Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening instelling van een fonds voor vispromotie

Uitgebreide informatie
Verordening instelling van een fonds voor vispromotie
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26 september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
artikel 2 artikel 1 van de Visserijwet 1963
Productschap : het Productschap Vis;
Bestuur : het bestuur van het productschap;
Voorzitter : de voorzitter van het productschap;
Ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
Fonds : het fonds genoemd in ;
Vis : vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren;
Zeevis : alle door uitoefening van de zee- of kustvisserij in de zin van verkregen soorten vis, met uitzondering van schelpdieren, ongeacht of deze vis op enigerlei wijze is be- of verwerkt;
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
Er is een Fonds voor vispromotie.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
Artikel 3
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst voortkomend uit inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 4
De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de collectieve promotie van vis;
b. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van vis.
Artikel 5
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter, namens het bestuur, als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de collectieve promotie van vis.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor vispromotie.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Namens bet bestuur van het Productschap
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht