermeld.
1.
De fabrikant deelt het hoofdproductschap jaarlijks uiterlijk 1 mei na de campagne mede of hij gebruik maakt van ten hoogste 5 % van zijn subcontingent geldend voor het volgende verkoopseizoen.
2.
Het hoofdproductschap deelt de fabrikant aan het begin van het verkoopseizoen het aangepaste subcontingent mede, in geval hij gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid.
Artikel 5
De A.I.D controleert de verzamelstaat en kan de teeltcontracten controleren.
1.
Het hoofdproductschap deelt de fabrikant aan de hand van de mededeling respectievelijk opgaven in artikel 4, eerste lid en artikel 9, eerste lid, jaarlijks vóór 15 juni mede welke hoeveelheid aardappelzetmeel boven het subcontingent is geproduceerd en op grond van de EG-verordeningen uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar waarin het betrokken verkoopseizoen afloopt uit de Gemeenschap moet worden uitgevoerd.
2.
Voor de uitvoer van de in het eerste lid bedoelde aardappelzetmeel vraagt de fabrikant bij het hoofdproductschap een speciaal uitvoercertificaat aan voor uitvoer zonder restitutie.
3.
Het bewijs van uitvoer wordt geleverd door overlegging van de in de EG-verordeningen genoemde documenten binnen de in die verordeningen geldende termijn, waarvan het formulier L (F) waarop een speciale vermelding is aangebracht deel uitmaakt.
Artikel 7
Met inachtneming van het bij of krachtens de EG-verordeningen bepaalde, stelt het hoofdproductschap op aanvraag ter zake van het produceren van aardappelzetmeel dan wel voor het telen van zetmeelaardappelen, in de zin van artikel 15 van de Landbouwwet, voor de fabrikant een bedrag aan premie vast en aan de teler een steunbedrag vast.
Artikel 8
Het zetmeelgehalte van de aardappelen, dat bepalend is voor de premie, de minimumprijs en de steun, wordt vastgesteld op basis van het onderwatergewicht, overeenkomstig een door de Europese Commissie in de EG-verordeningen vastgestelde methode.
1.
De fabrikant dient aan het hoofdproductschap een opgave te doen van de volgende gegevens: -
de hoeveelheden ontvangen aardappelen op basis van het onderwatergewicht;-
de hoeveelheden zetmeelaardappelen op basis van het onderwatergewicht waarvoor de premie en de steun worden aangevraagd: deze hoeveelheden moeten tot afzonderlijke telers te herleiden zijn;-
de gebruikte hoeveelheid aardappelen en het zetmeelgehalte daarvan, overeenkomstig de in de EG-verordeningen vastgestelde percentages;-
een verklaring van de fabrikant dat de betrokken hoeveelheden aardappelen in het betreffende verkoopseizoen tot zetmeel zijn verwerkt;-
een verklaring van de fabrikant dat de betrokken hoeveelheden aardappelen zijn afgeleverd in het kader van een teeltcontract;-
een verklaring van de financiële instelling, dan wel de daarmee gelijkgestelde organisatie, die de betaling van de telers in opdracht van de fabrikant verricht, dat over de betrokken hoeveelheden aardappelen de minimumprijs en de steun aan de telers zijn betaald;-
een akkoordbevinding van een externe accountant.
2.
Deze opgave dient voor het kunnen vaststellen van de premie en de steun alsmede ter controle van de uitputting van het subcontingent.
Artikel 10
De fabrikant, die voor de premie in aanmerking wenst te komen, is gehouden met inachtnemingvan het bepaalde bij of krachtens de EG-verordeningen, desgevraagd aan het hoofdproductschapalle inlichtingen te verschaffen welke nodig zijn voor de vaststelling van het juiste bedrag.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
De Verordening HPA aardappelzetmeelcontingent, aardappelzetmeelpremie en compensatiebedrag aardappeltelers 1995 wordt alsdan ingetrokken.
3.
Verwijzingen naar de in het tweede lid bedoelde verordening moeten worden beschouwd als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HPA aardappelzetmeelcontingent, aardappelzetmeelpremie en steun voor zetmeelaardappelen 2005.
Den Haag, 9 juni 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Contingenteringsregeling
+ § 3. Premie, minimumprijs en steun voor zetmeelaardappelen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht