Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 21 oktober 2004, houdende de vaststelling van een aan de onder het Productschap Pluimvee en Eieren ressorterende ondernemers op te leggen huishoudelijke heffing voor het jaar 2005 (Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
c. voor vleesrassen kippen € 0,00051 per ingelegd broedei,
d. voor eenden € 0,00026 per ingelegd broedei,
e. voor kalkoenen € 0,001181 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:
3.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
a. voor vleesrassen kippen € 0,00830 per eendagskuiken,
b. voor kalkoenen € 0,01928 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt ingeval van opfok (groot)moederdieren:
1.
De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
3.
De in het eerste en tweede lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:
a. indien het moederdieren van kippen betreft:
zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of
zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen;
b. indien het moederdieren van kalkoenen betreft:
zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen, of
zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval zij wederom in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2005 geslachte pluimvee een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor oude kippen en hanen € 0,00147 per kilogram geslacht gewicht,
b. voor vleeskuikens, niet zijnde oude kippen en hanen als bedoeld onder a., € 0,00147 per kilogram geslacht gewicht,
c. voor kalkoenen € 0,00127 per kilogram geslacht gewicht,
d. voor tamme eenden € 0,00088 per kilogram geslacht gewicht,
e. voor tamme ganzen en parelhoenders € 0,00127 per kilogram geslacht gewicht.
3.
Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze verordening met betrekking tot het geslacht gewicht nadere regels te stellen.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskuikens van € 0,00145 per opgezet vleeskuiken.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 afgeleverde eenden van € 0,00007 per kilogram afgeleverd levend gewicht.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskalkoenen van € 0,00108 per vleeskalkoen.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:
a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,01145 per ingelegd broedei,
b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00070 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor legrassen kippen ingeval van opfok (groot)moederdieren € 0,00830 per eendagskuiken,
b. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00260 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die moederdieren houdt voor legrassen kippen is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren van € 0,082 per moederdier.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:
a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of
c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden legkippen van € 0,02150 per legkip.
2.
De heffing is gedurende de gehele productieperiode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt, onderscheidenlijk, indien de legkippen na deze leeftijd als zodanig zijn ontvangen, zodra zij zijn ontvangen.
1.
Houders van een pakstation zijn aan het productschap over het kalenderjaar 2005 een vaste heffing verschuldigd van € 249,57.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de houder van een pakstation, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2005 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd van € 20,80 per maand of gedeelte daarvan, dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als houder van een pakstation.
3.
Houders van een pakstation zijn aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2005
a. van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren ten bedrage van € 0,000045 per ei,
b. afgeleverde eieren ten bedrage van € 0,000027 per ei.
4.
De heffing, als bedoeld in het derde lid, sub a., is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij ontvangen zijn van een verzamelaar.
5.
De heffing, als bedoeld in het derde lid, sub b., is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:
a. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of
b. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.
Artikel 14 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
Verzamelaars zijn aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2005 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren ten bedrage van € 0,000045 per ei.
1.
Grossiers, met uitzondering van eigen-formule detaillisten, zijn aan het productschap over het kalenderjaar 2005 een vaste heffing verschuldigd van € 68,06.
2.
In afwijking van het bepaalde onder het eerste lid is een grossier, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2005 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd van € 5,67 per maand of gedeelte daarvan, dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als grossier.
Artikel 16 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
Ondernemers die een legpluimveebedrijf exploiteren zijn aan het productschap over de door hen geproduceerde eieren welke zij in het kalenderjaar 2005 niet in Nederland aan een houder van een pakstation, een verzamelaar, een eiproductenfabrikant of consument hebben afgeleverd een heffing verschuldigd ten bedrage van € 0,000045 per ei.
1.
Eiproductenfabrikanten zijn aan het productschap over de door hen in het kalenderjaar 2005 direct van legpluimveebedrijven ontvangen eieren een heffing verschuldigd ten bedrage van € 0,000045 per ei.
2.
Eiproductenfabrikanten zijn daarnaast aan het productschap over de door hen ontvangen en tot eiproduct verwerkte eieren een heffing verschuldigd ten bedrage van € 0,00120 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.
3.
Eiproductenhandelaren zijn aan het productschap over het kalenderjaar 2005 een vaste heffing verschuldigd van € 68,06.
4.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid is de eiproductenhandelaar, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2005 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd van € 5,67 per maand of gedeelte daarvan, dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als eiproductenhandelaar.
1.
Elke ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over het aantal voedsters (moederdieren van konijnen) en vleeskonijnen die hij op het tijdstip van de landbouwtelling in het kalenderjaar 2005 houdt.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,40 per voedster en € 0,0577 per vleeskonijn.
1.
Elke ondernemer die nertsen of vossen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over het aantal moederdieren nertsen en moederdieren vossen dat hij op het tijdstip van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2005 houdt.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,03652 per moederdier nerts en moederdier vos.
Artikel 20 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2005.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
3.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 21 oktober 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Pluimveevleessector
+ 3. Legsector
+ 4. Sector konijnen en edelpelsdieren
+ 5. Overige bepalingen
+ 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht