Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NIVRA 2013

Uitgebreide informatie
Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NIVRA 2013
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants;
stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
bestuur: het bestuur van het NIVRA;
NIVRA: het Nederlands Instituut van Registeraccountants, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
personeel: het personeel van het NIVRA;
werknemer: de werknemer van het NIVRA.
Artikel 2
[Vervallen]
1.
De arbeidsvoorwaarden van het personeel worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur stelt in elk geval een pensioenregeling voor het personeel vast.
2.
De arbeidsvoorwaarden van het personeel worden gezamenlijk opgenomen in een personeelshandboek. Het personeelshandboek kan op elektronische wijze beschikbaar worden gesteld.
Artikel 4
Het bestuur treft regelingen voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen waarmee tegemoet wordt gekomen aan de gevolgen van de invoering van deze verordening. Het bestuur regelt daarbij in elk geval:
a. de gevallen waarin het flexibel spaarpensioen, bedoeld in artikel 14 van de Verordening arbeidsvoorwaarden personeel NIVRA zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze verordening wordt voorgezet;
b. de tegemoetkoming aan de werknemers die bij de inwerkingtreding van deze verordening worden ingedeeld in een salarisschaal welke een maximum salaris kent dat lager is dan het salaris dat de werknemer genoot voor de inwerkingtreding van deze verordening;
c. de gevallen waarin de toepassing van artikel 18, derde lid, van de Verordening arbeidsvoorwaarden personeel NIVRA zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze verordening wordt voortgezet.
Artikel 5
Het bestuur is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard welke zich als gevolg van de invoering van deze verordening mochten voordoen.
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.
2.
De Verordening arbeidsvoorwaarden personeel NIVRA wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NIVRA 2013.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht