Let op. Deze wet is vervallen op 12 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 11 mei 2007.

Verordening instelling van een fonds voor de kottersector

Uitgebreide informatie
Verordening instelling van een fonds voor de kottersector
Het bestuur van het Produktschap Vis heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 7 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2 Regeling visserijlicentie
Productschap : het Productschap Vis;
Bestuur : het bestuur van het productschap;
Dagelijks bestuur : het dagelijks bestuur van het productschap;
Voorzitter : de voorzitter van het productschap;
Fonds : het fonds genoemd in ;
Saneringsfonds : het fonds genoemd in artikel 2 van de Verordening financiering saneringsregeling kottervloot;
Stichting : de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen het productschap en de stichting inzake de verlening van bijdragen door het productschap aan de stichting ten behoeve van capaciteitsreductie van de Nederlandse kottervloot;
Licentie : een licentie als bedoeld in de ;
Kotter : een vissersvaartuig waarvoor een licentie is toegekend en dat een lengte tussen de loodlijnen van ten minste 12 meter maar minder dan 59 meter heeft;
Besluit : het Besluit capaciteitsaanpassing vissersvloot 1996.
1.
Er is een fonds voor de kottersector.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
Artikel 3
De baten van het fonds bestaan uit:
a. opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
d. door de stichting op grond van de overeenkomst gerestitueerde gelden.
Artikel 4
Ten laste van het fonds komen:
a. bijdragen aan de stichting zoals bepaald in de overeenkomst;
b. interest over geleende bedragen alsmede kosten verbonden aan de afsluiting van leningen, voor zover deze interest en deze kosten niet gedragen worden door de stichting dan wel door de Staat der Nederlanden;
c. andere uitgaven ten behoeve van de kottersector.
1.
Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
2.
Het verlenen van bijdragen aan de stichting geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.
Artikel 6
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de kottersector.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.
2.
Met ingang van de in het voorgaande lid genoemde datum wordt, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde baten en lasten van het saneringsfonds, de Verordening financiering saneringsregeling kottervloot ingetrokken.
3.
Alle reeds verschuldigde baten en lasten van het saneringsfonds gaan over naar het fonds voor de kottersector.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een fonds voor de kottersector .
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht