Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 november 2004, houdende vaststelling van de aan de onder het productschap ressorterende ondernemers op te leggen huishoudelijke heffing voor het jaar 2005 (Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder: Richtlijn 64/433/EEG
a. lidstaat : lidstaat van de Europese Gemeenschap, niet zijnde Nederland;
b. handelsverkeer : handelsverkeer tussen lidstaten in de zin van artikel 27, sub a, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
c. derde land : staat, niet zijnde een lidstaat;
d. omzet : omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdvak waarover wordt geheven;
e. onderneming in de vleesindustrie : slachterij, uitsnijderij of voorverpakker met een erkende inrichting als bedoeld in artikel 10 van van de Raad d.d. 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (Pb EG L121);
f. werknemer : : een ieder die werkzaam is in een onderneming als bedoeld in sub e, waaronder begrepen - een ieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de onderneming in stand houdt;
g. f.t.e. : fulltime-equivalent van de werknemer waarbij de fulltime-equivalent gemiddeld 36 uur per week bedraagt.
1.
De ondernemer die in het jaar 2005 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap ter dekking van zijn huishoudelijke uitgaven over die dieren een heffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 1,14 per rund, waarvan € 0,17 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs;
b. € 0,16 per jong kalf, waarvan € 0,02 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs;
c. € 0,45 per kalf, waarvan € 0,07 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs;
d. € 0,03 per big, waarvan € 0,01 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs;
e. € 0,12 per varken, waarvan € 0,02 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs;
f. € 0,12 per zeug, waarvan € 0,02 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs;
g. € 0,40 per schaap, waarvan € 0,05 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs;
h. € 0,10 per geit;
i. € 0,04 per jonge geit.
3.
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren -
in het handelsverkeer brengt, dan wel-
naar derde landen uitvoert, dan wel-
aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.
4.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap is vastgesteld dat het behoort tot de categorieën 5 of 6 zoals bedoeld in artikel 1, onder q, van het Retributiebesluit Vleeskeuringswet.
Artikel 3
2 personen werkzaam in de onderneming € 113,--
3 of 4 personen werkzaam in de onderneming € 143,--
5 t/m 9 personen werkzaam in de onderneming € 227,--
10 t/m 19 personen werkzaam in de onderneming € 386,--
20 of meer personen werkzaam in de onderneming € 749,--
1.
De ondernemer die een onderneming drijft volgens de indeling als bedoeld in het tweede lid, is aan het productschap ter dekking van zijn huishoudelijke uitgaven een heffing voor het kalenderjaar 2005 verschuldigd op voet van het bepaalde in de leden 4, 5 en 6.
2.
a. De ondernemingen worden als volgt ingedeeld:
Groep I ondernemingen die de handel in runderen uitoefenen;
Groep II ondernemingen die de handel in varkens uitoefenen;
Groep III ondernemingen die de handel in paardachtigen uitoefenen;
Groep IV ondernemingen die de handel in schapen/geiten uitoefenen.
b. Naast de indeling in groepen als vermeld onder a., worden de ondernemingen ingedeeld in groepen naar het aantal personen werkzaam in deze onderneming.
3.
De indeling als bedoeld in het tweede lid, geschiedt naar de toestand op 1 maart van het betrokken kalenderjaar met dien verstande, dat ondernemingen die na 1 maart van het betrokken kalenderjaar worden aangevangen, ingedeeld worden naar de toestand op het tijdstip van aanvang van de onderneming.
4.
De heffing bedraagt voor ondernemingen, die zijn ingedeeld in:
5.
a. De ondernemer die een onderneming drijft, als bedoeld in het tweede lid, onder a., is voorts een toeslagheffing verschuldigd naar rato van het aantal in de onderneming werkzame personen.
b. Als in de onderneming werkzame personen als bedoeld in het eerste onderdeel worden aangemerkt:
de natuurlijke persoon of personen die leiding geven aan de onderneming of die de onderneming drijven;
personen, niet begrepen onder l°, in dienst van de onderneming op grond van een arbeidsovereenkomst met een werkweek van 19 uur en meer;
personen, niet begrepen onder 1° en 2”, die werkzaamheden binnen de onderneming verrichten als meewerkend gezins- of familielid met een werkweek van 19 uur en meer.
6.
De toeslagheffing bedraagt per onderneming bij:
Artikel 4
De ondernemer die een onderneming drijft waarin de handel in embryo’s en sperma van eenhoevige dieren, runderen en varkens wordt uitgeoefend, is voor het jaar 2005 een heffing van € 216,-- verschuldigd ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van het productschap.
1.
Aan de ondernemer bedoeld in de artikelen 3 en 4, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan heffing, met uitzondering van de toeslagheffing, verschuldigde bedrag.
2.
De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing over datzelfde betrokken kalenderjaar.
3.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.
4.
Van het op grond van de indeling van de heffingsplichtige onderneming in een of meer van de in artikel 3, tweede lid, genoemde groepen, als heffing te betalen bedrag, wordt slechts aftrek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel toegestaan ten aanzien van die groep of groepen, waarin de betreffende ondernemersorganisatie waaraan contributie is betaald, werkzaam is.
1.
Indien een onderneming vóór 1 maart van het betrokken kalenderjaar heeft opgehouden te bestaan is de heffing en de toeslagheffing over dat kalenderjaar niet verschuldigd.
2.
Indien een onderneming na 30 juni van het betrokken kalenderjaar, doch vóór 1 november van dat jaar is aangevangen, is 50% van het volgens de voorgaande artikelen te berekenen heffingsbedrag verschuldigd.
3.
Indien een onderneming na 31 oktober van het betrokken kalenderjaar is aangevangen, is de heffing en de toeslagheffing over dat kalenderjaar niet verschuldigd.
1.
De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend, is over het kalenderjaar 2005 een heffing op basis van de omzet verschuldigd volgens het navolgende tarief:
2.
Voor een ondernemer die na 1 januari 2005 heeft aangevangen een onderneming te drijven, als bedoeld in het eerste lid, bedraagt de heffing € 212,--.
1.
Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan huishoudelijke- en bestemmingsheffingen verschuldigde bedrag voor de vleeswarenindustrie voor het kalenderjaar 2005.
2.
De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan huishoudelijke- en bestemmingsheffingen voor de vleeswarenindustrie, op grond van de daarop betrekking hebbende heffingsverordeningen over datzelfde betrokken kalenderjaar.
3.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.
Artikel 9
De ondernemer die een onderneming in de vleesindustrie drijft, is voor het kalenderjaar 2005 op basis van het aantal werknemers dat op 1 april 2005 werkzaam is in de onderneming een heffing verschuldigd van € 30,-- per f.t.e..
1.
Aan de ondernemer bedoeld in artikel 9, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan heffing verschuldigde bedrag op grond van deze verordening en de Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2005.
2.
De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen, over datzelfde betrokken kalenderjaar.
3.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.
Artikel 11
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2005.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
3.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 10 november 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Slacht en export van vee
+ 3. Handel in vee
+ 4. Vleeswarenindustrie
+ 5. Vleesindustrie
+ 6. Overige bepalingen
+ 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht