Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening HPA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2003

Uitgebreide informatie
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels omtrent het gebruik van verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen (verordening HPA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2,4, 15 en 16 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997; Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikel 1 eerste lid, onderdeel g van de Bestrijdingsmiddelenwet
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
d. voorzitter : voorzitter van het hoofdproductschap;
e. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
f. commissie : Commissie Teeltaangelegenheden;
g. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofd productschap is ingesteld;
h. gewasbeschermingsmiddel : gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in ;
i. verdeelapparatuur : mechanisch voortbewogen apparatuur voor het verdelen van gewasbeschermingsmiddelen, bestemd voor bovengrondse volveldsbehandelingen in buitenteelten, die een overwegend neerwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligt;
j. lidstaat : staat, niet zijnde Nederland, die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Unie.
1.
Het is de ondernemer verboden bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen op een gewas of op de grond, gebruik te maken of te laten maken van verdeelapparatuur.
2.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:
a. verdeelapparatuur die is goedgekeurd door een gecertificeerde instantie als bedoeld in artikel 3 en waarvan de ondernemer een geldig keuringsbewijs kan overleggen;
b. verdeelapparatuur, in gebruik door een ondernemer in een lidstaat, die in die lidstaat is gekeurd en die blijkens het terzake van deze keuring afgegeven schriftelijk bewijs voldoet aan de eisen die de lidstaat stelt aan verdeelapparatuur;
c. verdeelapparatuur die niet ouder is dan drie jaar, te bewijzen aan de hand van de factuur.
1.
Namens het bestuur keurt, dan wel laat de in artikel 2, tweede lid, onderdeel a bedoelde gecertificeerde instantie, verdeelapparatuur keuren op de eisen gesteld aan verdeelapparatuur, zoals opgenomen in de bijlage ;
2.
Het keuringsbewijs wordt door de gecertificeerde instantie namens het hoofdproductschap aan de ondernemer afgegeven;
3.
De geldigheidsduur van het keuringsbewijs is drie jaar na datum afgifte daarvan.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
De voorzitter is bevoegd namens het bestuur, bij besluit, gehoord de commissie, het gestelde in de bijlage te wijzigen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
4.
De secretaris is, namens het bestuur, bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste lid en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 5
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.
Artikel 6
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet "Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002)", Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Artikel 7
De verordening HPA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2000 wordt ingetrokken. De op grond van artikel 3 van die verordening afgegeven keuringsbewijzen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van onderhavige verordening van kracht zijn, behouden hun volgens die verordening bepaalde geldigheid van twee jaar na datum afgifte.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HPA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2003.
Den Haag, 20 maart 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verbodsbepalingen
+ § 3. De keuringseisen
+ § 4. Overige bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht