Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003

Uitgebreide informatie
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels over de registratie en verstrekking van gegevens van de onder het hoofdproductschap ressorterende ondernemers (verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4, 15, 16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord de Commissie Aardappelen en de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder: artikelen 24 25 van de Landbouwwet artikel 25 van de Landbouwwet
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
d. voorzitter : voorzitter van bet hoofdproductschap;
e. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
f. commissie : Commissie Aardappelen onderscheidenlijk de Commissie Teeltaangelegenheden van het hoofdproductschap;
g. onderneming : onderneming waarvoor het hoofd productschap is ingesteld;
h. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
i. consumptieaardappelen : Verse of gekoelde aardappelen, geschild en ongeschild, welke al dan niet na verdere be- of verwerking bestemd zijn voor menselijke consumptie;
j. aardappelproducten :   1 voorgebakken aardappelproducten (producten ex GN- code 2004 10 10 onderscheidenlijk 2005 20 80
        2 afgebakken aardappelproducten (producten ex GN- code 2005 20 20)
        3 gedroogde aardappelproducten (producten ex GN- code 1105 10 00 onderscheidenlijk 1105 20 00 onderscheidenlijk 0712 90 05 onderscheidenlijk 2004 10 91 onderscheidenlijk 2005 20 10)
        4 overige aardappelproducten (producten ex GN-code 2004 10 99 onderscheidenlijk 0710 10 00 onderscheidenlijk 0711 90 80) ;
k. Nederlandse grootte- Eenheid : een eenheid berekend op basis van de brutostandaardsaldi, zoals deze bij de laatste in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerde Regeling Landbouwtelling ingevolge de en worden toegepast;
l. gecombineerde opgave : een opgaveset waarmee door de ondernemer opgave wordt gedaan voor landbouwtelling, gebruik gewaspercelen en verzamelaanvraag, bedoeld in ;
m bedrijfskaart(en) : een kaart waarop de door de ondernemer gebruikte gewaspercelen staan aangegeven, alsmede de daarop geteelde of te telen gewassen;
n Dienst Regelingen : dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
1.
Het hoofdproductschap houdt een register van ondernemingen, waarin:
werkzaamheden worden verrichten met betrekking tot:-
de be- en verwerking van consumptieaardappelen
b. akkerbouw wordt uitgeoefend en waarvan de bedrijfsomvang ten minste gelijk is aan drie Nederlandse grootte-eenheden.
2.
Van de registratie zijn uitgesloten ondernemingen die zich bezig houden met: -
de be- en verwerking van aardappelen ten behoeve van de zetmeelproductie.
3.
Aan de ingeschreven ondernemingen wordt een registratienummer toegekend.
4.
Het doel van het register is het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de aan het hoofdproductschap opgedragen publiekrechtelijke taak.
Het register is mede bestemd voor de vervulling van de taken van de productschappen waarvoor mede het hoofdproductschap is ingesteld.
1.
Dienst Regelingen wordt aangewezen als instantie, aan wie een mededeling als bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, dient te worden verstrekt.
2.
Dienst Regelingen is bevoegd de conform het eerste lid verkregen gegevens aan te wenden ten behoeve van het bepaalde in artikel 24 van de Landbouwwet .
1.
Degene die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is verplicht binnen 1 maand na aanvang van de onderneming hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het hoofdproductschap.
2.
Degene die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, is verplicht binnen 1 maand na aanvang van de onderneming hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Dienst Regelingen ten behoeve van het hoofdproductschap.
3.
Een mededeling als bedoeld in het tweede lid, dient door een ondernemer eveneens te worden gedaan binnen 1 maand nadat de bedrijfsomvang van zijn onderneming is gaan voldoen aan de norm, vermeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b.
1.
De ondernemer, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is verplicht aan de secretaris gegevens te verstrekken op een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier.
2.
De te verstrekken gegevens betreffen ten minste:
a. naam, handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming;
b. naam van de ondernemer;
c. plaats van vestiging van de (hoofd)zetel van de onderneming;
d. functies die de onderneming in de consumptieaardappelsector uitoefent;
e. overige aangelegenheden van belang voor een doelmatige registratie.
3.
Indien de ondernemer een opgave als bedoeld in de voorgaande leden heeft ingediend en géén registratie, dan wel een afwijkende registratie, van die opgave plaatsvindt, doet de secretaris, namens het bestuur, hem dit schriftelijk en gemotiveerd mede.
1.
De ondernemer, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, is verplicht desgevraagd gegevens aan het hoofdproductschap te verstrekken met betrekking tot:
a. naam, voornamen, geboortedatum en adres, dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en het adres van de onderneming;
b. de oppervlakte van de bij de desbetreffende onderneming in gebruik zijnde grond, daaronder begrepen landbouwgrond als omschreven in artikel 1 van de Meststoffenwet, één en ander overeenkomstig de bijlage ;
c. de rechtsvorm van het grondgebruik;
d. de gewassen voor de teelt waarvan de sub b bedoelde grond in gebruik is, en de oppervlakte, die door ieder gewas wordt ingenomen;
e. het aantal personen, dat afgezien van de ondernemer, in de desbetreffende onderneming werkzaam is, en hun rechtsbetrekking tot de ondernemer;
f. de giro- of bankrekening;
g. de locatie van tot het bedrijf behorende percelen en de daarop geteelde gewassen (bouwplan).
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, dienen aan het hoofdproductschap te worden verstrekt door middel van de gecombineerde opgave.
3.
De in het tweede lid bedoelde formulieren en bedrijfskaarten worden door Dienst Regelingen aan de ondernemer verstrekt en dienen na invulling en ondertekening door de ondernemer bij Dienst Regelingen te worden ingediend.
4.
In afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid dient de ondernemer die in enig kalenderjaar aanvangt een onderneming te drijven, dan wel de exploitatie van de onderneming beëindigt, dit te melden bij Dienst Regelingen op een door Dienst Regelingen verstrekt formulier.
1.
De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van artikel 5 zijn verstrekt, schriftelijk aan de sectormanager mede te delen.
2.
De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van artikel 6 zijn verstrekt, schriftelijk aan Dienst Regelingen mede te delen.
3.
Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.
Artikel 8
Indien de secretaris, op een andere wijze dan ingevolge het bepaalde in artikel 7, kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van artikel 5 zijn verstrekt, is hij namens het bestuur bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.
1.
Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.
2.
De voorzitter is namens het bestuur bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlage bedoelde gegevens te vragen, een en ander totdat bij verordening tot wijziging van de bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.
3.
De secretaris is namens het bestuur bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.
Artikel 10
Besluiten als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid worden bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treden in werking met ingang van de tweede dag na die van hun bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
Artikel 11
De Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is van toepassing.
Artikel 12
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Een door het bevoegde tuchtgerecht op te leggen geldboete mag niet hoger zijn dan € 450,-- per overtreding, totdat het op 24 februari 2000 ingediende voorstel van wet " Nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002) ", Kamerstukken II nr. 27025 (1999-2000), tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Artikel 13
De verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 12 bepaalde.
Artikel 15
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003.
Den Haag, 20 maart 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Het register en de opgave van gegevens
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht