Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening HPA wijn 2009

Uitgebreide informatie
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 10 juni 2009, houdende regels ter zake van de bereiding, handel, verpakking en etikettering van wijn (Verordening HPA wijn 2009)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1493/1999, (EG) nr. 1782/2003, (EG) nr.1290/2005, (EG) nr. 3/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 2392/86 en (EG) nr. 1493/1999;
Gelet op de artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de artikelen 96, 97, 98 en 100, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 14 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord het Productschap Wijn;
Besluit:
Artikel 1
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. voorzitter : voorzitter van het hoofdproductschap;
c. secretaris : secretaris van het Productschap Wijn;
d. basisverordening : Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkt en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“Integrale GMO-verordening”)
e. communautaire verordeningen : - Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft de wijncategorieën, oenologische procédés en de daarvoor geldende beperkingen;
- Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie van 26 mei 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de raad met betrekking tot het wijnbouwkadaster, de verplichte opgaven en de samenstelling van gegevens voor het volgen van de markt, de begeleidende documenten voor het vervoer van producten en de bij te houden registers in de wijnsector;
- Verordening (EG) 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector;
- Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 14 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten;
f. gearomatiseerde dranken : gearomatiseerde wijn, gearomatiseerde drank op basis van wijn en gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten;
g. Wijn : de producten genoemd in bijlage I, deel XII, van de basisverordening;
h. wijnhandelaar natuurlijke of rechtspersonen die beroepshalve wijn kopen of verkopen;
i. kleinhandelaar : natuurlijke of rechtspersonen of groeperingen van dergelijke personen die beroepshalve rechtstreeks wijn in kleine hoeveelheden (10.000 liter per jaar) verkopen aan de verbruiker;
j. wijnproducenten : natuurlijke of rechtspersonen of groeperingen van dergelijke personen die over verse druiven of druivenmost of jonge, nog gistende wijn beschikken of hebben beschikt en die deze producten zelf tot wijn verwerken of laten verwerken met uitzondering van productie uitsluitend bestemd voor consumptie door de wijnbouwer en zijn gezin;
k. concours : een wijnkeuring die in Nederland wordt georganiseerd volgens een keuringsreglement;
l. NVWA : Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit;
m. in de handel brengen : ten verkoop voorhanden en in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;
n. etikettering : alle omschrijvingen en andere vermeldingen, tekens, afbeeldingen of merken of andere omschrijvingen die kenmerkend zijn voor het product en die voorkomen op dezelfde recipiënt met inbegrip van de sluiting, of op het aan de recipiënt vastgemaakte label;
o. verpakking : beschermende omhulsels, zoals papier, allerhande omhulsels, dozen en kisten die worden gebruikt voor het vervoer van een of meer recipiënten en/of de aanbiedingsvorm van producten met het oog op verkoop aan de eindverbruiker;
p. Commissie : Commissie van de Europese Gemeenschappen;
q. wijnbouwproducten : de producten, genoemd in bijlage IV van de basisverordening.
1.
Deze verordening neemt over de begripsomschrijvingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt.
2.
Deze verordening verstaat voorts onder:
Artikel 2
Het vervoer van wijnbouwproducten is slechts toegestaan, indien dit geschiedt onder dekking van het geleidedocument, dan wel van een vervangend document, overeenkomstig de communautaire verordeningen.
1.
Indien in Nederland het vervoer begint, worden de in artikel 2 bedoelde documenten, alsmede de kopieën daarvan, door de wijnhandelaar afgegeven en opgemaakt.
2.
De in het eerste lid bedoelde documenten worden door het hoofdproductschap voorzien van een referentienummer overeenkomstig de communautaire verordeningen.
3.
De voorzitter kan bepalen dat indien is geconstateerd of ernstig wordt vermoed dat terzake van het vervoer een handelaar een ernstige overtreding heeft begaan van de communautaire verordeningen of de onderhavige verordening, de ingevolge het eerste lid door de handelaar opgemaakte documenten door het hoofdproductschap worden voorzien van een visum. Aan het visum kunnen voorwaarden worden verbonden voor het verdere gebruik van het product.
1.
Het bereiden met inachtneming van het toepassen van oenologische procédés, het transporteren en het in de handel brengen van wijnbouwproducten is slechts toegestaan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de basisverordening, de communautaire verordeningen alsmede het bepaalde in deze verordening.
2.
De minimumhoeveelheid alcohol in draf en wijnmoer na persing is ten minste 5%.
3.
Verrijken en ontzuren mag in verschillende fasen worden uitgevoerd.
4.
De voorzitter kan de toestemming verlenen, bedoeld in bijlage XV bis, onderdeel A, van de basisverordening.
5.
In afwijking van het zesde lid van onderdeel B van bijlage XV bis van de basisverordening is de bovengrens van het totale alcoholvolumegehalte:
a. 12% voor rode wijn;
b. 13,5% voor rode wijn met een oorsprongsbenaming;
c. 13% voor witte, rosé en mousserende wijn met een oorsprongsbenaming.
6.
De voorzitter kan de toestemming verlenen, bedoeld in bijlage XV bis, onderdeel C, onder 6, van de basisverordening.
1.
Degene die wijn verzoet, als bedoeld in artikel 4, is verplicht tot het voeren van een voorraadboekhouding overeenkomstig de communautaire verordeningen.
2.
Degene die zich in zijn bedrijf regelmatig bezighoudt met het verzoeten van wijn is verplicht per kwartaal aan het hoofdproductschap een opgave te verstrekken van de hoeveelheid door hem in het betrokken kwartaal door verzoeting verkregen wijn.
3.
Degene die zich niet regelmatig bezighoudt met verzoeten van wijn is, telkens wanneer hij wijn verzoet, verplicht een verklaring daaromtrent bij het hoofdproductschap in te dienen overeenkomstig de in de communautaire verordeningen vastgestelde wijze.
1.
Degene die het alcohol-volumegehalte van wijnbouwproducten verhoogt als bedoeld in artikel 4, is verplicht:
a. deze bewerkingen telkens overeenkomstig de communautaire verordeningen schriftelijk aan te melden bij het hoofdproductschap;
b. een voorraadadministratie en een register bij te houden overeenkomstig de communautaire verordeningen.
2.
Indien wegens onvoorziene omstandigheden de bewerking tot verhoging van het alcoholpercentage geen doorgang vindt op het aan het hoofdproductschap gemelde moment, dient de bewerking opnieuw schriftelijk op de in de communautaire verordeningen vermelde wijze te worden aangemeld bij het hoofdproductschap.
3.
In afwijking van onderdeel 1a van dit artikel is het toegestaan een melding die voor meerdere bewerkingen gedurende het lopende wijnoogstjaar geldt, voorafgaand aan die periode, aan het hoofdproductschap te zenden.
4.
Degene die wijnbouwproducten aanzuurt of ontzuurt, als bedoeld in artikel 4, is verplicht:
a. deze bewerkingen op de 2e dag na de 1e bewerking in een wijnoogstjaar overeenkomstig de communautaire verordeningen schriftelijk aan te melden bij het hoofdproductschap;
b. een voorraadadministratie en een register bij te houden overeenkomstig de communautaire verordeningen.
1.
De wijnhandelaar, niet zijnde een kleinhandelaar, onderscheidenlijk de wijnproducent is verplicht registers voor wijn bij te houden, overeenkomstig de communautaire verordeningen.
2.
Een gecomputeriseerde boekhouding kan als register in de zin van het eerste lid worden beschouwd indien het door de AID is goedgekeurd.
1.
Ingeval voor een ontvangen of afgeleverde zending geen begeleidende documenten zijn opgemaakt is de wijnhandelaar verplicht bij de boeking van de desbetreffende post in het register in plaats van naar de begeleidende documenten te verwijzen naar de op de zending betrekking hebbende factuur.
2.
De secretaris kan onder door hem te stellen voorwaarden toestaan dat de gezamenlijk begeleidende documenten en in voorkomende gevallen de gezamenlijke facturen als registers worden aangemerkt, mits de betrokken handelaar geen wijnbouwproducten bewerkt.
1.
De wijnhandelaar onderscheidenlijk de wijnproducent is verplicht:
a. in het register aantekening te houden van de hoeveelheid product, welke hij voor eigen gebruik aan zijn voorraad onttrekt, onder vermelding van de datum waarop dit is geschied;
b. verliezen binnen 14 dagen na constatering apart in het register te vermelden onder opgave van de reden.
2.
Het maximumpercentage voor verlies is:
- 1% voor verlies als gevolg van verdamping tijdens de opslag;
- 3,5% voor verlies als gevolg van diverse behandelingen;
- 3,5% voor verlies als gevolg van een verandering van categorie van het product.
3.
De wijnhandelaar onderscheidenlijk de wijnproducent is verplicht binnen 14 dagen na constatering aan het hoofdproductschap een melding te doen van een overschrijding van de in het tweede lid genoemde percentages, waarna het hoofdproductschap de AID kan verzoeken om een controle ter plaatse in te stellen.
Artikel 10
De wijnhandelaar onderscheidenlijk de wijnproducent, die registers als bedoeld in artikel 7 moet bijhouden, is verplicht:
a. ervoor zorg te dragen dat partijen wijn welke op zijn naam of voor zijn rekening bij derden liggen opgeslagen, per partij een duidelijke aanduiding, bestaande uit één of meer nummers en/of letters of de benaming dragen, die in overeenstemming is met de desbetreffende inschrijving in zijn registers.
b. op iedere factuur aan een afnemer in Nederland waarop wijn of wijnbouwproducten zijn gefactureerd, de benaming te vermelden, waaronder de zending, waarvan die wijn of het wijnbouwproduct afkomstig is, op het begeleidende document voorkomt en in zijn register is opgenomen.
c. de registers en de documentatie betreffende de daarin vermelde verrichtingen tenminste tot 5 jaar na de sluiting van de rekeningen die erin voorkomen, te bewaren en de begeleidende documenten tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgesteld, te bewaren.
Artikel 11
De wijnhandelaar onderscheidenlijk de wijnproducent die wijnproducten bewerkt is verplicht voor elk van die bewerkingen overeenkomstig de communautaire verordeningen een register bij te houden, waarin alle verrichtingen worden aangetekend.
1.
Producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven doen jaarlijks aan het hoofdproductschap opgave van de hoeveelheden druiven die de jongste oogst heeft opgeleverd.
2.
Door het hoofdproductschap wordt vrijstelling verleend van de verplichting tot oogstopgave, bedoeld in het eerste lid, aan:
a. producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven die hun gehele druivenoogst zelf tot wijn verwerken of die dat voor hun rekening laten doen;
b. producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven die lid zijn van een wijnbereidingscoöperatie of aangesloten zijn bij een groepering en die hun volledige oogst in de vorm van druiven en/of most bij deze wijnbereidingscoöperatie, respectievelijk groepering afleveren.
3.
Producenten van wijn doen jaarlijks uiterlijk op 10 december een productieopgave aan het hoofdproductschap van de wijn die ze hebben geproduceerd van de oogst van het lopende wijnoogstjaar.
4.
Producenten van druivenmost en wijn doen jaarlijks uiterlijk op 10 september opgave aan het hoofdproductschap van hun voorraden druivenmost en wijn die zij op 31 juli in voorraad hebben, ongeacht of deze van de oogst van het jaar dan wel van vorige jaren zijn. Uit derde landen ingevoerde druivenmost en wijn worden afzonderlijk vermeld.
5.
De in het derde en vierde lid bedoelde opgaven dienen:
a. schriftelijk te worden verstrekt middels een formulier, dat op aanvraag verkrijgbaar is bij het hoofdproductschap;
b. alle gegevens te bevatten, waarvan blijkens het model van het formulier de verstrekking wordt verlangd.
Artikel 14
Wijn in een voorverpakking van 0,1 – 1,5 l mag uitsluitend in de handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,10 l, 0,187 l, 0,25 l, 0,375l, 0,50 l, 0,75 l, 1,00 l, 1,50 l.
1.
Gele wijn, zich bevindende in een voorverpakking, mag alleen in de handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,62 l.
2.
Onder gele wijn wordt verstaan wijn die recht heeft op de volgende benamingen van oorsprong: "Côtes de Jura", "Arbois", "L'Etoile" en "Château-Chalon".
Artikel 16
Mousserende wijn in een voorverpakking van 0,125 – 1,5 l mag uitsluitend in de handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,125 l, 0,20 l, 0,375 l, 0,75 l, 1,50 l.
Artikel 17
Gearomatiseerde drank of likeurwijn in een voorverpakking van 0,10 – 1,5 l mag uitsluitend in de handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,10 l, 0,20 l, 0,375 l, 0,50 l, 0,75 l, 1,0 l, 1,50 l.
1.
De artikelen 14 tot en met 17 zijn niet van toepassing op voorverpakkingen die in belastingvrije winkels worden verkocht voor consumptie buiten de Europese Unie.
2.
Bij twee of meer individuele voorverpakkingen die samen een meervoudige verpakking vormen, zijn de in de artikelen 14 tot en met 17 genoemde nominale hoeveelheden van toepassing op elke individuele voorverpakking.
3.
Indien een voorverpakking bestaat uit twee of meer individuele verpakkingen die niet voor individuele verkoop zijn bestemd, zijn de in de artikelen 14 tot en met 17 genoemde nominale hoeveelheden van toepassing op de voorverpakking.
Artikel 19
De artikelen 20 tot en met 25 zijn niet van toepassing op onderscheidenlijk:
a. wijn en druivenmost die vervoerd worden
- tussen twee of meer installaties
- tussen de wijngaard en de wijnbereidingsinstallaties
van eenzelfde bedrijf dat in dezelfde gemeente is gelegen;
b. hoeveelheden wijn en druivenmost van ten hoogste 30 liter per partij, die niet zijn bestemd voor de verkoop;
c. hoeveelheden wijn en druivenmost die bestemd zijn voor het gezinsverbruik van de producent en zijn werknemers.
Artikel 20
Terzake van het in de handel brengen van wijnbouwproducten dient te zijn voldaan aan de van toepassing zijnde bepalingen, vastgesteld bij of krachtens:
- de communautaire verordeningen;
- Richtlijn nr. 89/396/EEG, betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren;
- het bepaalde bij of krachtens de onderhavige verordening.
Artikel 21
Onverminderd het bepaalde in deze paragraaf mogen op de etikettering van wijnbouwproducten slechts die aanduidingen worden gebruikt, die zijn toegestaan ingevolge de communautaire verordeningen.
1.
Onverminderd het bepaalde in de communautaire verordeningen is het voor wijn, mousserende wijn en druivenmost, die in Nederland in de handel worden gebracht, toegestaan om de krachtens de communautaire verordeningen verplichte en facultatieve aanduidingen in een andere dan een officiële taal van de Gemeenschap te herhalen, indien en voor zover die taal in Nederland of een deel van het Nederlandse grondgebied vanouds wordt gebruikt.
2.
Voor wijn die in Nederland in de handel wordt gebracht, en
a. die bereid is in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de gebruikte druiven zijn geoogst,
b. die het resultaat is van een melange van druiven of van versnijding van producten van oorsprong uit verscheidene lidstaten,
c. die het resultaat is van versnijding van wijn als bedoeld in lid 2, onder b, van dit artikel met wijn als bedoeld in lid 2, onder a, van dit artikel,
is het toegestaan om, in plaats van dan wel naast de bestaande verplichting tot vermelding van de zinsnede "wijn die is verkregen in ... uit druiven die zijn geoogst in ...", respectievelijk de woorden "melange van wijn uit verscheidene landen van de Europese Gemeenschap" in de Nederlandse taal, deze aanduidingen op de etikettering te vermelden in dezelfde officiële taal van de Europese Unie, als waarin de andere in de communautaire verordeningen bedoelde verplichte aanduidingen voor de betrokken wijn zijn vermeld.
1.
Voor wijn die in Nederland in het verkeer wordt gebracht en die in een der lidstaten is verpakt in recipiënten met een nominaal volume van 60 liter of minder, kan de verplichte vermelding van de naam en het adres van de bottelaar en de plaats van het bottelen op de etikettering en op de handelsdocumenten worden vervangen door een codenummer, mits de naam of de firmanaam van de personen of groep van personen die niet de bottelaar zijn doch wel optreden in het handelscircuit, alsmede de gemeente of het gedeelte van de gemeente waar deze personen of groep van personen zijn hoofdkantoor heeft, voluit op de etikettering wordt vermeld.
2.
Slechts die codenummers mogen worden gebruikt die zijn vastgesteld door het hoofdproductschap.
3.
In Nederland worden codenummers door of namens de secretaris verstrekt.
Artikel 24
Het gebruik van de flessen van het type Bocksbeutel of Cantil en Clavelin, is slechts voorbehouden aan de in Bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 607/2009 vermelde wijnen.
Artikel 25
Het is verboden om de producten 1 tot en met 11, 13, 15 en 16 van bijlage IV van de basisverordening in de handel te brengen, verpakt met een capsule of folie die lood bevat.
1.
Om een onderscheiding of medaille, toegekend in een concours, op het etiket te mogen vermelden, dient dit concours een erkenning te hebben verkregen van het Productschap Wijn.
2.
Het bestuur van het Productschap Wijn stelt bij verordening de regels vast waaraan een reglement van een concours moet voldoen om een erkenning te verkrijgen en de wijze waarop controle vanwege genoemd productschap plaats vindt.
Artikel 27
Ingeval van directe export van wijn naar derde landen mogen op het etiket vermeldingen worden aangebracht die afwijken van de etiketteringsverordeningen, mits vereist in de wetgeving van het land van bestemming.
1.
Voor wijn waarvoor geen bescherming van oorsprongsbenaming of geografische aanduiding geldt, kan certificering als cépagewijn door het hoofdproductschap worden aangevraagd.
2.
Voor certificering moet wijn aan de desbetreffende voorwaarden van de communautaire verordeningen en de nader bij besluit door de voorzitter vast te stellen voorwaarden voldoen.
3.
Na certificering mag op het etiket worden vermeld: “cépagewijn” aangevuld met het druivenras, oogstjaar en “Nederland”.
1.
Voor het voortzetten van het gebruik van een geografische aanduiding op het etiket als bedoeld in artikel 28 onder a van Verordening (EG) nr. 753/2002 zijn tot 1 januari 2012 de volgende voorwaarden van toepassing:
- er mogen uitsluitend druiven van rassen die in de bijlage zijn genoemd worden gebruikt;
- het minimum natuurlijk alcoholvolume-gehalte heeft een waarde van 6,5% vol. of hoger;
- de geografische eenheid is de naam van de provincie waar ten minste 85% van de druiven is geoogst.
2.
Voor het gebruik van de in het eerste lid genoemde geografische aanduiding na 31 december 2011 dient, door tussenkomst van het hoofdproductschap, een technisch dossier als bedoeld in artikel 35 van de basisverordening bij de Commissie te zijn ingediend.
Artikel 30
Met ingang van 1 augustus 2009 kan registratie worden aangevraagd voor bescherming van vermelding van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding, indien de wijn voldoet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 118 ter en volgende van de basisverordening.
1.
Een aanvraag tot registratie als bedoeld in artikel 118 quater van de basisverordening alsmede een verzoek tot wijziging van het productdossier als bedoeld in artikel 118 octodecies van de basisverordening, alsmede een verzoek tot annulering van een registratie als bedoeld in artikel 118 novodecies van de basisverordening wordt ingediend bij het hoofdproductschap.
2.
Een aanvraag of verzoek als bedoeld in het eerste lid kan worden ingediend door een belanghebbende producentengroepering of bij uitzondering een individuele producent als bedoeld in artikel 118 sexies van de basisverordening.
1.
Het Productschap Wijn stelt bij besluit een Adviescommissie Wijn in, die de voorzitter van het Productschap Wijn adviseert omtrent:
a. doorzending aan de Commissie van de aanvragen tot registratie
b. doorzending aan de Commissie van verzoeken tot wijziging van een productdossier
c. doorzending aan de Commissie van verzoeken tot annulering van een registratie
d. het bij de Commissie indienen van een gemotiveerde verklaring van bezwaar als bedoeld in artikel 118 nonies van de basisverordening.
2.
De voorzitter van het Productschap Wijn neemt een besluit omtrent de in het eerste lid genoemde zaken.
3.
Het hoofdproductschap verzorgt het secretariaat van de Adviescommissie Wijn.
1.
Iedere belanghebbende kan binnen 2 maanden na de datum van bekendmaking door het hoofdproductschap van de nationale aanvraag tot registratie in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie daartegen bezwaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring van bezwaar aan het hoofdproductschap.
2.
Iedere belanghebbende kan binnen 2 maanden na de datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de samenvatting van het betrokken productdossier uit een andere lidstaat dan van belanghebbende, zijn bedenkingen tegen de bescherming daarvan kenbaar maken aan het hoofdproductschap.
3.
De Adviescommissie Wijn betrekt de in het tweede lid bedoelde bedenkingen in haar advies aan de voorzitter van het Productschap Wijn om al dan niet bezwaar tegen de registratie bij de Commissie, als bedoeld in artikel 118 nonies van de basisverordening aan te tekenen.
1.
De nationale aanvragen tot registratie, de verzoeken tot wijziging van een productdossier en de verzoeken tot annulering van een registratie worden door het hoofdproductschap bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend gemaakte voorgenomen registraties, voorgenomen wijzigingen van een productdossier of voorgenomen annuleringen van registraties worden door het hoofdproductschap bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
3.
Door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend gemaakte ingeschreven registraties, ingeschreven wijzigingen van een productdossier of geannuleerde registraties worden door het hoofdproductschap bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 35
Het is verboden wijn in de handel te brengen waarop een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt vermeld die niet is opgenomen in het register van de Europese Commissie als bedoeld in artikel 118 quindecies van de basisverordening.
Artikel 36
De laboratoria Meron BCL en VWA regionale lab zuid zijn de bevoegde laboratoria als bedoeld in artikel 185 quinquies van de basisverordening.
Artikel 37
Voor de toepassing van de onderhavige verordening wordt onder handelen mede verstaan het niet nakomen van een verplichting.
Artikel 38
De Verordening HPA wijn 2002 wordt ingetrokken.
Artikel 39
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.
Artikel 40
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening HPA wijn 2009.
Den Haag, 10 juni 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De handel
+ § 3. De bereiding
+ § 4. Administratieve verplichtingen
+ § 5. Voorverpakkingen
+ § 6. Etikettering
+ § 7. Cépagewijnen
+ § 8. Bescherming van oorsprongsbenaming of geografische aanduiding
+ § 9. Toezicht
+ § 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht