Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 28 oktober 2010, houdende de vaststelling van de aan de onder het Productschap Pluimvee en Eieren ressorterende ondernemers op te leggen huishoudelijke heffingen voor het jaar 2010 (Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 6 en 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 2
a. voor vleesrassen kippen € 0,00044 per ingelegd broedei,
b. voor eenden € 0,00035 per ingelegd broedei,
c. voor kalkoenen € 0,00276 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2011 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:
3.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:
Artikel 3
a. voor vleesrassen kippen € 0,01785 per eendagskuiken in geval van grootmoederdieren,
b. voor vleesrassen kippen € 0,0105 per eendagskuiken in geval van moederdieren,
c. voor kalkoenen € 0,04603 per eendagskuiken in geval van moederdieren.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaats om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2011 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
3.
De in het eerste en tweede lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:
a. indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:
1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of
b. indien het moederdieren van kalkoenen betreft:
1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.
Artikel 5
De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 opgezette vleeskuikens tegen een tarief van € 0,00127 per opgezet vleeskuiken.
Artikel 6
De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 opgezette eenden tegen een tarief van € 0,00033 per opgezette eend.
Artikel 7
De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 opgezette vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,01875 per vleeskalkoenen.
1.
De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2011 geslachte pluimvee een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor legkippen en vermeerderingspluimvee € 0,00111 per kilogram geslacht gewicht,
b. voor vleeskuikens € 0,00111 per kilogram geslacht gewicht,
c. voor kalkoenen € 0,00296 per kilogram geslacht gewicht,
d. voor tamme eenden € 0,00088 per kilogram geslacht gewicht,
e. voor tamme ganzen en parelhoenders € 0,00144 per kilogram geslacht gewicht.
3.
Het bestuur is gevoegd om ter uitvoering van deze verordening met betrekking tot het geslacht gewicht nadere regels te stellen.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2011 broedeieren, bestemd om hieruit fok- vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:
a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00131 per ingelegd broedei,
b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00042 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2011 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor legrassen kippen ingeval van opfok grootmoederdieren € 0,00598 per eendagskuiken,
b. voor legrassen kippen ingeval van opfok moederdieren € 0,00635 per eendagskuiken,
c. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00256 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt voor legrassen kippen is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 0,02339 per grootmoederdier,
b. € 0,02483 per moederdier.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:
a. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of
b. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,01171 per legkip.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van legkippen éénmaal verschuldigd, en wel:
a. zodra de legkippen zijn geplaatst, of
b. zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt.
1.
De houder van een pakstation is aan het productschap over het kalenderjaar 2011 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 250,00.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de houder van een pakstation, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2011 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 20,83 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap geregistreerd is als houder van een pakstation.
3.
De houder van een pakstation is aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011
a. van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren tegen een tarief van € 0,0000357 per ei,
b. afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,0000106 per ei.
4.
De heffing, als bedoeld in het derde lid, sub a., is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij ontvangen zijn van een verzamelaar.
5.
De heffing, als bedoeld in het derde lid, sub b., is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:
a. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of
b. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.
Artikel 14
De verzamelaar is aan het productschap een heffing verschuldigd over een door hem in het kalenderjaar 2011 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren tegen een tarief van € 0,0000357 per ei.
1.
De grossier is aan het productschap over het kalenderjaar 2011 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 68,00.
2.
In afwijking van het bepaalde onder het eerste lid is een grossier, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2011 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 5,66 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap geregistreerd is als grossier.
Artikel 16
De ondernemer die een legpluimveebedrijf exploiteert is aan het productschap over de door hem geproduceerde eieren welke hij in het kalenderjaar 2011 niet in Nederland aan een houder van een pakstation, een verzamelaar, een eiproductenfabrikant of consument heeft afgeleverd een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,0000357 per ei.
1.
De eiproductenfabrikant is aan het productschap over de door hem in het kalenderjaar 2011 direct van legpluimveebedrijven ontvangen eieren een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,0000357 per ei.
2.
De eiproductenfabrikant is daarnaast aan het productschap over de door hem ontvangen en tot eiproduct verwerkte eieren een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00037 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.
3.
De eiproductenhandelaar is aan het productschap over het kalenderjaar 2011 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 68,00.
4.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid is de eiproductenhandelaar, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2011 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 5,66 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als eiproductenhandelaar.
Artikel 18
De ondernemer die in het kalenderjaar 2011 vaccinbroedeieren inlegt of pleegt in te leggen, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00008 per ingelegd vaccinbroedei.
1.
De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2011 houdt.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,69 per voedster en € 0,0997 per vleeskonijn.
1.
De ondernemer die nertsen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over het aantal moederdieren nertsen dat hij in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2011 houdt.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,04 per moederdier nerts.
Artikel 21
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2011.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.
Zoetermeer, 28 oktober 2010
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Pluimveevleessector
+ 3. Legsector
+ 4. Vaccinbroedeieren
+ 5. Sector konijnen en edelpelsdieren
+ 6. Overige bepalingen
+ 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht