Let op. Deze wet is vervallen op 3 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 2 juni 2007.

Verordening HPA suiker, isoglucose en inulinestroop 1999

Uitgebreide informatie
Verordening HPA suiker, isoglucose en inulinestroop 1999
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel 1 van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen, de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 23 van de Landbouwwet, in aanmerking nemende Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (Pb EG L 177), gehoord de Suikerbegeleidingscommissie, op 17 juni 1999 de volgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:Verordening (EEG) nr. 1785/81
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. [Vervallen.]    
c. minister : Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
d. raadsverordening : van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker;
e. uitvoeringsregelingen : regelingen van de Raad van de EU of van de Commissie van de EG ter uitvoering van de raadsverordening.

en neemt overigens over de terminologie van de EG-verordeningen.
1.
Indien en voor zover ter zake van de uitvoer van suiker of melasse ingevolge de uitvoeringsregelingen een openbare inschrijving op de restitutie, onderscheidenlijk de heffing, moet worden gehouden, wordt deze met inachtneming van het bepaalde in de uitvoeringsregelingen door het hoofdproductschap opengesteld.
2.
De desbetreffende aanbiedingen worden bij het hoofdproductschap gedaan, dat de geldige aanbiedingen ter kennis van de minister brengt.
3.
Aanbiedingen in het kader van een openbare inschrijving zijn slechts geldig indien wordt voldaan aan alle bij of krachtens de uitvoeringsregelingen gestelde inschrijvingsvoorwaarden.
4.
Indien naast voldoening aan de in het derde lid bedoelde voorwaarden als garantie voor het gestand doen van de aanbieding bij het hoofdproductschap een zekerheid moet worden gesteld, geschiedt dit hetzij in de vorm van Nederlandse valuta, hetzij in de vorm van een door het hoofdproductschap aanvaarde garantie van een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht kredietwezen , hetzij van een der kredietinstellingen die ingevolge artikel 3 van Richtlijn 77/780/EEG een vergunning heeft. De zekerheidstelling alsmede de gehele of gedeeltelijke verbeurdverklaring geschiedt met inachtneming van de in de uitvoeringsregelingen gegeven voorschriften.
1.
Het hoofdproductschap stelt alle deelnemers aan de openbare inschrijving in kennis van het resultaat van hun inschrijving, hetgeen inhoudt een al of niet geheel of gedeeltelijke gunning van de inschrijving.
2.
Bij gunning van de gedane inschrijving is de inschrijver verplicht de uitvoer van suiker of melasse uit het douanegebied van de Gemeenschap na te komen overeenkomstig het bepaalde in de uitvoeringsregelingen.
3.
Bij deze gunning geldt als restitutie onderscheidenlijk heffing, het in het kader van de openbare inschrijving toegewezen bedrag dat, voor zover nodig omgerekend in Nederlands courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge de uitvoeringsregelingen als restitutie moet worden verleend, onderscheidenlijk als heffing moet worden opgelegd. De restitutie wordt door het hoofdproductschap aan de inschrijver betaald, nadat deze daartoe alle noodzakelijke, bij of krachtens de uitvoeringsregelingen voorgeschreven bewijsstukken heeft overgelegd.
1.
Indien en voor zover ter zake van de invoer van suiker ingevolge de uitvoeringsregelingen een openbare inschrijving op de subsidie bij invoer moet worden gehouden, wordt deze met inachtneming van het bepaalde in de uitvoeringsregelingen door het hoofdproductschap opengesteld.
2.
Het bepaalde in artikel 2, tweede, derde en vierde lid en in artikel 3, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
Bij gunning van de gedane inschrijving is de inschrijver verplicht de invoer van suiker in het douanegebied van de Gemeenschap na te komen overeenkomstig het bepaalde in de uitvoeringsregelingen.
2.
Bij deze gunning geldt als subsidie het in het kader van de openbare inschrijving toegewezen bedrag dat, voor zover nodig omgerekend in Nederlands courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge de uitvoeringsregelingen als subsidie moet worden verleend. De subsidie wordt door het hoofdproductschap aan de inschrijver betaald, nadat deze daartoe alle noodzakelijke, bij of krachtens de uitvoeringsregelingen voorgeschreven bewijsstukken heeft overgelegd.

4 [Vervallen per 01-12-2002]

[ Onbenoemd ] [Vervallen per 01-12-2002]

5 [Vervallen per 01-12-2002]

[ Onbenoemd ] [Vervallen per 01-12-2002]
1.
Ter zake van de verwerking van de in artikel 9, derde lid, van de raadsverordening bedoelde producten tot in de uitvoeringsregelingen aan te wijzen producten van de chemische industrie binnen de geldigheidsduur van het in artikel 16, eerste lid, bedoelde bewijs kan op aanvraag door het hoofdproductschap productierestitutie worden verleend.
2.
Het bedrag van deze productierestitutie is gelijk aan het bedrag dat uit hoofde van artikel 9, derde lid, van de raadsverordening, voor zover nodig omgerekend in Nederlandse courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge de uitvoeringsregelingen als productierestitutie moet worden verleend.
3.
De productierestitutie en het eventueel te verlenen voorschot wordt toegekend met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de uitvoeringsregelingen is voorgeschreven.
1.
Door het hoofdproductschap wordt een bewijs afgegeven strekkende tot bevestiging van de aanvraag, bedoeld in artikel 15, eerste lid.
2.
Als garantie dat, indien niet binnen de geldigheidsduur van het in het eerste lid bedoelde bewijs tot de in artikel 15, eerste lid bedoelde bewerking is overgegaan, een eventueel voorschot zal worden terugbetaald, dient bij het hoofdproductschap een zekerheid te worden gesteld.
3.
Artikel 2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
4.
Het hoofdproductschap is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke verbeurdverklaring van de gestelde zekerheid met inachtneming van het in de uitvoeringsregelingen ter zake bepaalde.
Artikel 17
De aanvrager van de productierestitutie is gehouden alle voor de toekenning van deze subsidie van belang zijnde gegevens te verstrekken en bescheiden over te leggen, waarvan het hoofdproductschap de verstrekking of overlegging verlangt, en alle in verband daarmede door het hoofdproductschap gestelde vragen prompt en naar waarheid te beantwoorden.
1.
Voor elk verkoopseizoen is iedere fabrikant van suiker, isoglucose of inulinestroop in de gevallen naar de onderscheidingen en volgens de regelen of methoden ingevolge de raadsverordening en de uitvoeringsregelingen ter zake van de productie van suiker, isoglucose of inulinestroop aan het hoofdproductschap een of meer heffingen verschuldigd.
2.
Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde heffingen is gelijk aan het bedrag dat uit hoofde van de raadsverordening en de uitvoeringsregelingen, voor zover nodig omgerekend in Nederlandse courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge die raadsverordening en uitvoeringsregelingen als heffing moet worden opgelegd.
Artikel 19
De heffing wordt door het hoofdproductschap opgelegd met inachtneming van hetgeen in de uitvoeringsregelingen is bepaald omtrent de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
Artikel 20
Iedere fabrikant is gehouden aan het hoofdproductschap al die gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor de juiste oplegging van de in artikel 18 bedoelde heffingen..
1.
Ter zake van het ongeschikt maken voor menselijke consumptie van suiker voor veevoederdoeleinden volgens een van de methoden genoemd in de bijlage bij de uitvoeringsregeling kan al dan niet als gevolg van een desbetreffende openbare inschrijving op aanvraag door het hoofdproductschap een premie worden verleend, indien overigens is voldaan aan alle in de uitvoeringsregelingen gestelde voorwaarden.
2.
Het bedrag van de premie is gelijk aan het bedrag, dat uit hoofde van artikel 9, tweede lid, van de raadsverordening, voor zover nodig omgerekend in Nederlandse courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen of methoden ingevolge de uitvoeringsregelingen als premie moet worden verleend.
3.
Voor wat betreft het houden van een openbare inschrijving met betrekking tot de denatureringspremie voor suiker is het bepaalde in artikel 2 en artikel 3, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
1.
Door het hoofdproductschap wordt een bewijs afgegeven strekkende tot bevestiging van de aanvraag, bedoeld in artikel 21, eerste lid.
2.
Als garantie, dat binnen de geldigheidsduur van het in het eerste lid bedoelde bewijs aan de verplichting tot denaturering zal worden voldaan, dient bij het hoofdproductschap een zekerheid te worden gesteld.
3.
Artikel 2, vierde lid is van overeenkomstige toepassing.
4.
Het hoofdproductschap is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke verbeurdverklaring van de gestelde zekerheid met inachtneming van het in de uitvoeringsregelingen ter zake bepaalde.
5.
De aanvrager van de denatureringspremie is gehouden alle voor de toekenning van deze premie van belang zijnde gegevens te verstrekken en bescheiden over te leggen, waarvan het hoofdproductschap de verstrekking of overlegging verlangt, en alle in verband daarmede gestelde vragen prompt en naar waarheid te beantwoorden.
Artikel 23
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.
Artikel 24
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HPA suiker, isoglucose en inulinestroop 1999.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Bepalingen met betrekking tot de uitvoer
+ 3. Bepalingen met betrekking tot de invoer
4
5
+ 6. Bepalingen met betrekking tot de productierestitutie
+ 7. Bepalingen met betrekking tot de quotaregeling
+ 8. Bepalingen met betrekking tot de denatureringspremie
+ 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht