Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2005.

Verordening HPA zaaizaad 1999

Uitgebreide informatie
Verordening HPA zaaizaad 1999
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel 1 van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen, de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 2, 4 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997, Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad, gehoord het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten, op 11 maart 1999 de volgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:Verordening (EEG) nr. 2358/71 Verordening (EEG) nr. 1686/72 Verordening nr. 1674/72 Verordening (EEG) nr. 1674/72 Verordening nr. 3083/73 Verordening (EEG) nr. 3083/73 Verordening (EEG) nr. 2358/71 Verordening nr. 2514/78 Verordening (EEG) nr. 2514/78 Verordening nr. 1674/72 Verordening nr. 1674/72 Verordening nr. 1674/72 Verordening nr. 1674/72 Verordening nr. 1674/72 Verordening (EEG) nr. 3508/92
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. raadsverordening : van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad;
c. commissieverordening : van de Commissie van 2 augustus 1972 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de steun in de sector zaaizaad;
d. : van de Raad van 2 augustus 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning en de financiering van de steun in de sector zaaizaad;
e. : van de Commissie van 14 november 1973 betreffende het verstrekken van de nodige gegevens voor toepassing van houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad;
f. : van de Commissie van 26 oktober 1978 inzake de registratie in de Lid-Staten van de contracten voor de vermeerdering van zaaizaad in derde landen;
g. EG-verordeningen : de raadsverordening, de commissieverordening, , en de ter uitvoering daarvan vastgestelde verordeningen van de Raad en de Commissie;
h. teler : de vermeerderaar van zaaizaad bedoeld in artikel 1 van ;
i. zaaizaadhandelsbedrijf : de kweker/handelaar die is geregistreerd ingevolge artikel 3 van ;
j. vermeerderingscontract : contract tot vermeerdering van zaaizaad, gesloten tussen een teler en een zaaizaadhandelsbedrijf ingevolge artikel 2, onderdeel a, van ;
k. aangifteformulier : vermeerderingsaangifte, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van , waarmee tevens kan worden verzocht om registratie van het vermeerderingscontract alsmede, in voorkomend geval, om overdracht van het recht op steun voor gras- en klaverzaad aan een zaaizaadhandelsbedrijf;
l. steunaanvraag : aanvraag bedoeld in de artikelen 2 bis en 4 van de commissieverordening;
m. overdrachtsformulier : formulier tot overdracht door de teler van zijn recht op steun voor zaaizaad van vlas en vezelhennep aan het zaaizaadhandelsbedrijf;
n. verkoopseizoen : periode bedoeld in artikel 2 van de raadsverordening;
o. NAK : Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, dan wel een officiële keuringsdienst in een andere lidstaat van de Europese Unie;
p. geïntegreerd beheers- en controlesysteem : geïntegreerd systeem bedoeld in van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen en de ter uitvoering daarvan vastgestelde verordeningen van de Raad en de Commissie;
q. oliehoudende zaden : zaaizaad van vlas en hennep;
r. overige zaden : overige zaaizaden waarvoor steun wordt verleend

en neemt overigens over de terminologie van de EG-verordeningen.
1.
Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen bepaalde, verstrekt het hoofdproductschap jaarlijks op aanvraag een subsidie aan telers onderscheidenlijk zaaizaadhandelsbedrijven terzake van in Nederland op een bij het hoofdproductschap te verkrijgen vermeerderingscontract in geval van gras- en klaverzaad onderscheidenlijk aangifteformulier in geval van zaaizaad van vlas en vezelhennep, geproduceerd en door de NAK overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, eerste lid, van Verordening 1674/72, gecertificeerd zaaizaad.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de aan de teler toekomende subsidie uitbetaald aan het zaaizaadhandelsbedrijf, indien de teler zijn recht op steun heeft overgedragen aan dat bedrijf door middel van hetzij het aangifteformulier, indien het gras- en klaverzaad betreft, hetzij een bij het hoofdproductschap te verkrijgen overdrachtsformulier, indien het zaaizaad van vlas en vezelhennep betreft.
3.
De subsidie wordt berekend overeenkomstig artikel 3 van de raadsverordening.
1.
Op basis van artikel 3, zevende lid, van de commissieverordening is voor Nederland een productieprofiel opgesteld, waarbij de gegarandeerde nationale hoeveelheid van 35.856 ton als volgt is verdeeld: oliehoudende zaden 3.129 ton en overige zaaizaden 32.727 ton.
2.
Indien voor Nederland op basis van artikel 3, vijfde lid, van de commissieverordening een steunverlagingscoëfficiënt is vastgesteld, zal voor elk van de in het eerste lid genoemde groepen van zaden door het hoofdproductschap worden bepaald of, en zo ja, met welke coëfficiënt de steunbedragen voor de betreffende groep moeten worden verlaagd .
1.
Het zaaizaadhandelsbedrijf wordt door het hoofdproductschap beschouwd als te zijn geregistreerd als kweker/handelaar, indien en voor zolang deze als kweker/handelaar is aangesloten bij de NAK.
2.
In afwijking van het eerste lid kan op zijn schriftelijk verzoek als kweker/handelaar door het hoofdproductschap worden geregistreerd degene, die in Nederland is gevestigd, uitsluitend in derde landen zaaizaad vermeerdert en vermeerderingscontracten met in één van de lidstaten van de Europese Unie gevestigde telers overlegt, voor het jaar waarvoor deze contracten gelden.
1.
De teler is verplicht het door de dienst Landelijke Service bij Regelingen (LASER) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan hem toegekende relatienummer op het aangifteformulier te vermelden.
2.
Het aangifteformulier wordt voor de uiterste datum van indiening bij de NAK van de aangifte voor de veldkeuring van het betreffende gewas van het jaar waarin het zaad wordt geoogst, ingediend bij de NAK, een en ander overeenkomstig door de NAK gegeven aanwijzingen.
3.
Het aangifteformulier wordt na behandeling door de NAK doorgezonden naar het hoofdproductschap, dat de aangifte registreert en één exemplaar van het aangifteformulier aan de teler toezendt.
1.
De steunaanvraag wordt door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier door de teler dan wel het zaaizaadhandelsbedrijf naar de NAK gestuurd, vergezeld van alle bewijsstukken waarvan zulks wordt verlangd bij of krachtens de EG-verordeningen en deze verordening, een en ander overeenkomstig door de NAK gegeven aanwijzingen, en dient voor een door de NAK te bepalen datum van het jaar volgende op het jaar waarin het zaad wordt geoogst, door de NAK te zijn ontvangen.
2.
Na ontvangst van de door de NAK doorgezonden steunaanvraag neemt het hoofdproductschap de aanvraag slechts in behandeling na vaststelling van de juistheid hiervan mede aan de hand van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem.
3.
De steunaanvraag dient uiterlijk 30 juni van het jaar volgende op het jaar waarin het zaad wordt geoogst, door het hoofdproductschap te zijn ontvangen.
1.
Het zaaizaadhandelsbedrijf is verplicht op verzoek van het hoofdproductschap gegevens te verstrekken als bedoeld in Verordening nr. 3083/73 onderscheidenlijk Verordening nr. 2514/78 door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier.
2.
De teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf is verplicht de door of namens het hoofdproductschap dan wel de NAK gegeven aanwijzingen op te volgen.
Artikel 7
Indien blijkt dat de teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf niet aan één of meer in de vorige artikelen gestelde voorwaarden en voorschriften heeft voldaan, kan het hoofdproductschap het recht op subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de EG-verordeningen. In dat geval kan het hoofdproductschap de aan de teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf uitgekeerde bedragen terugvorderen, zo nodig door deze in mindering te brengen op de later uit hoofde van deze verordening uit te keren bedragen.
Artikel 8
In afwijking van het bepaalde in deze verordening is het de teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf toegestaan in plaats van de bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulieren gebruik te maken van eigen formulieren, mits deze vooraf zijn goedgekeurd door het hoofdproductschap.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 1998, met uitzondering van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, dat van toepassing is op na 1 juli 1998 afgesloten vermeerderingscontracten. De Verordening AKK teelttoeslag zaaizaden 1973 wordt alsdan ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA zaaizaad 1999.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht