Let op. Deze wet is vervallen op 17 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 16 januari 2014.

Verordening op de klachtbehandeling

Uitgebreide informatie
Verordening op de klachtbehandeling
De ledenvergadering van de NOvAA,
Gelet op de artikelen 24, vijfde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. accountantskamer: de accountantskamer, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet tuchtrechtspraak accountants;
b. accountantskantoor: het accountantskantoor, bedoeld in de Verordening gedragscode;
c. accountantsorganisatie: een accountantsorganisatie als bedoeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties ;
d. NOvAA: de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;
e. ledenvergadering: de ledenvergadering van de NOvAA;
f. NIVRA: het Nederlands Instituut van Registeraccountants, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Registeraccountants;
g. Accountant-Administratieconsulent: de natuurlijk persoon die is ingeschreven in het in artikel 36 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten bedoelde accountantsregister.
Artikel 2
Er is een gezamenlijke instantie van NOvAA en NIVRA voor de behandeling van klachten tegen Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants: de Klachtencommissie.
1.
Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een Accountant-Administratieconsulent zich in diens beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie.
2.
Een klacht kan niet uitsluitend over een declaratie gaan.
1.
De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de naam en het adres van de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
c. de dagtekening;
d. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht alsmede de redenen omtrent de klachtwaardigheid daarvan.
2.
Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, draagt de klager zorg voor een vertaling.
3.
De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.
1.
De Klachtencommissie neemt de klacht in behandeling:
a. indien de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, niet werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie of een accountantskantoor waar een klachtenregeling van toepassing is die ziet op de gedraging waarover wordt geklaagd; of
b. indien de klager voorkeur geeft aan een afhandeling door de Klachtencommissie.
2.
De secretaris van de Klachtencommissie is op verzoek behulpzaam bij het adresseren van de klacht.
Artikel 6
De Accountant-Administratieconsulent die een klacht ontvangt stuurt deze terstond door aan:
a. de binnen zijn accountantsorganisatie of accountantskantoor met klachtbehandeling belaste functionaris of commissie;
b. de Klachtencommissie, indien de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, niet werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie of accountantskantoor waar een klachtenregeling van toepassing is, die ziet op de gedraging waarover wordt geklaagd.
Artikel 7
Na doorsturen van een klacht door de accountantskamer, ingevolge artikel 38a, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants, zorgt de secretaris van de Klachtencommissie er, na overleg met klager, voor dat de klacht wordt voorgelegd aan de gewenste instantie voor klachtbehandeling.
1.
De Klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:
a. een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter;
b. vier Accountants-Administratieconsulenten;
c. vier registeraccountants.
2.
De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
3.
De leden, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden benoemd door de besturen van NOvAA en NIVRA.
4.
De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar. Herbenoeming is eenmalig mogelijk.
5.
Door de voorzitter wordt, in overleg met de secretaris, beslist welke leden met de behandeling van een klacht over een Accountant-Administratieconsulent worden belast met dien verstande dat daaraan in ieder geval deelnemen een voorzitter en twee Accountants-Administratieconsulenten.
6.
Wanneer een lid van de Klachtencommissie betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft of in relatie staat tot de klager of de betrokken Accountant-Administratieconsulent, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel.
7.
Op verzoek van de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft of de klager, kunnen leden die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de Klachtencommissie schade zou kunnen lijden.
1.
Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt:
a. op verzoek van een lid;
b. bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd;
c. bij het verstrijken van de zittingsduur;
e. bij overlijden.
2.
Het lid van de Klachtencommissie, dat ingevolge sub b of c van het eerste lid aftreedt, kan op verzoek van de voorzitter zijn functie behouden met betrekking tot die zaken aan welker behandeling hij heeft deelgenomen, doch die op het tijdstip van zijn aftreden nog niet zijn afgedaan.
3.
Aftreden geschiedt volgens een door de besturen van de NOvAA en het NIVRA in onderling overleg vast te stellen rooster. Het rooster wordt zodanig ingericht dat jaarlijks niet meer dan twee Accountants-Administratieconsulenten en twee registeraccountants gelijktijdig aftreden.
4.
Voor degenen die voor de eerste maal na inwerkingtreding van deze verordening worden benoemd, kan worden afgeweken van artikel 8, vierde lid van deze verordening.
Artikel 10
De Klachtencommissie draagt zorg voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht.
1.
De klager en de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.
2.
De Klachtencommissie kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.
3.
De Klachtencommissie kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.
4.
Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten en procureurs.
1.
De Klachtencommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het klaagschrift.
2.
Aan de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.
3.
De Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt de gelegenheid geboden om binnen vier weken een schriftelijke reactie in te dienen.
1.
De Klachtencommissie is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht in behandeling is genomen bij een accountantsorganisatie of accountantskantoor of de Klachtencommissie;
b. waarover niet binnen drie jaar na constatering een klacht is ingediend of een gedraging betreft die langer dan zes jaar voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. waarover een klacht door de accountantskamer in behandeling is genomen of,
d. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2.
De Klachtencommissie neemt een klacht ook niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig bij verordening gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten.
3.
De voorzitter van de Klachtencommissie beslist op voordracht van de secretaris omtrent het niet in behandeling nemen van de klacht.
4.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de Klachtencommissie klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.
1.
De Klachtencommissie stelt de klager en de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
2.
Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.
3.
Van het horen wordt een verslag gemaakt.
1.
De Klachtencommissie handelt de klacht zo spoedig mogelijk af doch uiterlijk binnen zesentwintig weken.
2.
De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van deze verordening te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
3.
De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.
4.
Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
1.
De Klachtencommissie stelt de klager en de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht alsmede van een eventuele aanbeveling.
2.
De beslissing van de Klachtencommissie strekt tot:
a. gegrondverklaring van de klacht; of
b. ongegrondverklaring van de klacht.
3.
In de beslissing wordt melding gemaakt dat alsnog een klacht kan worden ingediend bij de Accountantskamer, indien de klacht betreft een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Wet tuchtrechtspraak accountants.
4.
De Klachtencommissie kan haar beslissing toezenden aan de besturen van NOvAA en NIVRA, de accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Artikel 17
De klacht vervalt zodra klager aan de Klachtencommissie te kennen geeft dat de Accountant-Administratieconsulent op wiens gedraging de klacht betrekking heeft naar tevredenheid aan zijn klacht tegemoet is gekomen.
1.
De secretaris van de Klachtencommissie draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.
2.
De Klachtencommissie publiceert jaarlijks het aantal, de aard en de afhandelingsduur van klachten alsmede het aantal naar andere instanties doorgestuurde klachten.
1.
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop Hoofdstuk III van de Wet tuchtrechtspraak accountants in werking treedt.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de klachtbehandeling.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Klachtbehandeling
+ Hoofdstuk 3. Klachtencommissie
+ Hoofdstuk 4. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht