Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 27 oktober 2005 houdende de vaststelling van een aan de onder het Productschap Pluimvee en Eieren ressorterende ondernemers op te leggen huishoudelijke heffing voor het jaar 2006 (Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2006)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 2
a. Voor vleesrassen kippen € 0,00039 per ingelegd broedei,
b. voor eenden € 0,00037 per ingelegd broedei,
c. voor kalkoenen € 0,00201 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2006 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:
3.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:
Artikel 3
a. voor vleesrassen kippen € 0,000943 per eendagskuiken in geval van grootmoederdieren,
b. voor vleesrassen kippen € 0,00943 per eendagskuiken in geval van moederdieren,
c. voor kalkoenen € 0,03347 per eendagskuiken in geval van moederdieren.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2006 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
3.
De in het eerste en tweede lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:
a. indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:
1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of
b. indien het moederdieren van kalkoenen betreft:
1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2006 geslachte pluimvee een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor oude kippen en hanen € 0,00127 per kilogram geslacht gewicht,
b. voor vleeskuikens, niet zijnde oude kippen en hanen als bedoeld onder a., € 0,00127 per kilogram geslacht gewicht,
c. voor kalkoenen € 0,00216 per kilogram geslacht gewicht,
d. voor tamme eenden € 0,00088 per kilogram geslacht gewicht,
e. voor tamme ganzen en parelhoenders € 0,00127 per kilogram geslacht gewicht.
3.
Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze verordening met betrekking tot het geslacht gewicht nadere regels te stellen.
Artikel 6
De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het (vierde kwartaal van het) kalenderjaar 2006 opgezette vleeskuikens tegen een tarief van € 0,0011 per opgezet vleeskuiken.
Artikel 7
De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 afgeleverde eenden tegen een tarief van € 0,00010 per kilogram afgeleverd levend gewicht.
Artikel 8
De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 opgezette vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,010 per vleeskalkoen.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2006 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:
a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00188 per ingelegd broedei,
b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00007 per ingelegd broedei,
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2006 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor legrassen kippen ingeval van opfok grootmoederdieren € 0,00868 per eendagskuiken,
b. voor legrassen kippen ingeval van opfok moederdieren € 0,00534 per eendagskuiken,
c. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,0018 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt voor legrassen kippen is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.
2.
Het tarief van dé in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 0,03389 per grootmoederdier,
b. € 0,0209 per moederdier.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:
a. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of
b. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in (het vierde kwartaal van) het kalenderjaar 2006 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,016 per legkip.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van legkippen éénmaal verschuldigd, en wel:
a. zodra de legkippen zijn geplaatst, of
b. zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt.
1.
De houder van een pakstation is aan het productschap over het kalenderjaar 2006 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 250,00.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de houder van een pakstation, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2006 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 20,80 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap geregistreerd is als houder van een pakstation.
3.
De houder van een pakstation is aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2006
a. van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren tegen een tarief van € 0,000036 per ei,
b. afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,000021 per ei.
4.
De heffing, als bedoeld in het derde lid, sub a., is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij ontvangen zijn van een verzamelaar.
5.
De heffing, als bedoeld in het derde lid, sub b., is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:
a. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of
b. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.
Artikel 14
De verzamelaar is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2006 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren tegen een tarief van € 0,000036 per ei.
1.
De grossier is aan het productschap over het kalenderjaar 2006 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 68,00.
2.
In afwijking van het bepaalde onder het eerste lid is een grossier, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2006 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 5,66 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap geregistreerd is als grossier.
Artikel 16
De ondernemer die een legpluimveebedrijf exploiteert is aan het productschap over de door hem geproduceerde eieren welke hij in het kalenderjaar 2006 niet in Nederland aan een houder van een pakstation, een verzamelaar, een eiproductenfabrikant of consument heeft afgeleverd een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,000036 per ei.
1.
De eiproductenfabrikant is aan het productschap over de door hem in het kalenderjaar 2006 direct van legpluimveebedrijven ontvangen eieren een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,000036 per ei.
2.
De eiproductenfabrikant is daarnaast aan het productschap over de door hem ontvangen en tot eiproduct verwerkte eieren een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00085 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.
3.
De eiproductenhandelaar is aan het productschap over het kalenderjaar 2006 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 68,00.
4.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid is de eiproductenhandelaar, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2006 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 5,66 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als eiproductenhandelaar.
Artikel 18
De ondernemer die in het kalenderjaar 2006 vaccinbroedeieren inlegt of pleegt in te leggen, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00005 per ingelegd vaccinbroedei.
1.
De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij op het tijdstip van de landbouwtelling in het kalenderjaar 2006 houdt.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,40 per voedster en € 0,0577 per vleeskonijn.
1.
De ondernemer die nertsen of vossen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over het aantal moederdieren nertsen en moederdieren vossen dat hij op het tijdstip van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2006 houdt.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,061 per moederdier nerts en moederdier vos.
Artikel 21
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2006.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.
Zoetermeer, 27 oktober 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Pluimveevleessector
+ § 3. Legsector
+ § 4. Vaccinbroedeieren
+ § 5. Sector konijnen en edelpelsdieren
+ § 6. Overige bepalingen
+ § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht