Let op. Deze wet is vervallen op 24 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 23 juni 2006.

Verordening MVO administratieve heffingen 2005

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 18 november 2004, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Margarine, Vetten en Oliën ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2005 (Verordening MVO administratieve heffingen 2005)
Het bestuur van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 3 en 7, eerste lid van het Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Margarine, Vetten en Oliën
b. voorzitter : voorzitter van het productschap
c. secretaris : secretaris van het productschap
d. ondernemer : iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.
e. invoer : invoer uit intra- en extrahandel
1.
Elke ondernemer, die een product invoert, vermeld op de bij de Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2004 behorende bijlage , is aan het productschap ter dekking van de huishoudelijke uitgaven een heffing verschuldigd van € 0,40 per 1000 kg ingevoerd product.
2.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde is voor de hierna genoemde producten een heffing verschuldigd, zoals aangegeven achter het betrokken product:
3.
De heffing, bedoeld in het tweede lid, is niet verschuldigd over ingevoerde hoeveelheden van de in dat lid onder a en b genoemde producten, voor zover ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat deze zijn afgeleverd aan een bereider ter verwerking in diens bedrijf.
1.
De bereider is ter zake van het bereiden van ruwe oliën of vetten, andere dan cacaoboter en bleekaarde-extractievet/-olie, aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,40 per 1000 kg bereid product.
2.
De uitsmelter is ter zake van het uitsmelten van rauw dierlijk vet, spek of beenderen dan wel het op andere wijze bereiden van vet uit rauw dierlijk vet, spek of beenderen aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,40 per 1000 kg bereid dierlijk vet.
Artikel 4
Heffingen worden niet in rekening gebracht, indien het totaal van de in één kalendermaand opgelegde heffingen resulteert in een verschuldigd bedrag van minder dan € 50,--.
Artikel 5
De heffingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat zij in rekening zijn gebracht.
1.
Indien de ondernemer de krachtens de Verordening MVO algemene bepalingen 2004 of de Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2004 bepaalde gegevens niet, niet tijdig of naar het oordeel van de voorzitter niet volledig heeft verstrekt, is de voorzitter bevoegd de verschuldigde heffing voor de betreffende periode ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
De ambtshalve aanslag ontslaat de ondernemer niet van de uit de Verordening MVO algemene bepalingen 2004 of de Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2004 voortvloeiende verplichtingen.
3.
Indien de ondernemer binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
Artikel 7
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolgde de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie .
1.
De ondernemer legt, indien de voorzitter daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit de totale over een bepaalde periode door ondernemer ingevoerde, bereide of uitgesmolten producten blijkt.
2.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het productschap van de in lid 1 bedoelde opgave.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005. De Verordening MVO administratieve heffingen 2004 wordt per die datum ingetrokken, behalve ten aanzien van de op grond van die verordening ontstane betalingsverplichtingen. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2004 treedt zij in werking op de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening MVO administratieve heffingen 2005.
Rijswijk, 18 november 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Betaling van de heffing
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht