Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003

Uitgebreide informatie
1.
Het hoofdproductschap houdt een register van ondernemingen, waarin:
werkzaamheden worden verrichten met betrekking tot:-
de be- en verwerking van consumptieaardappelen
b. akkerbouw wordt uitgeoefend en waarvan de bedrijfsomvang ten minste gelijk is aan drie Nederlandse grootte-eenheden.
2.
Van de registratie zijn uitgesloten ondernemingen die zich bezig houden met: -
de be- en verwerking van aardappelen ten behoeve van de zetmeelproductie.
3.
Aan de ingeschreven ondernemingen wordt een registratienummer toegekend.
4.
Het doel van het register is het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de aan het hoofdproductschap opgedragen publiekrechtelijke taak.
Het register is mede bestemd voor de vervulling van de taken van de productschappen waarvoor mede het hoofdproductschap is ingesteld.
1.
Dienst Regelingen wordt aangewezen als instantie, aan wie een mededeling als bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, dient te worden verstrekt.
2.
Dienst Regelingen is bevoegd de conform het eerste lid verkregen gegevens aan te wenden ten behoeve van het bepaalde in artikel 24 van de Landbouwwet .
1.
Degene die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is verplicht binnen 1 maand na aanvang van de onderneming hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het hoofdproductschap.
2.
Degene die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, is verplicht binnen 1 maand na aanvang van de onderneming hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Dienst Regelingen ten behoeve van het hoofdproductschap.
3.
Een mededeling als bedoeld in het tweede lid, dient door een ondernemer eveneens te worden gedaan binnen 1 maand nadat de bedrijfsomvang van zijn onderneming is gaan voldoen aan de norm, vermeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b.
1.
De ondernemer, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is verplicht aan de secretaris gegevens te verstrekken op een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier.
2.
De te verstrekken gegevens betreffen ten minste:
a. naam, handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming;
b. naam van de ondernemer;
c. plaats van vestiging van de (hoofd)zetel van de onderneming;
d. functies die de onderneming in de consumptieaardappelsector uitoefent;
e. overige aangelegenheden van belang voor een doelmatige registratie.
3.
Indien de ondernemer een opgave als bedoeld in de voorgaande leden heeft ingediend en géén registratie, dan wel een afwijkende registratie, van die opgave plaatsvindt, doet de secretaris, namens het bestuur, hem dit schriftelijk en gemotiveerd mede.
1.
De ondernemer, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, is verplicht desgevraagd gegevens aan het hoofdproductschap te verstrekken met betrekking tot:
a. naam, voornamen, geboortedatum en adres, dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en het adres van de onderneming;
b. de oppervlakte van de bij de desbetreffende onderneming in gebruik zijnde grond, daaronder begrepen landbouwgrond als omschreven in artikel 1 van de Meststoffenwet, één en ander overeenkomstig de bijlage ;
c. de rechtsvorm van het grondgebruik;
d. de gewassen voor de teelt waarvan de sub b bedoelde grond in gebruik is, en de oppervlakte, die door ieder gewas wordt ingenomen;
e. het aantal personen, dat afgezien van de ondernemer, in de desbetreffende onderneming werkzaam is, en hun rechtsbetrekking tot de ondernemer;
f. de giro- of bankrekening;
g. de locatie van tot het bedrijf behorende percelen en de daarop geteelde gewassen (bouwplan).
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, dienen aan het hoofdproductschap te worden verstrekt door middel van de gecombineerde opgave.
3.
De in het tweede lid bedoelde formulieren en bedrijfskaarten worden door Dienst Regelingen aan de ondernemer verstrekt en dienen na invulling en ondertekening door de ondernemer bij Dienst Regelingen te worden ingediend.
4.
In afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid dient de ondernemer die in enig kalenderjaar aanvangt een onderneming te drijven, dan wel de exploitatie van de onderneming beëindigt, dit te melden bij Dienst Regelingen op een door Dienst Regelingen verstrekt formulier.
1.
De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van artikel 5 zijn verstrekt, schriftelijk aan de sectormanager mede te delen.
2.
De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van artikel 6 zijn verstrekt, schriftelijk aan Dienst Regelingen mede te delen.
3.
Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.
Artikel 8
Indien de secretaris, op een andere wijze dan ingevolge het bepaalde in artikel 7, kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van artikel 5 zijn verstrekt, is hij namens het bestuur bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Het register en de opgave van gegevens
+ § 3. Overige bepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht