Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie

Uitgebreide informatie
Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de instellingsverordening van het Productschap Vis, op 26 september 2002, de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2
Productschap : het Productschap Vis;
Voorzitter : de voorzitter van het Productschap;
Ondernemer : degene, die een onderneming voert, waarvoor het Productschap is ingesteld;
Fonds : het fonds genoemd in ;
Garnalen : garnalen van de soort Crangon-crangon in gepelde of ongepelde toestand.
1.
Er is een Fonds voor promotiecampagnes voor garnalen.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
Artikel 3
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 4
De middelen van het fonds zijn bestemd voor uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van garnalen.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht