Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

Uitgebreide informatie
Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen
De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,
Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
aan assurance verwante opdracht: de aan assurance verwante opdracht, bedoeld in de Verordening gedragscode ;
accountant: de Accountant-Administratieconsulent of de registeraccountant;
accountantsafdeling: de accountantsafdeling, bedoeld in de Verordening gedragscode ;
accountantspraktijk: de accountantspraktijk, bedoeld in de Verordening gedragscode ;
assuranceopdracht: de assuranceopdracht, bedoeld in de Verordening gedragscode ;
bestuur: het bestuur van de NOvAA;
hertoetsing: een hertoetsing als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA;
koepelorganisatie: de koepelorganisatie, bedoeld in artikel 1, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA;
NOvAA: de Nederlandse Orde van Accountants-Administratiesconsulenten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten ;
vrijstellingsverzoek: een verzoek als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA;
wettelijke controle: een wettelijke controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel p van de Wet toezicht accountantsorganisaties.
1.
Voor de toepassing van deze verordening worden de volgende categorieën van accountantspraktijken en accountantsafdelingen onderscheiden:
2.
Het bestuur stelt voor de toepassing van deze verordening vast, tot welke categorie, bedoeld in het vorige lid, een accountantspraktijk of een accountantsafdeling behoort.
3.
Voor de toepassing van het eerste lid geldt als omzet de omzet in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de accountantspraktijk voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.
4.
Voor de toepassing van het eerste lid geldt als peildatum voor de vaststelling van het aantal accountants dat werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantspraktijk of een accountantsafdeling 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de accountantspraktijk of de accountantsafdeling voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.
1.
Ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, brengt het bestuur jaarlijks een tarief per accountant in rekening aan de accountantspraktijk waarbij de accountant werkzaam is of waaraan de accountant is verbonden, of aan de onderneming, de instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort waarbij de accountant werkzaam is of waaraan de accountant is verbonden.
2.
Van de toepassing van het eerste lid zijn uitgezonderd de accountantspraktijken of de accountantsafdelingen die lid zijn van of aangesloten zijn bij een koepelorganisatie waaraan een accreditatie als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA is verleend.
3.
Onverminderd het eerste lid, brengt het bestuur ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, voor de uitvoering van een toetsing of een hertoetsing een bedrag in rekening aan de accountantspraktijk welke is getoetst, of de onderneming, de instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort welke is getoetst.
4.
Ter bepaling van de hoogte van het bedrag, bedoeld in het derde lid, wordt per categorie van getoetste accountantspraktijk of accountantsafdeling een tarief in rekening gebracht.
5.
Onverminderd het eerste en derde lid, brengt het bestuur ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, voor de uitvoering van een thematisch onderzoek, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, een bedrag in rekening aan de accountantspraktijk of de accountantsafdeling
6.
Onverminderd het eerste en derde lid, brengt het bestuur ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, voor de uitvoering van een nader onderzoek, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, een bedrag in rekening aan de accountantspraktijk of de accountantsafdeling.
7.
Onverminderd het eerste en derde lid, brengt het bestuur ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, voor een periodiek bezoek, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, een bedrag in rekening aan de accountantsorganisatie.
8.
Onverminderd het eerste en derde lid, brengt het bestuur ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, voor de uitvoering van een onderzoek, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Verordening op de Raad voor Toezicht , een bedrag in rekening aan de accountantspraktijk of de accountantsafdeling.
Artikel 4
Het tarief, bedoeld in artikel 15, achtste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA bedraagt € 1.200,– per beoordeeld verbeterplan.
a. bij een eerste vrijstellingsverzoek € 200,–;
b. bij een tweede of volgend vrijstellingsverzoek € 500,–.
1.
Met de koepelorganisatie maakt het bestuur afspraken over de aan een onderzoek in verband met een aanvraag tot accreditatie te besteden uren.
2.
De uren bedoeld in het eerste lid, welke een toetser aan het onderzoek besteedt, worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 120,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider aan het onderzoek besteedt, worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–.
Artikel 7
Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, worden de uren welke een toetser besteedt aan een thematisch onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 120,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider besteedt aan een thematisch onderzoek in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–.
Artikel 8
Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, zesde lid, worden de uren welke zijn besteed aan een nader onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–.
Artikel 9
Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, achtste lid, worden de uren welke zijn besteed aan een onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–
Artikel 10
Het tarief, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt € 55,– per accountant.
Artikel 11
Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, zevende lid, worden de uren welke zijn besteed aan een periodiek bezoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–.
1.
De tarieven bedoeld in artikel 3, vierde lid, luiden als volgt:
2.
In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in het eerste lid, verhoogd met € 1.280,– per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle.
1.
Per toetsing of hertoetsing, wordt aan toetsers de volgende vergoeding toegekend:
2.
Voor de uitvoering van een toetsing of een hertoetsing van een accountantspraktijk of een accountantsafdeling welke wordt ingedeeld in categorie VII, VIII of IX of de uitvoering van een thematisch onderzoek, worden de uren welke een toetser daaraan besteedt vergoed tegen een tarief van € 120,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider daaraan besteedt vergoed tegen een tarief van € 160,–.
3.
In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in het eerste lid, derde kolom, verhoogd met € 1.280,– per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle.
Artikel 14
De uren welke een toetser optredend als teamleider besteedt aan een nader onderzoek, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, een onderzoek, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Verordening op de Raad voor Toezicht , of een periodiek bezoek, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, worden aan hem vergoed tegen een tarief van € 160,–.
1.
Toetsers en toetsers optredend als teamleider ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten en reistijdkosten overeenkomstig artikel 2 van de Verordening op de kostenvergoedingen.
2.
Toetsers en toetsers optredend als teamleider die voor een toetsing, een hertoetsing, thematisch onderzoek of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen in afwijking van artikel 2, zevende lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met een toetsing, een hertoetsing of een thematisch onderzoek.
3.
Toetsers of toetsers optredend als teamleider verzoeken om toepassing van het vorige lid en overleggen daarbij bewijsstukken.
Artikel 16
De in deze verordening genoemde tarieven gelden exclusief omzetbelasting.
Artikel 17
De Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NOvAA wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities
+ Hoofdstuk 2. Algemeen
+ Hoofdstuk 3. Toerekening kosten voor eenmalige handelingen
+ Hoofdstuk 4. Toerekening kosten voor doorlopende kwaliteitsbeoordelingen
+ Hoofdstuk 5. Toerekening kosten voor toetsingen
+ Hoofdstuk 6. Vergoeding werkzaamheden toetsers
+ Hoofdstuk 7. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht