Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels ter zake van de registratie van pluimveebedrijven en de identificatie en registratie van levend pluimvee (Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien Richtlijn nr. 2009/158/EG van de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 343), Richtlijn nr. 2002/4/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 januari 2002 met betrekking tot de registratie van onder Richtlijn 1999/74/EG van de Raad vallende inrichtingen waar legkippen worden gehouden (PB L 30) en de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: artikel 3, eerste lid
a. productschap : Productschap Pluimvee en Eieren;
b. bestuur : bestuur van het productschap
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. ondernemer : natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet voor eigen rekening en risico bedrijfsmatig een pluimveebedrijf uitoefent of handelt in pluimvee;
e. pluimveebedrijf : bedrijf bestaande uit een inrichting die wordt gebruikt voor het houden van pluimvee, inclusief het perceel waarop de inrichting is gevestigd;
f. inrichting : een perceelsgebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor een of meer van de volgende bedrijfssectoren: 1. broederij: inrichting die zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het afleveren van eendagskuikens; 2. vermeerderingsbedrijf grootouderdieren: inrichting die zich toelegt op het houden van grootouderdieren voor de productie van broedeieren bestemd voor het verkrijgen van ouderdieren; 3. vermeerderingsbedrijf ouderdieren: inrichting die zich toelegt op het houden van ouderdieren voor de productie van broedeieren bestemd voor het verkrijgen van gebruikspluimvee; 4. opfokbedrijf: inrichting die zich toelegt op het opfokken van leghennen, ouderdieren en grootouderdieren tot het legstadium; 5. vleespluimveebedrijf: inrichting die zich toelegt op het houden van vleespluimvee voor de productie van pluimveevlees; 6. legpluimveebedrijf: inrichting die zich toelegt op het houden van leghennen voor de productie van consumptie-eieren; 7. vaccinpluimveebedrijf: inrichting die zich toelegt op het houden van pluimvee voor de productie van vaccinbroedeieren.
g. pluimvee : kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels;
h. broedeieren : eieren afkomstig van pluimvee, bestemd om te worden bebroed;
i. vaccinbroedeieren : eieren afkomstig van pluimvee, bestemd om te worden afgeleverd aan de farmaceutische industrie;
j. consumptie-eieren : eieren afkomstig van pluimvee, bestemd voor de menselijke consumptie of de bereiding van eiproducten;
k. eendagskuikens : pluimvee dat nog geen 72 uur oud is;
l. vleespluimvee : pluimvee bestemd voor de productie van pluimveevlees;
m. leghennen : kippen die worden gehouden voor de productie van consumptie-eieren;
n. opfokleghennen : kippen die worden opgefokt tot leghennen;
o. ouderdieren : pluimvee bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van leghennen of vleespluimvee;
p. grootouderdieren : pluimvee bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van ouderdieren;
q. opfok ouderdieren : pluimvee dat wordt opgefokt tot ouderdieren;
r. opfok grootouderdieren : pluimvee dat wordt opgefokt tot grootouderdieren;
s. koppel : groep pluimvee van dezelfde soort en categorie en met dezelfde geboortedatum (+ /-3 dagen), die in één stal is gehuisvest;
t. bedrijfslocatie : de op één adres gevestigde inrichting;
u. stal : ruimte op een pluimveebedrijf waar pluimvee wordt gehouden met een ventilatievoorziening die onafhankelijk van andere ruimtes is te bedienen;
v. KIPnummer : registratienummer zoals opgenomen in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee als bedoeld in ;
w. ras : door een ondernemer gevoerde commerciële naam voor een soort pluimvee (merk), dat bij het productschap als zodanig is aangemeld en waarvan het type bekend is;
x. type : vlees of leg;
y. categorie : ouderdieren, grootouderdieren of eindproducten;
z. geslacht : mannelijk, vrouwelijk of ongesext;
aa. verplaatsen : het aan- of afvoeren van pluimvee op of van een in Nederland gelegen pluimveebedrijf of het verplaatsen binnen één in Nederland gelegen pluimveebedrijf;
bb. overplaatsen : het verplaatsen van pluimvee van de ene stal naar een andere stal;
cc. opzetten : het plaatsen van pluimvee in een lege stal;
dd. bijplaatsen : het plaatsen van pluimvee in een stal waar al pluimvee aanwezig is;
ee. uitladen : het afvoeren van pluimvee waarbij de stal niet leeg komt;
ff. wegladen : het afvoeren van pluimvee waardoor de stal leeg komt;
gg. opzetdatum : datum waarop pluimvee is opgezet;
hh. verplaatsingsdatum : datum waarop pluimvee is verplaatst;
ii. einddatum koppel : datum waarop het laatste deel van een koppel uit een stal is weggeladen;
jj. meldingsformulier : door het productschap verstrekt of beschikbaar gesteld document, al dan niet in elektronische vorm, ten behoeve van het melden van een verplaatsing van pluimvee;
kk. formuliernummer : uniek nummer op het meldingsformulier;
ll. productieperiode : aaneengesloten periode waarin een koppel in een stal op het pluimveebedrijf aanwezig is.
1.
De ondernemer die 250 of meer stuks pluimvee houdt of handelt in pluimvee registreert zich bij het productschap. De ondernemer die reeds is geregistreerd op basis van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 , wordt geacht tevens te zijn geregistreerd conform onderhavige verordening.
2.
Nadat registratie heeft plaatsgevonden als bedoeld in het eerste lid, kent het productschap, voor elke bedrijfslocatie van het door de ondernemer uitgeoefende pluimveebedrijf, een KIPnummer toe aan de ondernemer.
3.
Ten behoeve van de toekenning van het KIPnummer als bedoeld in het tweede lid, verstrekt de ondernemer tenminste de volgende gegevens aan het productschap:
a. de naam, voornamen, geboortedatum, adres en e-mailadres van de ondernemer;
b. de rechtsvorm en de datum van oprichting van het pluimveebedrijf, alsmede indien van toepassing het door de Kamer van Koophandel aan de onderneming ingevolge de Handelsregisterwet toegekende unieke nummer;
c. het adres van de bedrijfslocatie(s) van het pluimveebedrijf;
d. het soort, de categorie en het type pluimvee dat door het betreffende pluimveebedrijf wordt gehouden of verhandeld;
e. het type inrichting van het betreffende pluimveebedrijf;
f. de maximumcapaciteit en de houderijvorm per stal;
g. het nummer en/of de aanduiding van de stal.
4.
Het KIPnummer dat is toegekend aan de ondernemer als bedoeld in het tweede lid, kan worden ingetrokken door het productschap indien is gebleken dat de betreffende ondernemer niet langer het pluimveebedrijf uitoefent.
5.
Indien is gebleken dat overname van het pluimveebedrijf heeft plaatsgevonden, kent het productschap het KIPnummer als bedoeld in het tweede lid, toe aan de ondernemer die het pluimveebedrijf heeft overgenomen.
1.
Het productschap beheert ten behoeve van de identificatie en registratie van pluimveebedrijven en pluimveeverplaatsingen een elektronische databank: het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP).
2.
Met de registratie van pluimveebedrijven en pluimveeverplaatsingen in het KIP worden gegevens verzameld die nodig zijn voor de goede vervulling van de taak van het productschap.
1.
De ondernemer die 250 of meer stuks pluimvee houdt of handelt in pluimvee, draagt er voor zorg dat elke verplaatsing van pluimvee, andere dan duiven, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, binnen onderscheidenlijk van en naar zijn pluimveebedrijf, ter registratie in het KIP wordt gemeld aan het productschap.
2.
Nadat de melding als bedoeld in eerste lid is geregistreerd in het KIP, en bij de terugmelding van het productschap blijkt dat de verplaatsingsgegevens niet overeen komen, draagt de ondernemer als bedoeld in het eerste lid, er voor zorg dat de gecorrigeerde gegevens worden gemeld bij het productschap.
3.
De ondernemer als bedoeld in het eerste lid, draagt er voor zorg dat de gegevens die ingevolge deze verordening worden gemeld aan het productschap, volledig, juist en naar waarheid zijn.
4.
Bij de in het eerste lid bedoelde melding doet de ondernemer opgave van de volgende gegevens:
a. KIPnummer van verzender en ontvanger;
b. Stalnummers van herkomst en bestemming, voor zover de herkomst respectievelijk de bestemming een pluimveebedrijf in Nederland betreft;
Verplaatsingsgegevens:
c. Verplaatsingstype (aanvoer - opzet, aanvoer - bijplaatsing, interne of externe overplaatsing, afvoer - uitladen of afvoer - wegladen);
d. Verplaatsingsdatum;
Ouderdiergegevens:
e. KIPnummer pluimveebedrijven ouderdieren;
Pluimveegegevens:
f. Aantal geplaatste dieren (hennen, hanen, ongesext);
g. Geboortedatum van de geplaatste dieren;
h. Soort;
i. Categorie;
j. Type;
k. Ras;
l. Houderijsysteem.
5.
Indien de in het eerste lid bedoelde melding betrekking heeft op de aanvoer van een groep pluimvee, andere dan duiven, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, afkomstig uit een lidstaat of een derde land, wordt tevens opgave gedaan van het land van herkomst.
6.
Indien de in het eerste lid bedoelde melding betrekking heeft op de afvoer van een groep pluimvee, andere dan duiven, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, naar een lidstaat of een derde land, wordt tevens opgave gedaan van het land van bestemming.
7.
Indien de in het eerste lid bedoelde melding betrekking heeft op een groep pluimvee, andere dan duiven, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, dat meer dan één productie periode wordt ingezet, wordt tevens opgave gedaan van de datum van het begin van de nieuwe productieperiode, zijnde de startdatum van de ruiperiode.
8.
De termijn waarbinnen de ondernemer ervoor zorg draagt dat aan de meldingsverplichting als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid wordt voldaan, bedraagt 5 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van de verplaatsingsdatum respectievelijk de dag na de dag van terugmelding.
9.
Het bestuur kan bij besluit nadere regels vaststellen omtrent de wijze van melding door de ondernemer, als bedoeld in het eerste lid. Het besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
De ondernemer meldt elke wijziging in de geregistreerde gegevens zoals opgenomen in het KIP binnen 5 werkdagen nadat het desbetreffende feit of de wijziging zich heeft voorgedaan aan het productschap.
2.
Het productschap bevestigt de wijziging, als bedoeld in het eerste lid, onder vermelding van het KIPnummer en de gegevens die de ondernemer heeft gewijzigd.
1.
De ondernemer kan zijn geregistreerde gegevens in het KIP op verzoek raadplegen.
2.
Indien de geregistreerde gegevens in het KIP onjuist of onvolledig zijn kan de ondernemer op verzoek bij het productschap de gegevens laten corrigeren.
3.
Uit hoofde van deze verordening verkregen en geregistreerde gegevens in het KIP worden door het productschap slechts aan derden verstrekt voor zover zulks in overeenstemming is met de artikelen 8 en 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
4.
Na een wijziging van de geregistreerde gegevens als bedoeld in artikel 5, of een correctie van de geregistreerde gegevens als bedoeld in het tweede lid, doet het productschap aan derden aan wie de gegevens voorafgaand aan de wijziging of de correctie zijn verstrekt, mededeling van deze wijziging of correctie, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
Artikel 7
De geregistreerde gegevens, als bedoeld in artikel 2, worden door het productschap in het KIP bewaard ten minste drie jaar te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de betreffende gegevens zijn gewijzigd of de registratie in het KIP is beëindigd.
Artikel 8
Het bij of krachtens deze verordening bepaalde is mede bindend voor natuurlijke en rechtspersonen, die geen ondernemers zijn, voor zover deze bedrijfsmatig handelingen verrichten, die in ondernemingen van ondernemers plegen te worden verricht.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door personen en instanties die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.
2.
Ondernemers zijn verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar respectievelijk waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen respectievelijk worden vervoerd;
d. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties opgedragen taak.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten op te maken ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
4.
Het besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
De Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 wordt ingetrokken.
2.
Verwijzingen naar de krachtens het eerste lid ingetrokken verordening moeten worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012.
2.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Zoetermeer, 3 november 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Registratie en uitgifte KIPnummers
+ 3. Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP)
+ 4. Melden verplaatsingen pluimvee
+ 5. Wijziging gegevens
+ 6. Inzage, correctie en doorgifte van gegevens uit KIP
+ 7. Bewaartermijn gegevens KIP
+ 8. Derdenbinding
+ 9. Toezicht
+ 10. Handhaving
+ 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht