Let op. Deze wet is vervallen op 2 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 1 april 2009.

Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/ MOT)

Uitgebreide informatie
Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/MOT)
De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,
Overwegende dat het gewenst is regels vast te stellen ter bevordering van de kwaliteit en integriteit van het notariaat, in het bijzonder voor de uitvoering van de Wet identificatie dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties;
Gelet op de artikelen 61, tweede lid, en 89, vijfde lid, Wet op het notarisambt;
Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;
Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;
Gelet op de adviezen van de ringen;
Stelt de navolgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. notaris: de notaris, genoemd in artikel 1, onder b, Wet op het notarisambt, alsmede de kandidaat-notaris, genoemd in artikel 1, onder b, Wet op het notarisambt, tenzij uit de aard van de bepaling anders voortvloeit;
b. bestuur: het bestuur van de KNB, genoemd in artikel 64, eerste lid, Wet op het notarisambt;
c. WID: de Wet identificatie bij dienstverlening ;
d. Wet MOT: de Wet melding ongebruikelijke transacties .
Artikel 2
De notaris verstrekt desgevraagd aan het bestuur of de namens het bestuur optredende personen inlichtingen over de opzet en werking van zijn administratieve organisatie ter naleving van het bepaalde bij of krachtens de WID en de Wet MOT .
Artikel 3
Het bestuur is bevoegd om met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels te geven. Over het ontwerp daarvan wordt de ledenraad geraadpleegd. De regels worden zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennis van het ministerie van Justitie gebracht.
Artikel 4
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/ MOT)’.
Artikel 5
De verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2007 of zoveel later als de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91, tweede lid, Wet op het notarisambt.
Vastgesteld door de ledenraad 22 november 2006, getekend door de voorzitter van de ledenraad op 11 december 2006, goedgekeurd door de Minister van Justitie bij brief van 13 februari 2007.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht