Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 14 november 2002, houdende regels ter zake van de aan de onder het Hoofdproductschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Verordening HPA financieringsheffing jaar 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5,15,18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord de Commissie Vlas;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
c. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofd- productschap is ingesteld;
d. verwerker van vlas : een bedrijf dat vlas verwerkt of voor eigen rekening en risico laat verwerken.
1.
De ondernemer is voor het jaar 2003 verplicht aan het hoofdproductschap een heffing te betalen ter zake van het in Nederland in de handel brengen van:
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor het in Nederland in de handel brengen van thee in kleinverpakking, voor zover een hoeveelheid van 500.000 kg op jaarbasis niet wordt overschreden.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing wordt gerestitueerd indien de ondernemer de betrokken hoeveelheden buiten het vrije verkeer van Nederland brengt en voor zover het te restitueren heffingsbedrag meer dan € 50,-- per maand bedraagt.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Koffiebranders, theepakkers en handelaren in koffie en thee zijn verplicht binnen eenentwintig dagen na afloop van een half jaar, door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het hoofdproductschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de in artikel 2 bedoelde heffing.
De Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
1.
De teler van vlas is voor het jaar 2003 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,-- per hectare vezelvlas.
2.
De verwerker van vlas is voor het jaar 2003 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd van € 6,-- per in Nederland aangekochte hectare vezelvlas van de oogst 2003.
1.
De in artikel 4, eerste lid, bedoelde heffing voor de teler van vlas wordt vastgesteld op basis van de door de teler aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 1997 verstrekte gegevens.
2.
Ter vaststelling van de in artikel 4, tweede lid, bedoelde heffing voor de verwerker van vlas is deze verplicht vóór 1 december 2003 aan het hoofdproductschap opgave te doen van de aangekochte hectaren vlas.
Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
3.
De in het tweede lid bedoelde opgave kan achterwege blijven als de verwerker van vlas het hoofdproductschap machtigt deze heffing vast te stellen aan de hand van de gegevens welke door de verwerker van vlas zijn vermeld op de aanvraag voor de communautaire verwerkingssteun voor vezelvlas.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
De heffing bedoeld in de artikelen 2 en 4 is bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het hoofdproductschap.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in de artikelen 3 en 5 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor de betreffende periode ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het hoofdproductschap van de in de artikelen 3 en 5 bedoelde opgaven.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de achtste dag volgend op de dag waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen datum.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 1997 bepaalde, alsmede van de toepassing van de Verordening HPA algemene bepalingen 2003 .
Artikel 12 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA financieringsheffing jaar 2003.
Den Haag, 14 november 2002
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht