Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 47, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet op het accountantsberoep;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
beroepsorganisatie: de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet op het accountantsberoep;
bestuur: het bestuur van de beroepsorganisatie;
NBA stagebureau: het stagebureau, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen;
praktijkopleiding: de praktijkopleiding AA of de praktijkopleiding RA;
praktijkopleiding AA: de praktijkopleiding passend bij een inschrijving in het accountantsregister met vermelding van de titel Accountant-Administratieconsulent;
praktijkopleiding RA: de praktijkopleiding passend bij een inschrijving in het accountantsregister met vermelding van de titel Registeraccountant;
trainee: een natuurlijk persoon welke de praktijkopleiding volgt.
1.
Kandidaten die aan de praktijkopleiding willen deelnemen zijn eenmalig een deelnamebijdrage van € 825,– verschuldigd.
2.
Trainees zijn na verloop van vijf jaren na de aanvang van de praktijkopleiding een jaarlijkse bijdrage van € 230,– verschuldigd.
1.
Trainees die verzoeken om een vrijstelling als bedoeld in artikel 23 van de Verordening op de praktijkopleidingen, zijn voor de beoordeling van hun verzoek een eenmalige bijdrage van € 100,– verschuldigd.
2.
Voor een nader onderzoek, bedoeld in artikel 23, derde lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen, is de trainee een eenmalige bijdrage van € 500,– verschuldigd.
Artikel 4
Trainees zijn voor de beoordeling van de afstudeerscriptie, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen en de afname van het mondeling examen, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, dan wel artikel 17, tweede lid, onderdeel c, van de Verordening op de praktijkopleidingen, een bedrag van € 575,– verschuldigd.
Artikel 5
Trainees zijn voor het afleggen van een aanvullende toets als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, of 13, tweede lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen, een bedrag van € 500,– verschuldigd.
Artikel 6
Aan trainees die gedurende de praktijkopleiding van stagebureau wijzigen, kan een bedrag van € 275,– in rekening gebracht worden.
1.
Trainees die voor hun praktijkopleiding gebruikmaken van het NBA stagebureau, zijn voor beoordeling van een rapportage een bedrag van € 230,– per beoordeelde rapportage verschuldigd.
2.
Trainees die voor hun praktijkopleiding gebruikmaken van het NBA stagebureau zijn voor de beoordeling van een verzoek tot toelating tot het examen als bedoeld in de artikel 20 of 22 van de Verordening op de praktijkopleidingen een bedrag van € 230,– verschuldigd.
3.
Trainees die door het NBA stagebureau worden begeleid bij het schrijven van hun afstudeerscriptie, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen, zijn hiervoor een bedrag van € 2.450,– verschuldigd.
Artikel 8
De trainee heeft recht op restitutie van de helft van de deelnamebijdrage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en artikel 3, tweede lid, indien hij of zij zich binnen zes maanden na de eerste datum van inschrijving voor de praktijkopleiding, schriftelijk bij het bestuur afmeldt.
Artikel 9
Slotbepalingen
1.
De Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage , zoals die luidde op 31 augustus 2011, blijft van toepassing op trainees die de praktijkopleiding RA voor 1 september 2011 hebben aangevangen, met dien verstande dat de bedragen, genoemd in artikel 2, tweede tot en met het vierde lid van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage, jaarlijks per 1 september worden aangepast overeenkomstig de jaarmutatie van de consumentenprijsindex van het jaar voorafgaand aan dat jaar ten opzichte van twee jaar voorafgaand aan dat jaar.
2.
Artikel 2, tweede lid wordt voor trainees die zijn ingeschreven voor 1 januari 2012, voor het eerst toegepast vanaf 1 januari 2017.
3.
In het geval voor een trainee die voor 1 januari 2014 is ingeschreven bij het NBA stagebureau voor de praktijkopleiding AA, de toepassing van artikel 7, eerste lid, tot een verschuldigd bedrag leidt, dat hoger is dan het bedrag dat de trainee verschuldigd zou zijn geweest met toepassing van artikel 3, eerste lid onderdeel a en b, van de Verordening op het examengeld zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze verordening, dan ontvangt de trainee na een daartoe strekkend verzoek een restitutie van het verschil.
4.
In het geval voor een trainee die voor 1 januari 2014 is ingeschreven bij het NBA stagebureau voor de praktijkopleiding RA, de toepassing van artikel 7, eerste lid, tot een verschuldigd bedrag leidt, dat hoger is dan het bedrag dat de trainee verschuldigd zou zijn geweest met toepassing van artikel 2, tweede lid, van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze verordening, dan ontvangt de trainee na een daartoe strekkend verzoek een restitutie van het verschil.
5.
Een restitutie als bedoeld in het derde en vierde lid, wordt slechts verleend indien het daartoe strekkende verzoek is ingediend voor 1 januari 2015.
6.
De consumentenprijsindex, bedoeld in het eerste lid, is de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Artikel 10
De Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage wordt ingetrokken.
Artikel 11
De Verordening op het examengeld wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2014.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen.
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht