Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 juni 1999 houdende instelling van een adviseur als bedoeld in afdeling 9.3 van de Algemene wet bestuursrecht
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 31 en artikel 35 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op artikel 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Algemene wet bestuursrecht artikel 9:1 van de Awb Awb
a. Awb : ;
b. klacht : elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van de Raad als bedoeld in , voorzover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de openstaat of heeft opengestaan.
1.
Er is een klachtenadviseur.
2.
De klachtenadviseur maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de SER.
3.
De klachtenadviseur wordt door het Dagelijks Bestuur benoemd voor de duur van twee jaren. De klachtenadviseur kan worden herbenoemd voor de duur van telkens twee jaren.
Artikel 3
De klachtenadviseur heeft als taak advies uit te brengen over ingediende klachten met in achtneming van de bepalingen van artikel 9:15 van de Awb.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening instelling Awb-klachtenadviseur.
Den Haag, 18 juni 1999
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht