Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2009.

Verordening HPA wijn 2002

Uitgebreide informatie
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van14 november 2002, houdende regels ter zake van de bereiding, handel verpakking en etikettering van wijn (Verordening HPA wijn 2002)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van de Europese Unie van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, Verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvormen de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten, Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten en de op deze verordeningen gebaseerde verordeningen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, alsmede richtlijn nr. 75/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der tid-staten inzake het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen met bepaalde inhoud (Pb. EG. L 42);
Gelet op de Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen en op de artikelen 96 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord het Productschap Wijn;
Besluit:
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1493/1999 Verordening (EG) nr.753/2002 Verordening (EG) nr. 1493/1999 verordening (EEG) nr. 1601/91 Verordening (EG) nr. 1622/2000 Verordening (EG) nr. 1493/1999 Verordening (EG) nr. 884/2001 Verordening (EG) nr. 1282/2001 Verordening (EG) nr. 1493/1999 Verordening (EG) nr. 1623/2000 Verordening (EG) 1227/2000 Verordening (EG) nr. 1493/1999 Verordening (EG) nr. 883/2001 Verordening (EG) nr. 1493/1999
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. voorzitter : voorzitter van het hoofdproductschap;
c. secretaris : secretaris van het Productschap Wijn;
d. basisverordening : van de Raad van de Europese Unie van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt
e. etiketteringsverordeningen : 1. van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten
      2 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijn bouwproducten; alsmede de ter uitvoering daarvan vastgestelde verordeningen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;
f. Communautaire verordeningen : - van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procédés en behandelingen;
      - van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 april 2001 betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden registers (Pb. EG L 200);
      - van de Commissie van 28 juni 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van van de Raad ten aanzien van de vaststelling van de gegevens van de kennis van de producten en het toezicht op de markt in de wijnsector, en tot wijziging van ;
      - van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel;
      - van de Commissie van 24 april tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van van de Raad met betrekking tot het handelsverkeer van producten van de wijnbouwsector met derde landen;
g. wijn : wijn, tafelwijn, v.q.p.r.d., mousserende wijn, stille wijn, parelwijn, likeurwijn en gearomatiseerde wijn van verse druiven, zoals aangeduid onder de GN-codes 2204 en 2205.
h. stille wijn : tafelwijn en v.q.p.r.d uit de Europese Unie, als bedoeld in de basisverordening alsmede wijn uit derde landen.
i. wijnbouwproducten : de producten gedefinieerd in bijlage I van de basisverordening.
j. wijnhandelaar : natuurlijke of rechtspersonen die beroepshalve wijnbouwproducten kopen of verkopen;
k. wijnproducenten : natuurlijke personen of rechtspersonen of groeperingen van dergelijke personen die over verse druiven of druivenmost of jonge, nog gistende wijn beschikken of hebben beschikt en die deze producten zelf tot wijn verwerken of laten verwerken en over een wijnbouwareaal van tenminste 10 are beschikken;
l. AID : Algemene lnspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
m. in de handel brengen : ten verkoop voorhanden en in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;
n. etikettering : alle omschrijvingen en andere vermeldingen, tekens, afbeeldingen of merken of andere omschrijvingen die kenmerkend zijn voor het product en die voorkomen op dezelfde recipiënt met inbegrip van de sluiting, of op het aan de recipiënt vastgemaakte label.
o. verpakking : beschermende omhulsels, zoals papier, allerhande omhulsels, dozen en kisten die worden gebruikt voor het vervoer van een of meer recipiënten en/of de aanbiedingsvorm van producten met het oog op verkoop aan de eindverbruiker.
p. kleinhandelaar : natuurlijke personen of rechtspersonen of groeperingen van dergelijke personen die beroepshalve rechtstreeks wijn in kleine hoeveelheden (< 10.000 liter per jaar) verkopen aan de verbruiker.
q. concours : een wijnkeuring die in Nederland wordt georganiseerd volgens een keuringsreglement.
1.
Deze verordening neemt over de begripsomschrijvingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van de Europese Unie van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt.
2.
Deze verordening verstaat voorts onder:
Artikel 2
Het bereiden, vermengen, versnijden, verzoeten, ontzuren, aanzuren, toevoegen van alcohol, verhogen of verlagen van het alcoholvolume-gehalte, dan wel het in de handel brengen van wijnbouwproducten is slechts toegestaan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de basisverordening en Verordening (EEG) nr. 1622/2000.
Artikel 3
De bereiding van tafelwijn met geografische aanduiding is uitsluitend toegestaan aan wijnproducenten als omschreven in artikel 1 van deze verordening.
1.
Voor de bereiding van tafelwijn mogen uitsluitend druiven van rassen worden gebruikt die zijn genoemd in bijlage I of II . voor de bereiding van tafelwijn met geografische aanduiding mogen uitsluitend druiven van rassen worden gebruikt die zijn genoemd in bijlage I .
2.
Voor de bereiding van tafelwijn en tafelwijn met geografische aanduiding zijn de oenologische procédés en behandelingen vastgesteld in de basisverordening.
3.
Het minimum natuurlijk alcoholvolume-gehalte van tafelwijn met geografische aanduiding dient een waarde te hebben van 6,5% vol. of hoger.
1.
Degene die een druivenras voor de bereiding van tafelwijn wil gebruiken, dat niet in bijlage I of II is opgenomen, dient hiertoe schriftelijk een aanvraag als voorlopig toegelaten druivenras bij het hoofdproductschap in, vergezeld van door het hoofdproductschap te bepalen nadere informatie.
2.
Dit druivenras kan door het hoofdproductschap worden opgenomen in de lijst van voorlopig toegelaten druivenrassen, genoemd in bijlage II .
Artikel 5
Het vervoer van wijnbouwproducten is slechts toegestaan, indien dit geschiedt onder dekking van het geleidedocument, dan wel van een vervangend document, overeenkomstig de communautaire verordeningen.
1.
Indien in Nederland het vervoer begint, worden de in artikel 5 bedoelde documenten, alsmede de kopieën daarvan, door de wijnhandelaar afgegeven en opgemaakt.
2.
De in het eerste lid bedoelde documenten worden door het hoofdproductschap voorzien van een referentienummer overeenkomstig de communautaire verordeningen.
3.
De voorzitter kan bepalen dat indien is geconstateerd of ernstig wordt vermoed dat terzake van het vervoer een handelaar een ernstige overtreding heeft begaan van de communautaire verordeningen of de onderhavige verordening, de ingevolge het eerste lid door de handelaar opgemaakte documenten door het hoofdproductschap worden voorzien van een visum. Aan het visum kunnen voorwaarden worden verbonden voor het verdere gebruik van het product.
1.
Degene die wijn verzoet, als bedoeld in artikel 2, is verplicht tot het voeren van een voorraadboekhouding overeenkomstig de communautaire verordeningen.
2.
Degene die zich in zijn bedrijf regelmatig bezighoudt met het verzoeten van wijn is verplicht per kwartaal aan het hoofdproductschap een opgave te verstrekken van de hoeveelheid door hem in het betrokken kwartaal door verzoeting verkregen tafelwijn.
3.
Degene die zich niet regelmatig bezighoudt met verzoeten van wijn is, telkens wanneer hij tafelwijn verzoet, verplicht een verklaring daaromtrent bij het hoofdproductschap in te dienen overeenkomstig de in de communautaire verordeningen vastgestelde wijze.
1.
Degene die het alcohol-volumegehalte van wijnbouwproducten verhoogt als bedoeld in artikel 2, is verplicht:
a. deze bewerkingen telkens overeenkomstig de communautaire verordeningen schriftelijk aan te melden bij het hoofdproductschap;
b. een voorraadadministratie en een register bij te houden overeenkomstig de communautaire verordeningen.
2.
Indien wegens onvoorziene omstandigheden de bewerking tot verhoging van het alcoholpercentage geen doorgang vindt op het aan het hoofdproductschap gemelde moment, dient de bewerking opnieuw schriftelijk op de in de communautaire verordeningen vermelde wijze te worden aangemeld bij het hoofdproductschap.
3.
In afwijking van onderdeel 1a van dit artikel is het toegestaan een melding die voor meerdere bewerkingen gedurende het lopende wijnoogstjaar geldt, voorafgaand aan die periode, aan het hoofdproductschap te zenden.
4.
Degene die wijnbouwproducten aanzuurt of ontzuurt, als bedoeld in artikel 2, is verplicht:
a. deze bewerkingen op de 2 e dag na de 1 e bewerking in een wijnoogstjaar overeenkomstig de communautaire verordeningen schriftelijk aan te melden bij het hoofdproductschap;
b. een voorraadadministratie en een register bij te houden overeenkomstig de communautaire verordeningen.
1.
De wijnhandelaar, niet zijnde een kleinhandelaar, onderscheidenlijk de wijnproducent is verplicht registers voor wijnproducten bij te houden, overeenkomstig de communautaire verordeningen.
2.
Een gecomputeriseerde boekhouding kan als register in de zin van het eerste lid worden beschouwd indien het door de AID is goedgekeurd.
1.
Ingeval voor een ontvangen of afgeleverde zending geen begeleidende documenten zijn opgemaakt is de wijnhandelaar verplicht bij de boeking van de desbetreffende post in het register in plaats van naar de begeleidende documenten te verwijzen naar de op de zending betrekking hebbende factuur.
2.
De secretaris kan onder door hem te stellen voorwaarden toestaan dat de gezamenlijke begeleidende documenten en in voorkomende gevallen de gezamenlijke facturen als registers worden aangemerkt, mits de betrokken handelaar geen wijnbouwproducten bewerkt.
1.
De wijnhandelaar onderscheidenlijk de wijnproducent is verplicht:
a. in het register aantekening te houden van de hoeveelheid product, welke hij voor eigen gebruik aan zijn voorraad onttrekt, onder vermelding van de datum waarop dit is geschied;
b. verliezen binnen 14 dagen na constatering apart in het register te vermelden onder opgave van de reden.
2.
Het maximumpercentage voor verlies is:
1% voor verlies als gevolg van verdamping tijdens de opslag
3,5% voor verlies als gevolg van diverse behandelingen
3,5% voor verlies als gevolg van een verandering van categorie van het product.
3.
De wijnhandelaar onderscheidenlijk de wijnproducent is verplicht binnen 14 dagen na constatering aan het hoofdproductschap een melding te doen van een overschrijding van de in het tweede lid genoemde percentages, waarna het hoofdproductschap de AID kan verzoeken om een controle ter plaatse in te stellen.
Artikel 12
De wijnhandelaar onderscheidenlijk de wijnproducent, die registers als bedoeld in artikel 9 moet bijhouden, is verplicht:
a. ervoor zorg te dragen dat partijen wijn welke op zijn naam of voor zijn rekening bij derden liggen opgeslagen, per partij een duidelijke aanduiding, bestaande uit één of meer nummers en/of letters of de benaming dragen, die in overeenstemming is met de desbetreffende inschrijving in zijn registers.
b. op iedere factuur aan een afnemer in Nederland waarop wijn of wijnbouwproducten zijn gefactureerd, de benaming te vermelden, waaronder de zending, waarvan die wijn of het wijnbouwproduct afkomstig is, op het begeleidende document voorkomt en in zijn register is opgenomen.
c. de registers en de documentatie betreffende de daarin vermelde verrichtingen tenminste tot 5 jaar na de sluiting van de rekeningen die erin voorkomen, te bewaren en de begeleidende documenten tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgesteld, te bewaren.
Artikel 13
De wijnhandelaar onderscheidenlijk de wijnproducent die wijnproducten bewerkt is verplicht voor elk van die bewerkingen overeenkomstig de communautaire verordeningen een register bij te houden, waarin alle verrichtingen worden aangetekend.
1.
De wijnhandelaar, niet zijnde een kleinhandelaar is verplicht, overeenkomstig het gestelde in de communautaire verordeningen, jaarlijks aan het hoofdproductschap opgave te doen van de hoeveelheden geconcentreerde druivenmost, gerectificeerde druivenmost en wijn die hij op 31 juli om 24.00 uur van enig jaar in voorraad heeft.
2.
Van de verplichting van het eerste lid zijn vrijgesteld wijnhandelaren die jaarlijks minder dan 25.000 hl wijn in de handel brengen.
3.
De in het eerste lid bedoelde opgave dient:
a. schriftelijk te worden verstrekt middels een als bijlage bijgevoegd formulier, dat op aanvraag verkrijgbaar is bij het hoofdproductschap;
b. alle gegevens te bevatten, waarvan blijkens het model van het formulier de verstrekking wordt verlangd;
c. uiterlijk op 10 september onmiddellijk volgend op de datum, waarop de voorraadopgave betrekking heeft, aan het hoofdproductschap te worden verstrekt.
1.
Producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven doen jaarlijks opgave van de hoeveelheden druiven die de jongste oogst heeft opgeleverd.
2.
Door het hoofdproductschap wordt vrijstelling verleend van de verplichting tot oogstopgave, bedoeld in het eerste lid, aan:
a) producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven die hun gehele druivenoogst zelf tot wijn verwerken of die dat voor hun rekening laten doen;
b) producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven die lid zijn van een wijnbereidingscoöperatie of aangesloten zijn bij een groepering en die hun volledige oogst in de vorm van druiven en/of most bij deze wijnbereidingscoöperatie, respectievelijk groepering afleveren
3.
Producenten van wijn doen jaarlijks uiterlijk op 10 december een productieopgave van de wijn die ze hebben geproduceerd van de oogst van het lopende wijnoogstjaar.
4.
Producenten van druivenmost en wijn doen jaarlijks uiterlijk op 10 september opgave aan het hoofdproductschap van hun voorraden druivenmost en wijn die zij op 31 juli in voorraad hebben, ongeacht of deze van de oogst van het jaar dan wel van vorige jaren zijn. Uit derde landen ingevoerde druivenmost en wijn worden afzonderlijk vermeld.
5.
De in het derde en vierde lid bedoelde opgaven dienen:
a. schriftelijk te worden verstrekt middels een formulier, dat op aanvraag verkrijgbaar is bij het hoofdproductschap;
b. alle gegevens te bevatten, waarvan blijkens het model van het formulier de verstrekking wordt verlangd.
Artikel 17
Stille wijn in een voorverpakking van 0,1 – 1,5 l mag uitsluitend in de handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,10 l, 0,187 l, 0,25 l, 0,375 l, 0,50 l, 0,75 l, 1,00 l, 1,50 l.
1.
Gele wijn, zich bevindende in een voorverpakking, mag alleen in de handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,62 l.
2.
Onder gele wijn wordt verstaan wijn die recht heeft op de volgende benamingen van oorsprong: "Côtes de Jura", "Arbois", "L'Etoile" en "Château-Chalon".
Artikel 19
Mousserende wijn in een voorverpakking van 0,125 – 1,5 l mag uitsluitend in de handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,125 l, 0,20 l, 0,375 l, 0,75 l, 1,50 l.
Artikel 20
Gearomatiseerde wijn of likeurwijn in een voorverpakking van 0,10 – 1,5 l mag uitsluitend in de handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,10 l, 20 l, 0,375 l, 0,50 l, 0,75 l, 1,0 l, 1,50 l.
1.
De artikelen 17 tot en met 20 zijn niet van toepassing op voorverpakkingen die in belastingvrije winkels worden verkocht voor consumptie buiten de Europese Unie.
2.
Bij twee of meer individuele voorverpakkingen die samen een meervoudige verpakking vormen, zijn de in de artikelen 17 tot en met 20 genoemde nominale hoeveelheden van toepassing op elke individuele voorverpakking.
3.
Indien een voorverpakkingbestaat uit twee of meer individuele verpakkingen die niet voor individuele verkoop zijn bestemd, zijn de in de artikelen 17 tot en met 20 genoemde nominale hoeveelheden van toepassing op de voorverpakking.
Artikel 23
De artikelen 24 tot en met 30 zijn niet van toepassing op onderscheidenlijk:
a. stille wijn en druivenmost die vervoerd worden-
tussen twee of meer installaties-
tussen de wijngaard en de wijnbereidingsinstallaties van eenzelfde bedrijf dat in dezelfde gemeente is gelegen;
b. hoeveelheden stille wijn en druivenmost van ten hoogste 30 liter per partij, die niet zijn bestemd voor de verkoop;
c. hoeveelheden stille wijn en druivenmost die bestemd zijn voor het gezinsverbruik van de producent en zijn werknemers.
Artikel 24
Terzake van het in de handel brengen van stille wijn, mousserende wijn, likeurwijn, parelwijn en druivenmost dient te zijn voldaan aan de van toepassing zijnde bepalingen, vastgesteld bij of krachtens:-
de etiketteringsverordeningen;-
Richtlijn nr. 89/396/EEG, betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren;-
het bepaalde bij of krachtens de onderhavige verordening.
Artikel 25
Onverminderd het bepaalde in deze paragraaf mogen op de etikettering van stille wijn en druivenmost slechts die aanduidingen worden gebruikt, die zijn toegestaan ingevolge de etiketteringsverordeningen.
Artikel 26
Voor de omschrijving van tafelwijn met geografische aanduiding die is geproduceerd op het Nederlandse grondgebied wordt op de etikettering als geografische eenheid vermeld de naam van de Nederlandse provincie waar ten minste 85% van de druiven zijn geoogst.
1.
Onverminderd het bepaalde in de etiketteringsverordeningen is het voor stille wijn, mousserende wijn en druivenmost, die in Nederland in de handel worden gebracht, toegestaan om de krachtens de etiketteringsverordeningen verplichte en facultatieve aanduidingen in een andere dan een officiële taal van de Gemeenschap te herhalen, indien en voor zover die taal in Nederland of een deel van het Nederlandse grondgebied vanouds wordt gebruikt.
2.
Voor tafelwijn die in Nederland in de handel wordt gebracht, en
a. die bereid is in een andere lid-staat dan de lid-staatwaar de gebruikte druiven zijn geoogst,
b. die het resultaat is van een melange van druiven of van versnijding van producten van oorsprong uit verscheidene Lidstaten,
c. die het resultaat is van versnijding van tafelwijn als bedoeld in lid 2, onder b, van dit artikel met tafelwijn als bedoeld in lid 2, onder a, van dit artikel,
is het toegestaan om, in plaats van dan wel naast de bestaande verplichting tot vermelding van de zinsnede “wijn die is verkregen in ... uit druiven die zijn geoogst in ...”, respectievelijk de woorden "melange van wijn uit verscheidene landen van de Europese Gemeenschap" in de Nederlandse taal, deze aanduidingen op de etikettering te vermelden in dezelfde officiële taal van de Europese Unie, als waarin de andere in de etiketteringsverordeningen bedoelde verplichte aanduidingen voor de betrokken wijn zijn vermeld.
1.
Voor stille wijn die in Nederland in het verkeer wordt gebracht en die in een der Lid Staten is verpakt in recipiënten met een nominaal volume van 60 liter of minder, kan de verplichte vermelding van de naam en het adres van de bottelaar en de plaats van het bottelen op de etikettering en op de handelsdocumenten worden vervangen door een codenummer, mits de naam of de firmanaam van de personen of groep van personen die niet de bottelaar zijn doch wel optreden in het handelscircuit, alsmede de gemeente of het gedeelte van de gemeente waar deze personen of groep van personen zijn hoofdkantoor heeft, voluit op de etikettering wordt vermeld.
2.
Slechts die codenummers mogen worden gebruikt die zijn vastgesteld door het hoofdproductschap.
3.
In Nederland worden codenummers door of namens de secretaris verstrekt.
Artikel 29
Het gebruik van de flessen van het type Flûte d’ Alsace, Bocksbeutel of Cantil en Clavelin, is slechts voorbehouden aan de in Bijlage 1 van Verordening (EG) nr. 753/2002 vermelde wijnen.
Artikel 30
Het is verboden om flessen stille wijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn, likeurwijn of parelwijn in de handel te brengen, met een capsule of folie die lood bevat.
1.
Om een onderscheiding of medaille, toegekend in een concours, op het etiket te mogen vermelden, dient dit concours een erkenning te hebben verkregen van het Productschap Wijn.
2.
Het bestuur van het Productschap Wijn stelt bij verordening de regels vast waaraan een reglement van een concours moet voldoen om een erkenning te verkrijgen en de wijze waarop controle vanwege genoemd productschap plaats vindt.
Artikel 31
Voor de toepassing van de onderhavige verordening wordt onder handelen mede verstaan het niet nakomen van een verplichting.
1.
De Verordening HPA Wijn 1997 wordt ingetrokken, met uitzondering van de artikelen 23 tot en met 30, die op een nader door de voorzitter bij besluit te bepalen tijdstip buiten werking treden.
2.
Verwijzingen naar de in het eerste lid genoemde verordening moeten worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 33
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 23 tot en met 30 , die op een nader door de voorzitter bij besluit te bepalen tijdstip in werking treden.
Artikel 34
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HPA wijn 2002.
Den Haag, 14 november 2002
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De bereiding en de handel
+ § 3. Administratieve verplichtingen
+ § 4. Voorverpakkingen
+ § 5. Etikettering
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht