Let op. Deze wet is vervallen op 7 juni 2009. U leest nu de tekst die gold op 6 juni 2009.

Verordening hygiëne aanvoer levend pluimvee

Uitgebreide informatie
Verordening hygiëne aanvoer levend pluimvee
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
Gelet op de artikelen 93, eerste lid, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I, op 31 mei 2000 vastgesteld de navolgende;
Verordening:
Artikel 1
In het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt verstaan onder:
productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
ondernemer : een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

en neemt voor het overige de terminologie over van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I.
Artikel 2
De ondernemer is verplicht de vervoermiddelen waarmee het ter slachting aangevoerde pluimvee is aangevoerd direct na gebruik en in elk geval voordat de vervoermiddelen het bedrijfsterrein verlaten te reinigen en te ontsmetten.
De ondernemer dient direct aansluitend aan de reiniging en ontsmetting te controleren of de vervoermiddelen visueel schoon zijn. Indien hij vaststelt dat dit niet het geval is, dient hij dit duidelijk kenbaar op en aan de vervoermiddelen aan te geven met daarbij de aantekening wanneer het reinigen en ontsmetten zal worden herhaald voor het verlaten van het bedrijfsterrein.
Artikel 3
De ondernemer is verplicht de kratten, containers e.d. waarin levend pluimvee ter slachting is aangevoerd direct na gebruik en in elk geval voordat deze het bedrijfsterrein verlaten zodanig te reinigen, dat deze visueel geheel schoon zijn en te ontsmetten.
De ondernemer dient direct aansluitend aan de reiniging en ontsmetting te controleren of de kratten, containers e.d. visueel schoon zijn. Indien hij vaststelt dat dit niet het geval is, dient hij dit duidelijk kenbaar op en aan de kratten, containers e.d. aan te geven met daarbij de aantekening wanneer het reinigen en ontsmetten zal worden herhaald voor het verlaten van het bedrijfsterrein.
Artikel 4
Het Bestuur kan nadere regels stellen inzake onderwerpen waarop deze verordening van toepassing is.
1.
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:
a. een berisping, welke bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;
b. een geldboete van ten hoogste € 4.500,--, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
Deze verordening kan worden aangeheld als ‘Verordening hygiëne aanvoer levend pluimvee’.
2.
Zij treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht