Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de nummerherkenning

Uitgebreide informatie
Verordening op de nummerherkenning(1)
Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,
Overwegende:
dat gebleken is dat artikel 126aa, tweede lid Wetboek van Strafvordering niet altijd correct wordt uitgevoerd, waardoor opgenomen telefoongesprekken tussen advocaten en cliënten ten onrechte niet worden vernietigd en voor derden kenbaar worden;
dat het gewenst is regels te stellen in verband met de invoering van nummerherkenning voor de advocatuur, waarmee kan worden voorkomen dat politie en justitie kennis nemen van de inhoud van vertrouwelijke communicatie met geheimhouders die bij communicatietaps wordt opgenomen;
dat het in het belang van een behoorlijke uitoefening van de praktijk is dat advocaten zorgvuldigheid bij hun communicatie betrachten ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht;
Gelet op artikel 26 en 28 Advocatenwet;
Gezien het ontwerp met toelichting van de Algemene Raad;
Gelet op de adviezen van de Adviescommissie Regelgeving, de Adviescommissie Strafrecht en de Raad van Advies;
Stelt de navolgende verordening vast:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat alsmede de advocaat bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet .
b. advocaat in dienstbetrekking: de advocaat die de praktijk uitoefent in dienstbetrekking bij een werkgever als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, e en f alsmede het tweede lid van de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking.
c. nummerherkenning:
het systeem dat de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie gebruikt bij het opnemen van communicatie met een technisch hulpmiddel, als bedoeld in de artikelen 126m, 126t en 126zg Wetboek van Strafvordering, om langs geautomatiseerde weg geheimhoudernummers te herkennen, zodat de opname van communicatie van of naar deze nummers bij beëindiging van de communicatie automatisch wordt vernietigd, en gelijktijdig meeluisteren met de communicatie niet mogelijk is.
d. geheimhoudernummer:
een nummer als bedoeld in artikel 1.1 bb Telecommunicatiewet dat doorgaans wordt gebruikt in de uitoefening van zijn praktijk door de advocaat zelf of een ieder met een van de advocaat afgeleid verschoningsrecht, en dat de Orde heeft verstrekt aan de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie ten behoeve van de nummerherkenning.
e. bundelnummer: het nummer dat op signaleringsniveau aan gesprekken via een uitgaande telefoonlijn wordt meegegeven en dat wordt bepaald in de telefooncentrale van het advocatenkantoor dan wel de nummercentrale van een aanbieder van een communicatiedienst.
f. secretaris van de Algemene Raad: de secretaris van de Algemene Raad als bedoeld in artikel 34 van de Advocatenwet .
g. niet-geheimhouder: een beroepsbeoefenaar voor wie geen verschoningsrecht of een van een verschoningsgerechtigde afgeleid verschoningsrecht geldt.
Artikel 2
Ten behoeve van de nummerherkenning geeft de advocaat alle in artikel 3 en – indien op hem van toepassing – in artikel 4 genoemde geheimhoudernummers op aan de secretaris van de Algemene Raad. Bij wijziging van een of meer van die nummers geeft hij hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris van de Algemene Raad.
Artikel 3
De advocaat geeft – indien hij over de genoemde apparatuur beschikt – de volgende nummers op als geheimhoudernummer aan de secretaris van de Algemene Raad:
a. het doorkiesnummer van zijn vaste telefoon;
b. het nummer van zijn mobiele telefoon;
c. het doorkiesnummer van het faxapparaat dat alleen door de advocaat, andere geheimhouders of personen met een van hem afgeleid verschoningsrecht wordt gebruikt;
d. het doorkiesnummer van de secretaresse van de advocaat die een van hem afgeleid verschoningsrecht heeft;
e. het nummer van een vaste (afzonderlijke) telefoonaansluiting in het woonhuis van de advocaat, voor zover deze aansluiting alleen voor zakelijk gebruik is bestemd en wordt gebruikt, en de advocaat een andere (vaste) aansluiting heeft die voor privé-gebruik is bestemd en wordt gebruikt.
1.
De advocaat, niet zijnde een advocaat werkzaam op een kantoor met niet-geheimhouders of een advocaat in dienstbetrekking, geeft – indien hij over de genoemde apparatuur beschikt – aanvullend de volgende nummers op als geheimhoudernummer aan de secretaris van de Algemene Raad:
a. het (vaste) algemene nummer(s) van zijn kantoor;
b. het algemene faxnummer van zijn kantoor;
c. het bundelnummer(s);
d. het doorkiesnummer van personen met een van hem afgeleid verschoningsrecht, te weten: paralegals, studentstagiaires en medewerkers van de financiële administratie.
2.
De advocaat werkzaam op een kantoor met niet-geheimhouders, niet zijnde een advocaat in dienstbetrekking, geeft – indien hij over de genoemde apparatuur beschikt – aanvullend de volgende nummers op als geheimhoudernummer aan de secretaris van de Algemene Raad:
a. het doorkiesnummer van personen met een van hem afgeleid verschoningsrecht, te weten: paralegals en studentstagiaires;
b. indien in de telefooncentrale scheiding tussen geheimhouders en niet-geheimhouders op het niveau van bundelnummers is gerealiseerd, het bundelnummer waar uitsluitend geheimhouders en personen met een van de geheimhouder afgeleid verschoningsrecht van gebruik maken.
1.
De secretaris van de Algemene Raad verwerkt kennisgevingen over geheimhoudernummers ten behoeve van de nummerherkenning.
2.
De geheimhoudernummers worden verstrekt aan de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie met geen ander doel dan de juiste toepassing van het systeem van nummerherkenning.
3.
De secretaris van de Algemene Raad kan op verzoek van de advocaat alle of enkele van de door hem op grond van artikel 3 en/of 4 opgegeven nummers verstrekken aan een andere organisatie met wie de Nederlandse Orde van Advocaten een overeenkomst heeft gesloten met het doel om het afluisteren, opnemen, opslaan en bewaren door die organisatie van vertrouwelijke communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt te voorkomen.
1.
Ter waarborging van de vertrouwelijkheid van zijn communicatie maakt de advocaat gebruik van een telefoon of faxapparaat met geheimhoudernummer, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten.
2.
De advocaat draagt er zorg voor dat personen met een van hem afgeleid verschoningsrecht ter waarborging van de vertrouwelijkheid van hun communicatie gebruik maken van een telefoon of faxapparaat met geheimhoudernummer, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich tegen dat gebruik verzetten.
1.
De advocaat draagt er zorg voor dat personen zonder verschoningsrecht of een van hem afgeleid verschoningsrechtgeen gebruik maken van zijn geheimhoudernummers.
2.
De advocaat draagt er zorg voor dat personen met een van hem afgeleid verschoningsrecht hun telefoon(s) of faxapparaten met geheimhoudernummer niet door personen zonder verschoningsrecht of een van hem afgeleid verschoningsrecht laten gebruiken.
1.
De advocaat die zijn telefoon of faxapparaat met geheimhoudernummer laat gebruiken of heeft laten gebruiken onder dwang of doordat het toestel niet meer in zijn macht is door verlies of diefstal, meldt dat zo spoedig mogelijk aan de secretaris van de Algemene Raad. Bij verlies of diefstal van een mobiele telefoon met geheimhoudernummer laat de advocaat het nummer zo spoedig mogelijk blokkeren.
2.
De advocaat draagt er zorg voor dat personen met een van hem afgeleid verschoningsrecht die hun telefoon of faxapparaat met geheimhoudernummer laten gebruiken of hebben laten gebruiken onder dwang of doordat het toestel niet meer in hun macht is door verlies of diefstal, dat zo spoedig mogelijk aan hem melden. De advocaat geeft deze melding zo spoedig mogelijk door aan de secretaris van de Algemene Raad.
Artikel 9
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de nummerherkenning.
Zij treedt in werking op een door de Algemene Raad te bepalen tijdstip. De Algemene Raad kan bepalen dat de artikelen 6, 7 en 8 op een later, nader te bepalen tijdstip in werking treden.
Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht