Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de financiële bijdrage

Uitgebreide informatie
Verordening op de financiële bijdrage van het College van Afgevaardigden der Nederlandse Orde van Advocaten
Het College van Afgevaardigden der Nederlandse Orde van Advocaten,
overwegende dat het gewenst is, regelen te stellen voor de inning van de bedragen, die de advocaten moeten bijdragen ter dekking van de door de Orde te maken kosten;
gelet op artt. 28 en 32 der Advocatenwet;
gezien het ontwerp van de Algemene Raad;
stelt de volgende Verordening vast:
Artikel 1
Het Ordejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2
Bij besluit van het College van Afgevaardigden wordt jaarlijks in ieder geval vastgesteld de hoogte van de financiële bijdrage en de indeling van de categorieën.
Artikel 3
Waar in deze verordening van de advocaat wordt gesproken, wordt mede bedoeld de advocaat in artikel 16h van de Advocatenwet .
Artikel 4
Het bedrag dat de advocaat die op de 1e januari op het tableau staat ingeschreven ter dekking van de door de Orde te maken kosten moet bijdragen is ten volle verschuldigd op de 1e januari. De advocaat die zich in de loop van het Ordejaar op het tableau doet inschrijven is geen bijdrage verschuldigd. Onder inschrijving in de zin van dit artikel wordt mede verstaan voorwaardelijke inschrijving en de inschrijving als bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet .
Artikel 5
Bij schrapping van het tableau dan wel doorhaling van de inschrijving als bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet na de 1e januari, wordt geen teruggave onderscheidenlijk ontheffing over het lopende Ordejaar verleend.
Artikel 6
Wanneer het in artikel 2 genoemde bedrag niet is voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum is de advocaat van rechtswege in verzuim en zal het in artikel 2 genoemde bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente vanaf laatstbedoeld tijdstip en met de kosten die voor de invordering worden gemaakt.
Artikel 7
Binnen drie jaren na inwerkingtreding van deze verordening zendt de Algemene Raad een verslag aan het College van Afgevaardigden over de doelmatigheid van artikel 2 van deze verordening.
Artikel 8
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening op de financiële bijdrage’.
Artikel 9
De Algemene Raad bepaalt het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Afgevaardigden van 19 juni 1987.
De
Deken
De
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht