Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de ledenvergadering 2012

Uitgebreide informatie
Verordening op de ledenvergadering 2012
De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,
Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
bestuur: het bestuur van de NOvAA;
NOvAA: de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, bedoeld in artikel 2 van de wet ;
wet: de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten ;
voorzitter: de voorzitter, bedoeld in artikel 4 van de wet .
1.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de volgende punten ieder jaar ten minste één maal geagendeerd worden:
a. vaststelling van de notulen van de vorige bijeenkomst van de ledenvergadering;
b. behandeling van het verslag van het bestuur, bedoeld in artikel 35 van de wet ;
c. vaststelling van de rekening en verantwoording van het bestuur over het beheer van de financiën in het afgelopen boekjaar;
d. vaststelling van de begroting van de NOvAA voor het komende boekjaar, alsmede zo nodig van een aanvullende begroting voor het lopende boekjaar;
e. vaststelling van de verordeningen, bedoeld in artikel 30, eerste en tweede lid, van de wet ;
f. benoeming uit de leden van een accountant, die belast is met de controle op de financiële verantwoording, benevens een plaatsvervanger voor deze;
g. benoeming van bestuursleden;
h. benoeming uit de leden van het bestuur van de voorzitter, alsmede van een plaatsvervangende voorzitter.
2.
Indien omtrent enig geagendeerd onderwerp genoemd in het eerste lid geen besluit kan worden genomen in de betreffende bijeenkomst van de ledenvergadering, wordt dit agendapunt behandeld op de eerstvolgende ledenvergadering en kan hierover rechtsgeldig worden besloten.
1.
Indien het bestuur een verzoek, als bedoeld in artikel 10 van de wet , ontvangt, bepaalt hij binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek wanneer de bijeenkomst van de ledenvergadering zal plaatsvinden en doet het hiervan mededeling aan de leden.
2.
Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk gedaan en ondertekend door diegenen die het indienen.
Artikel 4
In het geval benoemingen, in ieder geval die als bedoeld in artikel 2, eerste lid, door de ledenvergadering moeten geschieden, meldt het bestuur dit ten minste negen weken voor de datum van de betreffende bijeenkomst van de ledenvergadering aan de leden.
1.
Kandidaten voor de te vervullen vacatures kunnen worden aanbevolen, zowel door het bestuur als door ten minste vijftig leden.
2.
Het bestuur deelt de namen van de door hem aanbevolen kandidaten aan de leden mede ten minste zes weken voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering.
3.
De namen van de door leden aanbevolen kandidaten worden uiterlijk drie weken voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering bij het bestuur ingediend.
1.
Het bestuur vermeldt bij de agenda voor de bijeenkomst van de ledenvergadering de namen van de door hem of door leden aanbevolen kandidaten.
2.
Op niet aanbevolen personen kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht.
1.
De oproeping tot een bijeenkomst van de ledenvergadering geschiedt ten minste veertien dagen tevoren door toezending aan alle leden van een agenda, onder vermelding van plaats, dag en aanvangsuur van de vergadering.
2.
De agenda en bijbehorende stukken worden zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.
3.
In spoedeisende gevallen ter beoordeling van het bestuur kan de in het eerste lid genoemde termijn worden bekort, met dien verstande dat de termijn van oproeping ten minste vijf werkdagen is.
1.
Bij de oproeping voor de bijeenkomst van de ledenvergadering worden de leden er op gewezen dat bij volmacht kan worden gestemd.
2.
Voor een volmachtverlening worden, door het bestuur vast te stellen, formulieren verstrekt. Een volmacht kan tot uiterlijk twee werkdagen voor de bijeenkomst van de ledenvergadering worden verstrekt.
3.
Indien blijkt dat een volmacht niet voldoet aan in de artikel 19, tweede lid, van de wet gestelde eisen, doet het bestuur daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de volmachtgever.
1.
Het bestuur of de leden zijn bevoegd een amendement op een ontwerpverordening voor te stellen. Een amendement houdt een voorstel tot wijziging van een voorgelegde ontwerpverordening in en wijzigt, als het wordt aangenomen, een bepaling uit, of een gedeelte van, de ontwerpverordening.
2.
Een amendement kan tot uiterlijk twee weken vóór de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering worden ingediend.
3.
Een amendement wordt schriftelijk, dan wel langs door het bestuur aan te geven elektronische weg, bij het bestuur ingediend, en houdt een nauwkeurige opgave van de voorgestelde wijzigingen in en gaat vergezeld van een korte toelichting.
4.
Voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering worden de ingediende amendementen door het bestuur op de website van de NOvAA bekend gemaakt.
5.
Een amendement dat is ingediend door de leden wordt ter vergadering behandeld indien het een week voor de aanvang van de vergadering is ondertekend door ten minste honderd leden.
Artikel 10
In een bijeenkomst van de ledenvergadering kunnen geen besluiten worden genomen over onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld.
1.
Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter van de NOvAA berust de leiding van de ledenvergadering bij de plaatsvervangend voorzitter.
2.
Indien ook de plaatsvervangend voorzitter niet in de gelegenheid is de vergadering te leiden, berust de leiding bij één van de andere bestuursleden, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.
1.
Tenzij de voorzitter van de vergadering op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit, worden leden tot dertig minuten na de opening van de bijeenkomst van de ledenvergadering toegelaten tot het tekenen van de presentielijst, waarna deze wordt vastgesteld en het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden wordt meegedeeld.
2.
Nadat de presentielijst is vastgesteld geldt deze als presentielijst van de vergadering ongeacht of er tijdens de vergadering leden nog binnenkomen dan wel de vergadering verlaten.
3.
Leden die zich na de vaststelling van de presentielijst ter vergadering melden, kunnen niet stemmen. Aan hen verstrekte volmachten kunnen niet meer worden uitgeoefend.
Artikel 13
De voorzitter van de vergadering is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vergadering. Hij is bevoegd de orde van de vergadering te bepalen en kan maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om te komen tot een ordentelijk verloop van de vergadering.
1.
De voorzitter van de vergadering kan de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen.
2.
Indien de vergadering door omstandigheden niet kan worden voortgezet, kan de voorzitter van de vergadering haar sluiten terwijl nog niet alle agendapunten zijn behandeld. De voorzitter gaat hiertoe slechts over na een schorsing van de vergadering en overleg met het bestuur.
1.
Leden voeren slechts het woord na verkregen goedkeuring van de voorzitter van de vergadering. De voorzitter van de vergadering kan aan een lid het woord ontnemen.
2.
De voorzitter van de vergadering kan de spreektijd die leden hebben beperken.
3.
De voorzitter van de vergadering kan toestaan dat anderen dan leden ter vergadering het woord voeren.
Artikel 16
De voorzitter van de vergadering kan interrupties toelaten. Deze dienen te bestaan uit korte opmerkingen of vragen zonder inleiding.
Artikel 17
Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt, kan de voorzitter van de vergadering hem tot de behandeling van het onderwerp terugroepen.
Artikel 18
Een lid voert over hetzelfde onderwerp niet meer dan twee maal, of als de behandeling in termijnen geschiedt in elke termijn niet meer dan twee maal, het woord, tenzij de voorzitter van de vergadering hem hiertoe verlof geeft.
1.
Een lid dat het woord voert kan daarbij een motie over het in behandeling zijnde onderwerp indienen. Een motie is kort, duidelijk geformuleerd en op schrift gesteld. De tekst van de motie wordt door de indiener voorgelezen.
2.
Een motie heeft de strekking het gevoelen van de vergadering over een bepaald onderwerp aan het bestuur kenbaar te maken.
3.
Een motie kan alleen in behandeling komen indien zij door ten minste tien leden ondertekend is.
4.
De behandeling van moties vindt plaats tijdens de beraadslaging over het in behandeling zijnde onderwerp, tenzij de voorzitter van de vergadering besluit haar later te doen geschieden.
Artikel 20
Indien een schriftelijke stemming plaatsvindt, wordt door het bestuur uit de aanwezige leden een stembureau aangewezen, dat op het verloop van de stemming toezicht houdt.
Artikel 21
Het vaststellen van de uitslag van een stemming geschiedt door de voorzitter van de vergadering.
Artikel 22
Nadat de beraadslaging over een onderwerp door de voorzitter is gesloten, gaat de ledenvergadering zo nodig over tot het nemen van een besluit. Wanneer geen van de leden om stemming verzoekt, stelt de voorzitter van de vergadering vast dat het besluit zonder stemming is aangenomen.
1.
Indien om stemming is gevraagd, wordt gestemd door middel van hiervoor door het bestuur beschikbaar gestelde stemfaciliteiten.
2.
In geval de stemming bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, wordt hoofdelijk gestemd.
3.
Bij hoofdelijke stemming brengt ieder lid mondeling zijn stem, en in geval van machtiging de stemmen waarvoor hij gemachtigd is, uit met ‘voor’, ‘tegen’ of ‘blanco’. Ook kan gesteld worden dat het lid zich van stemming onthoudt.
4.
Indien een lid zich bij een hoofdelijke stemming bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing herstellen voordat het volgende lid heeft gestemd.
Artikel 24
Indien tijdens de beraadslaging over een ontwerpverordening moties zijn ingediend wordt hierover gestemd na stemming over de ontwerpverordening, tenzij de voorzitter van de vergadering anders besluit.
1.
De voorzitter bepaalt bij de stemming over ontwerpverordeningen de wijze waarop gestemd zal worden. Indien de beraadslagingen zijns inziens daartoe aanleiding geven, kan hij besluiten dat eerst artikelsgewijs wordt gestemd.
2.
Indien op een ontwerpverordening amendementen zijn ingediend, wordt eerst gestemd over die amendementen. Heeft meer dan één amendement betrekking op hetzelfde onderdeel van het ontwerp, dan wordt eerst gestemd over het amendement met de verste strekking.
3.
Na een stemming over de amendementen wordt een eindstemming gehouden over het ontwerp in zijn geheel.
4.
Het bestuur is bevoegd na de eindstemming wijzigingen van redactionele aard aan te brengen in een aangenomen verordening.
1.
Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats. Indien ook bij deze stemming niemand de volstrekte meerderheid behaalt, wordt opnieuw gestemd tussen de twee personen, die in deze stemming de meeste stemmen verkregen.
2.
In het geval met toepassing van het eerste lid, tweede volzin meer dan twee personen in aanmerking komen voor de tweede herstemming, dan beslist het lot over deelname aan de tweede herstemming door diegenen die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd.
3.
Een lid van het stembureau verricht de loting bedoeld in het tweede lid.
1.
Indien in overeenstemming met artikel 16 van de wet is besloten tot een vergadering met gesloten deuren, kan de vergadering aan de aanwezige leden geheimhouding opleggen omtrent het aldaar behandelde.
2.
De voorzitter beslist over het opmaken en de vaststelling van de notulen van een dergelijke vergadering.
Artikel 28
De Verordening op de ledenvergadering van 14 oktober 1993 (Stcrt. 1993, 202), laatstelijk gewijzigd op 12 juni 2006 (Stcrt. 2006, 171) wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening treedt in werking op een door het bestuur te bepalen tijdstip.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de ledenvergadering 2012.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Bijeenroepen van de vergadering en agenda
+ Hoofdstuk 3. Vergaderorde
+ Hoofdstuk 4. Stemmingen over zaken en personen
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen en citeerwijze
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht