Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2008.

Verordening klachtenregeling van het productschap Vis 2006

Uitgebreide informatie
Verordening klachtenregeling van het productschap Vis 2006
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, in aanmerking nemende hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, op 7 september 2000 de Verordening PV is klachtenbehandeling 2000 vastgesteld.
Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en in aanmerking nemende hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, op 23 maart 2006 een gewijzigde verordening vastgesteld: de Verordening PV is klachtenbehandeling 2006.
Artikel 1. Definities
Algemene wet bestuursrecht artikel 9:1 van de Awb Awb art. 88 Wet op de Bedrijfsorganisatie
productschap : het Productschap Vis;
voorzitter : de voorzitter van het productschap;
secretaris : secretaris van het productschap;
adjunct-secretaris : adjunct-secretaris van het productschap;
Awb : ;
klacht : elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van een bestuursorgaan van het Productschap Vis als bedoeld in , voor zover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de openstaat of heeft opengestaan;
dagelijks bestuur : het dagelijks bestuur van het productschap;
bestuursorganen van het Productschap Vis : de voorzitter, het dagelijks bestuur, het (algemeen) bestuur en de op grond van ingestelde commissies.
1.
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan van het productschap zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, bij dat bestuursorgaan een klacht in te dienen.
2.
Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van het productschap wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan, voor zover deze gedraging aan het productschap kan worden toegerekend.
3.
Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
4.
Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan, kan geen beroep worden ingesteld.
1.
Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de vereisten van het tweede lid van dit artikel, zijn de artikelen 4 tot en met 10 van deze klachtenregeling van toepassing.
2.
Een klaagschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging.
3.
Klaagschriften die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.
4.
Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.
1.
In iedere fase van de klachtbehandeling gaat het bestuursorgaan na of de klacht (informeel) in der minne kan worden afgehandeld. De adjunct-secretaris wordt hiermee belast.
2.
Zodra het bestuursorgaan naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling. Dit wordt aan klager schriftelijk bevestigd, met gelijktijdig afschrift aan de Nationale ombudsman, indien deze de aanvankelijk bij hem ingediende klacht eerst ter interne afdoening had teruggezonden.
1.
Een klager en degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft kunnen zich voor eigen rekening door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.
2.
Het bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.
3.
Het bestuursorgaan kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan weigeren
4.
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ten aanzien van advocaten en procureurs.
1.
Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift en onder toezending van een afschrift van deze regeling.
2.
Het bestuursorgaan zendt een klaagschrift tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager.
3.
Het bestuursorgaan zendt een klaagschrift dat niet voor hem bestemd is en dat ook niet wordt doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug naar de klager.
4.
Het bestuursorgaan zendt een afschrift van het klaagschrift en de daarbij meegezonden stukken aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
5.
Niet dan nadat de klager in de gelegenheid is gesteld het klaagschrift binnen een door het bestuursorgaan te stellen termijn aan te vullen, kan het bestuursorgaan besluiten het klaagschrift dat niet aan artikel 3, tweede lid voldoet, niet te behandelen.
6.
Het bestuursorgaan registreert en administreert binnengekomen klaagschriften en zorgt voor een goede voortgangscontrole. De stafmedewerker juridische aangelegenheden voert deze werkzaamheden uit.
1.
De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging, waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing, indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf, danwel de voorzitter of een lid ervan.
3.
Desgewenst kan het bestuursorgaan, indien het gestelde in lid 2 zich voordoet, tot inschakeling van een klachtadviesinstantie besluiten. In dat geval is afdeling 9.3 van de Awb van toepassing.
1.
Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen, indien zij betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover door de klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is afgedaan;
b. die langer dan twaalf maanden voor schriftelijke indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. waartegen de klager bezwaar als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht had kunnen maken en de bezwaartermijn is verstreken;
d. waartegen de klager beroep als bedoeld in artikel 1:5, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht kan of had kunnen instellen;
e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
f. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2.
Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt het bestuursorgaan de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk en gemotiveerd in kennis onder de mededeling dat klager deze beslissing binnen 12 maanden kan voorleggen aan de Nationale ombudsman.
1.
Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord en stelt daartoe een commissie in welke bestaat uit de secretaris, plv. secretaris en de stafmedewerker juridische zaken.
2.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3.
Van het horen wordt een verslag gemaakt.
1.
Het bestuursorgaan behandelt de klacht en handelt deze binnen zes weken na de ontvangst van het klaagschrift af.
2.
Het bestuursorgaan kan de behandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
1.
Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt, met vermelding dat klager zich desgewenst binnen 12 maanden kan wenden tot de Nationale ombudsman.
2.
Indien na afdoening ook een klacht kan worden ingediend bij een ander persoon of college dan de Nationale Ombudsman, dan wordt daarvan bij de kennisgeving tot afdoening melding gemaakt.
Artikel 12. Registratie en publicatie
Het bestuursorgaan van het productschap draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden naar aantal en soort jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van het productschap.
1.
Deze regeling kan worden aangehaald als 'Verordening klachtenregeling van het productschap Vis 2006' en treedt in werking met ingang van de dag van vaststelling.
2.
Zij wordt gepubliceerd op de site www.pvis.nl .
3.
Met de inwerkingtreding van deze verordening Pvis klachtenregeling vervalt de ' Verordening Pvis klachtenbehandeling ' welke op 7 september 2000 werd vastgesteld.
4.
Deze verordening treedt inwerking met ingang van de dag van vaststelling.
Namens het bestuur van het productschap ,
vice-voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Klachtrecht
Artikel 3. Klaagschrift
Artikel 4. Afdoening in der minne
Artikel 5. Bijstand van klager
Artikel 6. Ontvangstbevestiging; door- en toezending en administratie
Artikel 7. De klachtbehandelaar
Artikel 8. Geen verplichting tot klachtenbehandeling
Artikel 9. Gelegenheid tot horen
Artikel 10. Behandeling en beslissing
Artikel 11. Afdoening
Artikel 12. Registratie en publicatie
Artikel 13. Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht