Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Verordening op de Boekhoudverordening 1998

Uitgebreide informatie
Verordening op de Boekhoudverordening 1998
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder
a. Advocaat:
De in Nederland ingeschreven advocaat, alsmede de advocaat bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet.
b. Deken:
De deken van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt.
c. Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt.
d. Derdengelden:
De gelden die niet zijn bestemd voor de advocaat maar voor zijn cliënt of enige andere derde, voorzover deze gelden niet kunnen worden aangemerkt als verschotten of griffierechten.
e. Stichting derdengelden:
De stichting waarvan het doel blijkens de doelomschrijving uitsluitend is het tijdelijk beheer van derdengelden ten behoeve van de rechthebbende of degene die zal blijken de rechthebbende te zijn en waarvan de statuten gelijkluidend zijn aan de als bijlage A aan deze verordening gehechte Model statuten stichting derdengelden en met welke stichting ten behoeve van de advocaat een overeenkomst is gesloten die onverkort de bepalingen bevat van de als bijlage B aan deze verordening gehechte Modelovereenkomst kantoor-stichting derdengelden.
f. Accountant:
Een register-accountant of een accountant administratieconsulent als bedoeld in artikel 55 van de Wet op de registeraccountants respectievelijk artikel 36 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten .
Artikel 2
De advocaat is verplicht ten aanzien van zijn praktijk een administratie op zodanige wijze te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden vastgesteld. Hij is voorts verplicht binnen een redelijke termijn na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op schrift te stellen.
1.
De advocaat is verplicht een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.
2.
De advocaat ziet erop toe dat der-dengelden niet naar hem worden overgemaakt maar hetzij rechtstreeks naar de rechthebbende, hetzij naar de hem ter beschikking staande stichting derdengelden. De advocaat is verplicht ervoor te zorgen dat op zijn briefpapier uitsluitend het bankrekeningnummer van die stichting is vermeld. De vermelding van het eigen bankrekeningnummer is slechts toegestaan bij betalingsverzoeken betrekking hebbende op verschotten en geldbedragen die de advocaat zelf toekomen.
3.
De advocaat is verplicht zodra hij desondanks derdengelden onder zich heeft gekregen deze onverwijld over te maken hetzij naar de rechthebbende, hetzij naar de in het eerste lid bedoelde stichting derdengelden, en een dergelijke handeling steeds afzonderlijk te registreren zodanig dat daaruit telkens blijkt
het ontvangen bedrag;
de datum en wijze van ontvangst;
de datum van overmaking;
de begunstigde;
de naam van de behandelend advocaat.
4.
De advocaat ziet erop toe dat de derdengelden die zich door zijn toedoen bevinden onder een stichting derdengelden worden overgemaakt naar de rechthebbende zodra de gelegenheid zich daartoe voordoet.
5.
Het is de advocaat niet toegestaan derdengelden te doen strekken tot zekerheid van hemzelf, zijn praktijk of enige derde of anderszins in strijd met hun bestemming te gebruiken.
6.
Het in dit artikel bepaalde is voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op geldswaardige papieren en kostbaarheden.
Artikel 4
Het bepaalde in het voorgaande artikel lijdt uitzondering in het geval dat de advocaat optreedt in een hoedanigheid die het gevolg is van een rechterlijke benoeming. Derdengelden die hij in die hoedanigheid onder zich krijgt is hij verplicht onverwijld over te maken naar een afzonderlijke bankrekening uit de tenaamstelling waarvan die hoedanigheid is af te leiden en op die rekening te laten staan totdat zij aan de rechthebbende zijn overgemaakt, tenzij het een benoeming betreft tot curator in een faillissement en in het betreffende arrondissement een bijzondere door de rechter-commissaris gecontroleerde regeling voor het beheer van faillissementsgelden van kracht is.
1.
De advocaat is verplicht desgevraagd aan de deken of aan de namens de deken optredende secretaris van de Algemene raad schriftelijk te verklaren dat is voldaan aan de hem in de voorgaande artikelen opgelegde verplichtingen. Die verklaring kan uitsluitend geschieden:
a. hetzij door overlegging van een door de advocaat ondertekende Eigen Verklaring overeenkomstig het als bijlage C aan deze verordening gehechte model.
b. hetzij door de mededeling dat aan een met name genoemde accountant opdracht is verleend tot controle, beoordeling of samenstelling van de jaarrekeningen van zowel de advocaat als de hem ter beschikking staande Stichting Derdengelden die betrekking hebben op dat boekjaar en tot onderzoek op de naleving van bovengenoemde verplichtingen.
Alsdan is de advocaat verplicht voor eigen rekening binnen twee weken na de beëindiging van de werkzaamheden van de accountant met betrekking tot die controle, beoordeling of samenstelling, doch uiterlijk binnen negen maanden na afloop van het boekjaar, de deken een door de accountant ondertekend Rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de Boekhoudverordening over te leggen dat onverkort de bevindingen bevat welke zijn weergegeven in het jaarlijks door de Nederlandse Orde van Advocaten te publiceren Model Rapport.
2.
De advocaat die niet of niet tijdig voldoet aan de verplichting neergelegd in de eerste volzin van het vorige lid is verplicht voor eigen rekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de deken het in dat lid onder b bedoelde Rapport van feitelijke bevindingen over te leggen.
Artikel 6
De advocaat is verplicht desgevraagd de deken de gewenste inlichtingen te verschaffen over de door hem gevoerde administratie, de hem ter beschikking staande of door hem bestuurde stichting derdengelden en de financiële situatie van zijn praktijk, met inbegrip van de liquiditeit en de solvabiliteit daarvan. Wanneer de deken van oordeel is dat ten aanzien van die onderwerpen een nader onderzoek noodzakelijk is, gaat hij daartoe over. Daarvoor kan hij na overleg met de advocaat een accountant aanwijzen. Hij bedingt daarbij diens geheimhouding. De advocaat is verplicht aan een dergelijk onderzoek zijn medewerking te verlenen.
Indien bij het onderzoek van tekortkomingen van betekenis niet blijkt, komen de kosten daarvan voor rekening van de Orde van het arrondissement waar de advocaat staat ingeschreven. In het andere geval kan de Raad van Toezicht die kosten geheel of ten dele de advocaat in rekening brengen.
Van een ingevolge dit artikel opgemaakt accountantsverslag ontvangt de advocaat een afschrift.
Artikel 7
Deze verordening treedt in de plaats van de Boekhoudverordening 1990 van 25 januari 1990 welke bij deze wordt ingetrokken. Zij kan worden aangehaald als de Verordening op de Boekhoudverordening 1998 en treedt in werking op een door de Algemene Raad nader te bepalen tijdstip.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken